พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ศึกษาดูงานกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นิศากร นางรอง 2017-03-29/13:52:03
116
0
2
อื่นๆ ศึกษาดูงานกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นิศากร นางรอง 2017-03-29/13:49:12
119
0
3
อื่นๆ ศึกษาดูงานกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นิศากร นางรอง 2017-03-29/13:48:36
107
0
4
อื่นๆ ศึกษาดูงานกิจกรรมสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน นิศากร นางรอง 2017-03-29/13:45:26
115
0
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ โครงการธารน้ำใจคนหัวถนนเพื่อผู้ตกเกณฑ์ จปฐ. ผู้สูง อายุ ผู้พิการ ที่ยากไร้ ประจำปี 2560 (ไม่ใช้งบของราชการ) พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2017-03-21/19:49:40
110
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2017-03-20/12:42:47
108
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เตรียมความพร้อมทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับหมู่บ้าน ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2017-03-20/12:40:08
110
0
8
ผู้นำ อช/อช โครงการพลังอาสาพัฒนาชุมชนคนบุรีรัมย์สันติสุข ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2017-03-20/12:36:58
98
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมทีมสนับสนุนวิทยากรสัมมาชีพชุมชนระดับอำเภอ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2017-03-20/12:34:04
101
0
10
การพัฒนาแผนชุมชน ประชุมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2017-03-20/12:30:31
111
0
11
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2017-03-20/12:27:01
111
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2017-03-20/12:23:01
105
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคัดเลือกคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2017-03-20/12:20:28
88
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประสานข้อมูลวิทยากรสัมมาชีพ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2017-03-20/12:16:27
119
0
15
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ติดตามการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2560 ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2017-03-20/12:13:11
123
0
16
อื่นๆ โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ฯ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2017-03-10/11:28:24
106
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี คณะทำงานขับเคลื่อน ฯ ระดับตำบล/เทศบาลประชุมพิจารณรากลั่นกรองโครงการ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2017-03-10/11:24:36
106
0
18
อื่นๆ กีฬาสมัคคีกลมเกลียว หนึ่งเดียวอำเภอบ้านด่าน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2017-03-07/14:17:10
109
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน โดยปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ศรัญญา เมือง 2017-03-02/11:33:01
88
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน โดยปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ศรัญญา เมือง 2017-03-02/11:31:43
100
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]