พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ กิจกรรมBIKE FOR DAD 11 ธ.ค.58 วัชรินทร์พร เมือง 2015-12-18/11:45:59
115
0
2
การพัฒนาแผนชุมชน ทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ วัชรินทร์พร เมือง 2015-12-18/11:42:06
141
0
3
อื่นๆ โครงการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชน 2 ธ.ค.2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-12-18/11:38:55
148
0
4
การประชาสัมพันธ์ งานมหัศจรรย์แห่งไหม ใต้ร่มพระบารมี สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-17/23:19:35
129
5
5
อื่นๆ อ.บ้านกรวด ส่งรายชื่อหมู่บ้านเพิ่มเติม (กองทุนพึ่งพาตนเอง) ว่าง บ้านกรวด 2015-12-17/11:05:44
138
0
6
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อบรมเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-17/10:05:03
139
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินโครงการ กข.คจ. คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-17/09:52:45
137
0
8
การประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-16/17:01:12
10789
3550
9
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) อบรมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.59 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-16/16:32:15
161
0
10
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) อบรมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.59 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-16/16:30:07
153
0
11
อื่นๆ เวทีเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-16/16:28:33
11760
3628
12
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-16/11:15:33
160
0
13
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-16/11:01:34
111
0
14
การตรวจราชการกระทรวง/กรม ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชนมอบนโยบาย ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-16/10:32:48
154
0
15
โครงการ กข.คจ. ประชุมทีมตรวจสุขภาพ กข.คจ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-15/21:13:29
155
0
16
อื่นๆ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอรุณเบิดฟ้าฯ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-15/19:45:18
138
0
17
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-15/18:50:21
106
0
18
โครงการ กข.คจ. โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกองทุน กข.คจ. สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-15/18:02:00
101
0
19
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน (กข.คจ.) ศรัญญา เมือง 2015-12-15/10:36:31
95
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-15/10:34:26
149
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] 79 [ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]