พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ศูนย์เรียนรู้ การประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาศูนย์เรียนรู้ชุมชน (ศูนย์เรียนรู้ชุมชนทั่วไป) ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-24/15:18:03
129
0
2
การบริหารแผนงาน/โครงการ เข้ารับการอบรมตามโครงการเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระบบรายงานผลการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรม/โครงการ (BPM). ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-24/15:12:11
132
0
3
กลุ่มออมทรัพย์ เข้ารับการอบรมตามโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-24/15:06:12
122
0
4
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมตามโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-24/15:02:41
90
0
5
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมบันทึกและประมวลผลข้อมุล จปฐ. ปี ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-24/12:16:11
98
0
6
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมข้อมูล จปฐ. ปี59 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-23/18:04:12
102
0
7
อื่นๆ อำเภอยิ้ม ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-23/16:19:55
123
0
8
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมอนุมัติเงินโครงการ กข.คจ. บ้านสวายเจริญ อดุลย์ ห้วยราช 2015-12-23/15:59:32
110
0
9
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บ จปฐ อดุลย์ ห้วยราช 2015-12-23/15:50:51
118
0
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อบรมแกนนำหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน อดุลย์ ห้วยราช 2015-12-23/15:40:54
107
0
11
ผู้นำ อช/อช พัฒนาศักยภาพผู้นำอช. ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-12-23/11:45:05
111
0
12
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-12-23/11:30:53
101
0
13
โครงการ กข.คจ. ส่งเสริมสุขภาพทางการเงิน กข.คจ. ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-12-23/11:26:25
105
0
14
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมสร้างความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.2559 ศศิพิมล ละหานทราย 2015-12-22/21:36:53
124
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การขับเคลื่อนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ศรัญญา เมือง 2015-12-22/21:35:29
78
0
16
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-12-22/20:49:39
113
0
17
การพัฒนา OTOP กิจกรรมการประกวดสุดยอด10 ผลิตภัณฑ์ เด่น และคัดเลือกภูมิปัญญาเด่นปี 2559 สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-12-22/20:49:37
126
0
18
ผู้นำ อช/อช ผู้นำ อช.ร่วมเวทีแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างยังยื่น ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-22/11:35:19
110
0
19
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมแสดงแบบผ้าไหม ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-22/11:26:21
94
0
20
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มทอผ้าไหมศูนย์ศิลปาชีพอำเภอละหานทราย ศศิพิมล ละหานทราย 2015-12-21/19:49:45
104
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ] 76 [ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]