พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/12:39:21
72
0
2
0 อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-12-01/12:39:20
75
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2558 ปัฏิมาศ กระสัง 2015-12-01/12:24:31
116
0
4
อื่นๆ การดำเนินงานด้านกองทุนชุมชน ไชยยา โนนดินแดง 2015-12-01/12:08:08
98
0
5
การพัฒนา OTOP การคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/11:31:33
99
0
6
การพัฒนา OTOP อบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/11:26:06
102
0
7
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก อบรมแนวทางการดำเนินงานบริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/11:21:21
80
0
8
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามการดำเนินงาน กลุ่ม OTOP กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/11:13:15
81
0
9
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมเครือข่าย OTOP กรกนก ประโคนชัย 2015-12-01/11:08:30
97
0
10
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะอนุกรรมการ นคผ.จังหวัด พนิดา กระสัง 2015-12-01/10:49:32
128
0
11
อื่นๆ ประชุม หน ส่วนราชการประจำเดือน ธันวาคม 2558 พนิดา กระสัง 2015-12-01/10:43:32
106
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รับสมัครผู้แทนครอบครัวพัฒนา ณ บ้านพลวง ม.1 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-12-01/06:19:51
92
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฎิบัติการเครือข่ายกองทุนแม่จังหวัดบุรีรัมย์ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-11-30/18:24:32
117
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมแกนนำหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-30/15:30:38
104
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว พชกร ละหานทราย 2015-11-30/15:19:49
129
0
16
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-11-30/15:19:19
144
0
17
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอช. ประจำปีงบประมาณ 2559 ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-11-30/15:13:10
111
0
18
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO ประชุม อนุฯ นตผ.จังหวัด ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-30/14:42:53
86
0
19
ผู้นำ อช/อช ร่วมประชุมผู้นำอช. อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-30/14:24:54
93
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-30/14:19:27
107
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ] 85 [ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]