พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ศรัญญา เมือง 2017-03-02/11:30:22
80
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ศรัญญา เมือง 2017-03-02/11:28:28
93
0
3
อื่นๆ การพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ศรัญญา เมือง 2017-03-02/11:25:42
82
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ารสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ศรัญญา เมือง 2017-03-02/11:02:11
85
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ารสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ศรัญญา เมือง 2017-03-02/11:00:20
109
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การสนับสนุนการพัฒนาหมู่บ้านสัมมาชีพชุมชน ศรัญญา เมือง 2017-03-02/10:46:48
79
0
7
การพัฒนา OTOP การสนับสนุนการพัฒนากลุ่มทอผ้าไหม ศรัญญา เมือง 2017-03-02/10:38:42
103
0
8
การพัฒนา OTOP การพัฒนาผลิตภัณฑ์หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ศรัญญา เมือง 2017-03-02/10:34:57
86
0
9
อื่นๆ ประชุมประสานแผนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด ปัฏิมาศ กระสัง 2017-02-28/15:21:48
134
0
10
การบริหารแผนงาน/โครงการ ประุชุมประสานแผน วสัน ส่งเสริมฯ 2017-02-28/15:21:38
118
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ฯ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2017-02-22/11:09:02
114
0
12
การพัฒนา OTOP มอบใบประกาศฯ ดาว OTOP และมอบวัสดุสนับสนุนกลุ่ม OTOP กิจกรรมย่อยที่ 2 โครงการส่งเสริมพัฒนาสินค้า OTOP กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2016-10-12/09:20:57
164
0
13
อื่นๆ การประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยว ศรัญญา เมือง 2016-09-20/17:06:26
106
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตาม สนับสนุนการชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไชยยา โนนดินแดง 2016-09-20/11:19:46
186
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจเยี่ยมครอบครัวต้นแบบการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ไชยยา โนนดินแดง 2016-09-20/09:38:54
119
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตาม สนับสนุนการชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไชยยา โนนดินแดง 2016-09-20/09:29:08
135
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตาม สนับสนุนการชำระคืนเงินกู้ยืมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไชยยา โนนดินแดง 2016-09-16/16:28:56
162
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ไชยยา โนนดินแดง 2016-09-16/09:37:33
150
0
19
การพัฒนา OTOP โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มอาชีพ กลุ่ม OTOP ศรัญญา เมือง 2016-09-15/10:57:51
126
0
20
อื่นๆ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้านการติดตามให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูระดับหมู่บ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2016-09-13/11:16:46
140
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] 9 [ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]