พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP กลุ่มแชมพูสมุนไพรบ้านสวายจีก หมู่ 1 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-28/20:28:31
156
0
2
การพัฒนาเครือข่าย OTOP การจัดเวทีประกวดภูมิปัญญา OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-28/20:21:26
10961
3578
3
อื่นๆ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมิืองดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-27/19:08:43
129
0
4
การพัฒนา OTOP เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้า otop กิจกรรมย่อยที่ 1. พัฒนาศักยภาพคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมสินค้า otop ระดับจังหวัด นที คูเมือง 2015-11-27/19:04:02
142
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับอำเภอ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-27/17:22:15
162
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อบรมพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัด คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-27/17:16:12
175
0
7
อื่นๆ มอบใบประกาศกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่น ปี 2558 ปัฏิมาศ กระสัง 2015-11-27/15:16:21
171
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปัฏิมาศ กระสัง 2015-11-27/15:11:50
151
0
9
การพัฒนา OTOP พัฒนาศักยภาพคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP ระดับจังหวัด พนิดา กระสัง 2015-11-27/12:19:13
130
0
10
การพัฒนา OTOP อบรมโครงการพัฒนาส่งเสริมสินค้าโอทอป ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-27/12:01:32
118
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ระดับจังหวัด ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-27/10:05:27
130
0
12
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ระดับจังหวัด ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-26/19:09:15
118
0
13
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ระดับจังหวัด ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-26/16:27:01
150
0
14
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประสาน ทต.โคกเหล็ก ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาศักยภาพคณะทำงานสนับสนุนการพัฒนาส่งเสริมสินค้า OTOP ระดับจังหวัด นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-26/15:53:54
158
0
15
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก แนวทางการขับเคลิ่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พนิดา กระสัง 2015-11-26/15:01:36
136
0
16
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 นที คูเมือง 2015-11-26/14:56:03
146
0
17
การพัฒนา OTOP เยี่ยมเยียนกลุ่มทอเสื่อกกบ้านโศกดู่ ต.หินเหล็กไฟ นที คูเมือง 2015-11-26/14:49:50
146
0
18
อื่นๆ ร่วมงานจุลกฐินวัดโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช สิทธิพร เมือง 2015-11-26/14:19:00
163
0
19
อื่นๆ ร่วมงานจุลกฐินวัดโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-11-26/14:19:00
163
0
20
อื่นๆ งานจุลกฐินวัดโคกเหล็ก อำเภอห้วยราช กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-11-26/14:18:09
178
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ] 87 [ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]