พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ เวทีเตรียมวิทยากร B-CM ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-29/12:10:29
82
0
2
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี2559 ต.บ้านบัว ประหยัด เมือง 2015-12-29/09:18:03
102
0
3
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี2559 ต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-12-29/09:00:54
96
0
4
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงอาสาจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ตำบลลุมปุ๊ก สิทธิพร เมือง 2015-12-29/08:42:37
131
0
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ปฎิบัติการเคาะประตุครัวเรือนเป้าหมายไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ เรื่องรายได้ปี 2558 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-12-28/20:56:42
96
0
6
อื่นๆ เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-28/20:36:54
105
0
7
อื่นๆ เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-28/20:36:01
88
0
8
อื่นๆ เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-28/20:32:06
106
0
9
การพัฒนาแผนชุมชน จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประพิน พุทไธสง 2015-12-28/15:34:45
114
0
10
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-12-27/06:57:58
110
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:52:32
9050
3590
12
อื่นๆ ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้จปฐ. ปี 2558 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:43:04
102
0
13
อื่นๆ โครงการบริการหน่วยเคลื่อนที่ "อำเภอกระสังยิ้ม" ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:32:14
9103
3563
14
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:21:05
112
0
15
อื่นๆ อบรมโครงการฝึกรายงานการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ(BPM) ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:15:29
97
0
16
อื่นๆ โครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:08:38
92
0
17
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:03:25
102
0
18
ผู้นำ อช/อช โครงการจิตวิญญาณแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ ปี 2558-2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/21:54:23
109
0
19
ผู้นำ อช/อช โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอช. ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/21:50:16
89
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/21:38:40
85
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]