พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ เดินแบบผ้าไหม ในงานกาชาดและไหมบุรีรัมย์ กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/15:26:25
109
0
2
อื่นๆ ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ตลาดนัดยามแลงลำมาศ) กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/15:23:31
127
0
3
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมระบบสารสนเทศ กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/15:19:52
117
0
4
โครงการ กข.คจ. อบรมส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกองทุน กข.คจ. กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/15:17:54
124
0
5
อื่นๆ งานกาชาดอำเภอปะคำ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-25/14:44:50
166
0
6
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-25/14:41:53
113
0
7
อื่นๆ ขายบัตรกาชาด กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/13:23:54
124
0
8
การพัฒนา OTOP ประชุมการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ในเขตพื้นที่ ปตท. กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/13:15:12
122
0
9
การพัฒนา OTOP กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและโอทอป กรกนก ประโคนชัย 2015-12-25/13:00:42
114
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างความยั้งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง่่ต้นแบบ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-12-24/21:46:30
123
0
11
การประชาสัมพันธ์ โครงการแก้ไขปัญหาเรื่องน้่ำ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-12-24/21:39:15
131
0
12
ผู้นำ อช/อช โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำ อช ณัฐชัย ห้วยราช 2015-12-24/21:31:10
125
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมครอบครัวพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงขยายผล ณัฐชัย ห้วยราช 2015-12-24/21:24:47
119
0
14
การประชาสัมพันธ์ ประชุม กยต.ตาเป๊ก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-24/20:30:27
139
0
15
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-24/19:58:20
139
0
16
ผู้นำ อช/อช ร่วมกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-12-24/16:17:06
125
0
17
การบริหารแผนงาน/โครงการ เข้ารับการอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM) ประจำปี ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-24/16:06:06
184
0
18
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน ปี 2558 ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-12-24/15:58:04
126
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2558 ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-12-24/15:56:03
140
0
20
อื่นๆ มอบเกียรติบัตรกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ ปี 2558 ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-12-24/15:54:23
139
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ] 75 [ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]