พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ โครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-16/17:01:12
9090
3550
2
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) อบรมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.59 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-16/16:32:15
127
0
3
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) อบรมจัดเก็บข้อมูล จปฐ.59 ต.หนองแวง อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-16/16:30:07
119
0
4
อื่นๆ เวทีเก็บข้อมูลระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนการปฏิรูปประเทศไทย ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-16/16:28:33
9920
3628
5
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การประชุมโครงการเสริมสร้างความตระหนักในการรักษาความปลอดภัยด้านสารสนเทศ ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-16/11:15:33
102
0
6
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานเขตเมือง ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-16/11:01:34
90
0
7
การตรวจราชการกระทรวง/กรม ผู้ตรวจกรมการพัฒนาชุมชนมอบนโยบาย ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-16/10:32:48
113
0
8
โครงการ กข.คจ. ประชุมทีมตรวจสุขภาพ กข.คจ จังหวัดบุรีรัมย์ ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-15/21:13:29
116
0
9
อื่นๆ ประชุมเตรียมความพร้อมจัดงานอรุณเบิดฟ้าฯ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-15/19:45:18
103
0
10
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-15/18:50:21
84
0
11
โครงการ กข.คจ. โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกองทุน กข.คจ. สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-15/18:02:00
78
0
12
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมทีมตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน (กข.คจ.) ศรัญญา เมือง 2015-12-15/10:36:31
77
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฎิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน จังหวัดบุรีรัมย์ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-12-15/10:34:26
105
0
14
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-15/10:09:03
101
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" นที คูเมือง 2015-12-14/22:51:58
9466
3150
16
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมทีมตรวจสุขภาพกลุุ่มออมทรัพย์เพื้อการผลิต คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-14/20:21:46
98
0
17
อื่นๆ ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอครั้งที่4/2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-14/18:59:56
83
0
18
องค์กรสตรี โครงการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-14/18:57:20
9562
3244
19
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-14/16:05:58
103
0
20
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จิราพร นาโพธิ์ 2015-12-14/11:15:04
105
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ] 79 [ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]