พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปัฏิมาศ กระสัง 2015-11-27/15:11:50
110
0
2
การพัฒนา OTOP พัฒนาศักยภาพคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP ระดับจังหวัด พนิดา กระสัง 2015-11-27/12:19:13
101
0
3
การพัฒนา OTOP อบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้าโอทอป ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-27/12:01:32
89
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-27/10:05:27
104
0
5
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ระดับจังหวัด ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-26/19:09:15
94
0
6
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ระดับจังหวัด ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-26/16:27:01
109
0
7
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประสาน ทต.โคกเหล็ก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP ระดับจังหวัด นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-26/15:53:54
122
0
8
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แนวทางการขับเคลิ่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พนิดา กระสัง 2015-11-26/15:01:36
100
0
9
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นที คูเมือง 2015-11-26/14:56:03
107
0
10
การพัฒนา OTOP เยี่ยมเยียนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านโศกดู่ ต.หินเหล็กไฟ นที คูเมือง 2015-11-26/14:49:50
110
0
11
อื่นๆ ร่วมงานจุลกฐินวัดโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช สิทธิพร เมือง 2015-11-26/14:19:00
123
0
12
อื่นๆ งานจุลกฐินวัดโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-11-26/14:18:09
141
0
13
อื่นๆ การต้อนรับคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ณ ศาลหลักเมือง กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-11-26/14:16:38
104
0
14
อื่นๆ ต้อนรับคณะแพทย์โรงพยาบาลตำรวจ ณ ศาลหลักเมือง สิทธิพร เมือง 2015-11-26/14:14:49
133
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายระดับจังหวัด ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-11-26/14:06:24
98
0
16
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็ก ศรัญญา เมือง 2015-11-26/11:11:40
86
0
17
อื่นๆ ร่วมประเพณีถวายผ้าทอจุลกฐิน ศรัญญา เมือง 2015-11-26/11:04:50
104
0
18
อื่นๆ ประชุมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-26/10:09:15
89
0
19
การประชาสัมพันธ์ ประเมินหมู่บ้านบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ประหยัด เมือง 2015-11-26/09:59:43
113
0
20
การประชาสัมพันธ์ ประเมินหมู่บ้านบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ประหยัด เมือง 2015-11-26/09:59:05
100
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] 87 [ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]