พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม 5 ธันวามหาราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-05/08:15:31
122
0
2
อื่นๆ โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพอันเนื่่องมาจากพระราชดำริ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-04/18:34:43
114
0
3
อื่นๆ อบรมหลักสูตรการบริหารการเปลี่ยนแปลง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-12-04/18:31:16
135
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีทอดผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-12-04/17:19:53
93
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การอบรมพัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-04/15:53:32
127
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดินปี 58 ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-04/14:47:19
9570
3205
7
อื่นๆ เข้าร่วมอบรม “หลักสูตรผู้นำการเปลี่ยนแปลง“ 2559/2016 นที คูเมือง 2015-12-04/12:20:57
112
0
8
การประชาสัมพันธ์ ประชุมรับฟังนโยบายผ่าน video conference ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-03/19:46:07
129
0
9
อื่นๆ ประชุมคณะทำงานบริหารงานตำบลแบบบูรณาการตำบลส้มป่อย (กบต.) ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-03/19:27:51
179
0
10
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปะคำ-บันทึกโครงการ ยุภาพร ปะคำ 2015-12-03/19:22:18
142
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริม สนับสนุนครอบครัวตัวอย่างด้านการด้านพลังงานทดแทน ลดรายจ่ายภาคครัวเรือน ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-03/19:19:45
159
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การเลี้ยงไหม บ้านพลวง หมู่ที่ 1 หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี 2559 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-03/16:48:33
107
0
13
อื่นๆ นางจันทกานติ์ ทวีสุข ร่วมประชุม หัวหน้าส่วนฯ จันทกานต์ นางรอง 2015-12-03/16:01:46
136
0
14
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เดือนธันวาคม 2558 ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-03/10:48:32
10122
3575
15
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พนิดา กระสัง 2015-12-02/20:44:28
7386
2759
16
อื่นๆ ประชุม จนท.พช. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-02/20:27:07
96
0
17
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-02/20:18:27
9478
3135
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผู้นำชุมชนอบรมพัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชนที่ อบต.ถลุงเหล็ก นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-02/15:56:24
105
0
19
อื่นๆ โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ปี2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-02/14:50:29
88
0
20
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เบญจพร ปะคำ 2015-12-02/14:41:17
111
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ] 82 [ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]