พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามสนับสนุนการบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช ๒ค ชฎาภรณ์ ประโคนชัย 2017-03-29/17:29:50
116
0
2
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามสนับสนุนการบันทึกข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช ๒ค ชฎาภรณ์ ประโคนชัย 2017-03-29/17:28:41
128
0
3
อื่นๆ สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ชฎาภรณ์ ประโคนชัย 2017-03-29/17:26:43
86
0
4
อื่นๆ สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ชฎาภรณ์ ประโคนชัย 2017-03-29/17:26:25
135
0
5
อื่นๆ สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ชฎาภรณ์ ประโคนชัย 2017-03-29/17:25:29
131
0
6
อื่นๆ สร้างสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน ชฎาภรณ์ ประโคนชัย 2017-03-29/17:24:20
119
0
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชฎาภรณ์ ประโคนชัย 2017-03-29/17:18:34
122
0
8
อื่นๆ ร่วมการจัดกิจกรรมตลาดนัดสัมมาชีพชุมชน สร้างสุขให้คนบุรีรัมย์ สมชิต โนนดินแดง 2017-03-29/14:48:04
118
0
9
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อาสาพัฒนาชุมชน ประจำไตรมาส ที่ ๑ สมชิต โนนดินแดง 2017-03-29/14:24:24
113
0
10
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมงานพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2560 สมชิต โนนดินแดง 2017-03-29/14:23:39
116
0
11
การพัฒนา OTOP จัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สมชิต โนนดินแดง 2017-03-29/14:14:45
114
0
12
อื่นๆ ร่วมประชุมกับคณะกรรมการตำบลหนองกง นิศากร นางรอง 2017-03-29/14:07:22
115
0
13
การพัฒนา OTOP ออกติดตามเยียมเยียนกลุ่มอาชีพสตรีทำข้าเม่า หมู่่ที่ ๑ บ้านโคกว่าน ตำบลหนองโสน สมชิต โนนดินแดง 2017-03-29/14:07:13
111
0
14
ผู้นำ อช/อช การสร้างปรับปรุ่งซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้ครัวเรือนยากจน ตำบลนางรอง สมชิต โนนดินแดง 2017-03-29/14:05:22
110
0
15
อื่นๆ กิจกรรมสาธิตสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นิศากร นางรอง 2017-03-29/14:03:27
113
0
16
อื่นๆ กิจกรรมสาธิตสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นิศากร นางรอง 2017-03-29/14:02:36
123
0
17
ผู้นำ อช/อช ทอดผ้าป่าชมรมอาสาพัฒนาชุมชน อำเภอนางรอง สมชิต โนนดินแดง 2017-03-29/14:01:59
113
0
18
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมครัวเรือนยากจนตนเกณฑ์ จปฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ นิศากร นางรอง 2017-03-29/13:59:14
113
0
19
อื่นๆ กิจกรรมสาธิตสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นิศากร นางรอง 2017-03-29/13:57:29
115
0
20
อื่นๆ กิจกรรมสาธิตสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นิศากร นางรอง 2017-03-29/13:54:19
114
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]