พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ดูแลการจัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2016-01-03/13:07:24
159
0
2
อื่นๆ ดูแลการจัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2016-01-03/12:59:00
149
0
3
อื่นๆ ดูแลการจัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2016-01-03/12:54:13
159
0
4
อื่นๆ เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2016-01-03/12:49:01
173
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมชี้แจงแกนนำในหมู่บ้านหนองเสม็ด เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:33:07
165
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:31:44
199
0
7
พช.ใสสะอาด โครงการเพิ่มศักยภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณแก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:30:12
184
0
8
อื่นๆ ประชุมชี้แจงกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๕ กองทุน ที่ยังไม่ได้ยื่นขอเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านฯ ระยะที่ ๓ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:28:22
158
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 3 ฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:23:40
184
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 2 ฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:22:26
192
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:20:48
193
0
12
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมจัดเวทีเพื่อดำเนินงานตามแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ตำบลปะคำ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:19:34
210
0
13
ผู้นำ อช/อช นัดหมายผู้นำ อช. อำเภอปะคำ มารับเอกสารแบบฟอร์มในการสำรวจข้อมูลครัวเรือนยากจนเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:17:37
208
0
14
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชน เพื่อบรรเทาผลกระทบภัยแล้ง ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:16:25
171
0
15
อื่นๆ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:15:26
222
0
16
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน ประชุมคณะกรรมการสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชนบ้านสี่เหลี่ยมโนนทอง ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:14:17
148
0
17
อื่นๆ สนับสนุนการเตรียมการประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:13:24
173
0
18
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอ อำเภอปะคำ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:12:35
172
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:11:28
149
0
20
อื่นๆ สนับสนุนการเตรียมการประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่น ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:09:59
157
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ] 72 [ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]