พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมแกนนำหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-11-30/15:30:38
137
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมเกี่ยวข้าว พชกร ละหานทราย 2015-11-30/15:19:49
165
0
3
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) เตรียมความพร้อมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-11-30/15:19:19
202
0
4
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอช. ประจำปีงบประมาณ 2559 ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-11-30/15:13:10
140
0
5
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO ประชุม อนุฯ นตผ.จังหวัด ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-30/14:42:53
110
0
6
ผู้นำ อช/อช ร่วมประชุมผู้นำอช. อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-30/14:24:54
122
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-30/14:19:27
139
0
8
อื่นๆ ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-30/14:08:12
128
0
9
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-30/13:57:12
137
0
10
การพัฒนา OTOP “คัดสรร 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นและภูมิปัญญา" นที คูเมือง 2015-11-30/13:50:03
154
0
11
การพัฒนาเครือข่าย OTOP โครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP กิจกรรมย่อยที่1 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนา ส่งเสริมสินค้า OTOP ระดับจังหวัด/ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-30/11:26:28
134
0
12
การพัฒนา OTOP การประกวดภูมิปัญญา/10 สุดยอดผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดบุรีรัมย์ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-30/11:25:22
160
0
13
การพัฒนา OTOP คณะทำงานสนับสนุนการประกวดภูมิปัญญา/ผลิตภัณฑ์เด่นจังหวัดบุรีรัมย์ ศรัญญา เมือง 2015-11-30/09:17:29
115
0
14
กลุ่มออมทรัพย์ ร่วมประชุมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๔ ตำบลลำนางรอง ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-30/08:50:04
150
0
15
การพัฒนา OTOP กิจกรรมการประกวดสุดยอด10 ผลิตภัณฑ์ เด่น และคัดเลือกภูมิปัญญาเด่นปี 2559 สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-30/04:08:58
206
0
16
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-30/03:48:29
161
0
17
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ศึกษาดูงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-11-30/03:38:43
157
0
18
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาอบต.ห้วยสำราญ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-29/12:02:27
127
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ฝึกอบรมสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปีงบประมาณ 2559 ดรุณี พลับพลาชัย 2015-11-29/11:25:26
18495
51675
20
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP โดย KBO คัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์เด่น ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-28/21:19:21
137
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ] 86 [ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]