พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ มหัสจรรย์แห่งไหม ใต้ร่มพระบารมี ศศิพิมล ละหานทราย 2015-12-21/19:40:50
118
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศรัญญา เมือง 2015-12-21/19:39:53
79
0
3
การพัฒนา OTOP การร่วมกิจกรรมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ศรัญญา เมือง 2015-12-21/19:35:48
83
0
4
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมงานไหมใต้ร่มพระบารมี ศรัญญา เมือง 2015-12-21/19:32:35
84
0
5
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมสร้างความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.2559 ศศิพิมล ละหานทราย 2015-12-21/19:28:31
129
0
6
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมทำความเข้าใจอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ ปี 59 ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-21/17:07:36
116
0
7
การบริหารแผนงาน/โครงการ ระบบรายงานการบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรมโครงการ BPM สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-21/16:44:21
93
0
8
อื่นๆ อบรมระบบรายงานบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรมโครงการBPM อำพร ลำปลายมาศ 2015-12-21/13:34:12
94
0
9
อื่นๆ ระบบรายงานบริหารงบประมาณและการบริหารกิจกรรมโครงการBPM ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-21/11:25:58
153
0
10
อื่นๆ ร่วมจัดกิจกรรมถนนเซาะกราว วัชรินทร์พร เมือง 2015-12-21/11:21:45
108
0
11
อื่นๆ ร่วมงานเดินไหมงานกาชาดจังหวัีดบุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-21/10:33:38
101
0
12
อื่นๆ โครงการแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำ อ.แคนดง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-21/10:31:17
108
0
13
ผู้นำ อช/อช พัฒนาศักยภาพผู้นำอช.ปี 59 ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-21/10:28:03
121
0
14
การพัฒนา OTOP 19-20ธ.ค.2558 จัดนิทรรศการและสาธิตผลิตภัณฑ์ OTOP ถนนคนเดินบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-20/17:20:15
88
0
15
การพัฒนา OTOP 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ นัฐกานต์ เมือง 2015-12-19/14:55:43
103
0
16
ผู้นำ อช/อช พัฒนาศักยภาพผู้นำ อช. ประหยัด เมือง 2015-12-19/13:40:27
85
0
17
โครงการ กข.คจ. โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-18/19:11:45
120
0
18
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-18/19:02:02
105
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-18/18:51:04
120
0
20
การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาชุมชน สพอ. ประโคนชัย จ. บุรีรัมย์ ประจำเดือนธันวาคม 2558 วัฒนา บ้านกรวด 2015-12-18/18:35:22
118
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ] 77 [ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]