พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-15/10:09:03
139
0
2
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม Bike for Dad "ปั่นเพื่อพ่อ" นที คูเมือง 2015-12-14/22:51:58
11252
3150
3
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมทีมตรวจสุขภาพกลุุ่มออมทรัพย์เพื้อการผลิต คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-14/20:21:46
132
0
4
อื่นๆ ประชุมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระดับอำเภอครั้งที่4/2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-14/18:59:56
103
0
5
องค์กรสตรี โครงการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรงตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-14/18:57:20
11438
3244
6
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมโครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-14/16:05:58
140
0
7
กลุ่มออมทรัพย์ โครงการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จิราพร นาโพธิ์ 2015-12-14/11:15:04
145
0
8
การพัฒนา OTOP จัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า โอทอป และผลิตภัณฑ์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-13/17:00:06
152
0
9
อื่นๆ กิจกรรมBIKE FOR DAD ศรัญญา เมือง 2015-12-12/20:51:08
84
0
10
อื่นๆ จัดแลนด์มาร์ค กิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-11/19:51:15
10883
3551
11
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้านบุตาแพง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-11/19:48:40
11600
3093
12
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) จัดเตรียมเล่มข้อมูล จปฐ. 7,632 เล่ม ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-11/17:07:27
154
0
13
การประชาสัมพันธ์ จัดแลนด์มาร์คปั่นเพื่อพ่อ ณ ศาลหลักเมือง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-11/16:42:20
131
0
14
อื่นๆ ร่วมประเพณีเกี่ยวันพ่อ ประจำปี ๒๕๕๘ ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-11/16:41:20
193
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๕ ธันวา (ภาคค่ำ) ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-11/16:32:12
166
0
16
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-11/15:45:09
132
0
17
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-11/11:10:27
144
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-10/19:07:06
155
0
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจง จปฐ.แก่ผู้จัดเก็บจ้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จิราพร นาโพธิ์ 2015-12-10/11:16:22
170
1
20
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจง จปฐ.แก่ผู้จัดเก็บจ้อมูล เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาคุณภาพการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จิราพร นาโพธิ์ 2015-12-10/11:07:34
197
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ] 80 [ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]