พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการจิตวิญญาณการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้จังหวัดบุรีรัมย์ ปี ๒๕๕๘/๒๕๕๙ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:08:19
152
0
2
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วันที่ 3 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:06:48
228
0
3
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วันที่ 2 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:04:53
158
0
4
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด วันที่1 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ยุภาพร ปะคำ 2016-01-01/14:03:00
171
0
5
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี 2559 สุชญา กระสัง 2015-12-29/15:25:31
156
0
6
อื่นๆ ประชุม พอ.ประจำเดือน ธ.ค.58 ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-29/12:21:41
132
0
7
อื่นๆ เวทีเตรียมวิทยากร B-CM ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-29/12:10:29
120
0
8
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี2559 ต.บ้านบัว ประหยัด เมือง 2015-12-29/09:18:03
126
0
9
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี2559 ต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-12-29/09:00:54
121
0
10
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงอาสาจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ตำบลลุมปุ๊ก สิทธิพร เมือง 2015-12-29/08:42:37
163
0
11
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงอาสาจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ตำบลลุมปุ๊ก สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-12-29/08:42:37
163
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ปฎิบัติการเคาะประตุครัวเรือนเป้าหมายไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ เรื่องรายได้ปี 2558 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-12-28/20:56:42
129
0
13
อื่นๆ เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-28/20:36:54
148
0
14
อื่นๆ เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-28/20:36:01
123
0
15
อื่นๆ เตรียมสถานที่จัดแสดงสินค้า/ตลาดย้อนยุค งานรับอรุณเบิกฟ้าวันปีใหม่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-28/20:32:06
142
0
16
การพัฒนาแผนชุมชน จัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ประพิน พุทไธสง 2015-12-28/15:34:45
147
0
17
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ร่วมกิจกรรม ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-12-27/06:57:58
141
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:52:32
10850
3590
19
อื่นๆ ติดตามครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้จปฐ. ปี 2558 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:43:04
120
0
20
อื่นๆ โครงการบริการหน่วยเคลื่อนที่ "อำเภอกระสังยิ้ม" ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:32:14
10894
3563

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ] 73 [ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]