พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เดือนธันวาคม 2558 ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-03/10:48:32
11883
3575
2
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรตามความต้องการของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแล้ง พนิดา กระสัง 2015-12-02/20:44:28
7412
2759
3
อื่นๆ ประชุม จนท.พช. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-02/20:27:07
131
0
4
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-02/20:18:27
11268
3135
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งผู้นำชุมชนอบรมพัฒนาผู้นำชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชนที่ อบต.ถลุงเหล็ก นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-02/15:56:24
133
0
6
อื่นๆ โครงการฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านบริหารการเปลี่ยนแปลง ปี2559 ธีรวุฒิ กระสัง 2015-12-02/14:50:29
107
0
7
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เบญจพร ปะคำ 2015-12-02/14:41:17
149
0
8
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมกำจัดยุงลาย กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:50:41
134
0
9
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:44:32
127
0
10
อื่นๆ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:43:11
122
0
11
การพัฒนา OTOP ร่วมประชุมคณะกรรมการ นตผ.จ.บุรีรัมย์ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:39:45
128
0
12
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมการคัดสรรผลิตภัณฑ์เด่น และภูมิปัญญาเด่น ของจังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2559 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:37:04
118
0
13
การพัฒนา OTOP ร่วมอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:31:36
135
0
14
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ร่วมประชุมและรับ มอบแนวทางการดำเนินงานแก่คณะกรรมการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:24:47
126
0
15
อื่นๆ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:21:21
10889
3468
16
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมจุลกฐินจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วัดบ้านโคกเหล็ก ต.โคกเหล็ก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:18:30
126
0
17
การตรวจราชการกระทรวง/กรม ร่วมประชุมรับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:13:57
122
0
18
การพัฒนา OTOP ศึกษาดูงานการพัฒนาและส่งเสริมช่องทางการตลาด OTOP กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-12-02/12:11:59
128
0
19
อื่นๆ โครงการพัฒนาชุมชนรุ่นใหม่สืบสานงานพัฒนาชุมชน ศรัญญา เมือง 2015-12-02/11:35:26
97
0
20
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-02/11:03:59
111
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]