พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลจปฐ. ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:21:05
134
0
2
อื่นๆ อบรมโครงการฝึกรายงานการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ(BPM) ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:15:29
116
0
3
อื่นๆ โครงการอบรมเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:08:38
113
0
4
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/22:03:25
119
0
5
ผู้นำ อช/อช โครงการจิตวิญญาณแก้ปัญหาน้ำกินน้ำใช้ ปี 2558-2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/21:54:23
127
0
6
ผู้นำ อช/อช โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอช. ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/21:50:16
108
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/21:38:40
104
0
8
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการส่งเสริมความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ณ ห้องประชุมสพจ.บุรีรัมย์(หลังเดิม) ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/21:32:51
101
0
9
โครงการ กข.คจ. อบรมส่งเสริมสุขภาพทางการเงิน กองทุนโครงการกข.คจ. ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/21:27:08
112
1
10
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอช. ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/21:22:00
113
0
11
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม bike for Dad ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/21:19:08
110
1
12
โครงการ กข.คจ. ติดตามโครงการ กข.คจ. ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/20:00:27
118
0
13
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-12-26/19:44:27
98
0
14
การประชาสัมพันธ์ ปลูกผักริ่มรั่วแบ่งบันพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-12-26/17:48:41
123
0
15
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมปฏิบัติการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-12-26/17:35:19
107
0
16
ศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป จิราพร นาโพธิ์ 2015-12-25/17:50:40
155
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมเรียนรู้วิถีเศรษฐกิจพอเพียงหมู่บ้านขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/15:41:14
119
0
18
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/15:36:55
115
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/15:33:25
116
0
20
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรม อ.ยิ้มเคลื่อนที่ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์งาน พช. กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/15:31:01
107
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ] 74 [ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]