พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ จัดเวทีเสวนาคณะอนุกรรมการฯและเครือข่ายกทบ.ระดับอำเถอ พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/21:37:39
82
0
2
อื่นๆ ประชุมเตรียมรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา พนิดา กระสัง 2015-12-01/21:35:17
113
0
3
อื่นๆ ร่วมพิธีเปิดถนนคนเดิน พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/21:28:20
88
0
4
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนิดา กระสัง 2015-12-01/21:25:49
88
0
5
อื่นๆ ฝึกอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองปี2558 พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/21:20:31
92
0
6
อื่นๆ ประชุมรับรองการเพิ่มทุนฯระยะที่ 3 พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/21:12:16
97
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/18:45:15
85
0
8
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/18:32:47
89
0
9
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมอบรมจัดทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดบุรีรัมย์ ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-01/18:03:35
97
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมประชุมและติดตามการดำเนินงาน มศก.พพ.ม6ต.บ้านยาง พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/18:00:46
101
0
11
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯระดับอำเภอ พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/17:41:01
101
0
12
อื่นๆ ร่วมประชุมเครือข่าย กทบ พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/17:27:55
96
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงาน คกสต. พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/17:22:57
94
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงาน คกสต. พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/17:15:59
114
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม้ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-12-01/16:55:50
103
0
16
อื่นๆ ร่วมประชุมป้องกันโรคไข้เลือดออก ภรภัทร หนองหงส์ 2015-12-01/16:45:13
87
0
17
อื่นๆ ร่วมประกวดกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-12-01/16:40:43
99
0
18
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอช.ระดับอำเภอ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-12-01/16:34:46
88
0
19
อื่นๆ ร่วมพิธีรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/15:38:48
85
0
20
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช.ไตรมาส 1/2558 พัชรี ลำปลายมาศ 2015-12-01/15:29:30
82
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ] 84 [ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]