พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านตาจง ม. 5 ต.ตาจง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2016-01-09/23:56:03
188
0
2
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2016-01-08/19:30:58
130
0
3
องค์กรสตรี โครงการเสริมสร้างสมรรถนะองค์กรสตรี ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-01-08/15:58:33
156
0
4
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุุนชุมชนด้านบริหารจัดการ ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-01-08/15:51:59
137
0
5
องค์กรสตรี ประชุม กพสอ./กพสต/กพสม. กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทองใจ ลำปลายมาศ 2016-01-08/14:50:12
176
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทองใจ ลำปลายมาศ 2016-01-08/14:34:45
10934
3648
7
การพัฒนา OTOP ประชุมเจ้าหน้าที่รับผิดอบงานOTOP ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-08/07:50:54
117
0
8
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2016-01-07/19:34:05
114
0
9
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2016-01-07/16:51:30
146
0
10
การพัฒนา OTOP ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา OTOP ปี 59 ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-01-07/12:47:16
134
0
11
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) สนับสนุนติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-01-07/12:38:16
139
1
12
การพัฒนา OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2016-01-07/12:23:37
131
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ การจัดเวทีการพัฒนาสู่มาตรฐานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต(Smart Saving Group: SSG)(เวทีที่1) เอกณรงค์ หนองหงส์ 2016-01-07/11:16:52
151
0
14
อื่นๆ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เดือนมกราคม 2559 ทองใจ ลำปลายมาศ 2016-01-06/21:06:53
124
1
15
อื่นๆ สนับสนุนกิจกรรมวันเด็ก เทศบาลตำบลปะคำ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-01-06/11:14:27
11162
3671
16
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ด้านบริหารจัดการ สุภาภรณ์ เมือง 2016-01-05/16:50:34
116
0
17
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ด้านบริหารจัดการ สุภาภรณ์ เมือง 2016-01-04/17:20:16
121
0
18
อื่นๆ ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านบ้านกรวด หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยราช อดุลย์ ห้วยราช 2016-01-04/15:14:31
155
0
19
อื่นๆ ดูแลการจัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2016-01-03/13:15:58
148
0
20
อื่นๆ ดูแลการจัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2016-01-03/13:12:35
148
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ] 71 [ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]