พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมประเมินผู้ใหญ่บ้านดีเด่น ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-14/22:08:26
119
0
2
ศอช.ต. เวทีบูรณาการแผนชุมชนตำบลเมืองโพธิ์ ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-14/21:58:44
115
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-01-14/15:30:19
123
0
4
โครงการ กข.คจ. ตรวจสอบและให้คำแนะนำการจัดทำระบบบัญชีคุมเงินโครงการ กข.คจ. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-01-14/15:25:10
129
0
5
โครงการ กข.คจ. ประชุมคณะกรรมการ กข.คจ. เพื่อแก้ไขปัญหาเงินขาดบัญชี ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2016-01-14/15:20:56
130
0
6
การพัฒนาแผนชุมชน โครงการเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-13/17:02:05
201
0
7
การพัฒนาแผนชุมชน โครงการเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-13/16:57:18
11553
3153
8
การพัฒนาแผนชุมชน โครงการเวทีการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ไชยยา โนนดินแดง 2016-01-13/16:49:41
167
0
9
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายกองทุนชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-01-13/14:23:58
138
0
10
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกิจกรรมหมูบ้านทุนชุมชนขยายผลตามแนวคิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พชกร ละหานทราย 2016-01-13/10:58:58
11032
3566
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมศึกษาดูงาน พชกร ละหานทราย 2016-01-13/10:51:51
142
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมสัมนาครัวเรือนต้นแบบ 30 ครัวเรือน พชกร ละหานทราย 2016-01-13/10:45:15
163
0
13
อื่นๆ โครงการจิตวิญญาณแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ ณัฐชัย ห้วยราช 2016-01-13/00:00:24
137
0
14
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน กข.คจ. ศศิพิมล ละหานทราย 2016-01-12/20:55:53
170
0
15
การพัฒนา OTOP ประชาคมโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพการผลิตเสื่อกก ศศิพิมล ละหานทราย 2016-01-12/20:47:54
152
0
16
ผู้นำ อช/อช สัปดาห์รณรงค์ซ่อม สร้างพาชนะเก็บน้ำ สุภาภรณ์ เมือง 2016-01-12/20:43:05
116
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการหมู่บ้านขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2559 ศศิพิมล ละหานทราย 2016-01-12/20:36:05
157
0
18
อื่นๆ ประชุมติดตามงาน วสัน ส่งเสริมฯ 2016-01-11/21:34:39
123
0
19
ศูนย์เรียนรู้ ประชุมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ทั่วไป ม.6 บ้านหนองกราด อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-01-10/13:15:28
201
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอละหานทราย จังหวัดบุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-01-10/12:51:14
196
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ] 70 [ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]