พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน เพิ่มทุนระยะที่ 3 ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/14:06:59
103
0
2
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมตลาดนัดยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/13:48:24
89
0
3
พช.ใสสะอาด ร่วมกิจกรรม 5 ส.อำเภอลำปลายมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/13:34:57
118
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/13:27:28
87
0
5
องค์กรสตรี ร่วมประชุมสามัญประจำปีสมาคมฌาปนกิจสตรีอ.ลำปลายมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/13:23:29
101
0
6
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน การเพิ่มทุนระยะที่ 3 ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/13:17:26
93
0
7
อื่นๆ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/13:13:11
112
0
8
อื่นๆ ร่วมอบรมการพัฒนาบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรม ฯ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/13:08:07
103
0
9
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/13:01:57
88
0
10
อื่นๆ ร่วมพิธีวันปิยะมหาราช ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:52:33
91
0
11
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน ตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:49:48
105
0
12
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน การเพิ่มทุนระยะที่ 3 ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:46:30
85
0
13
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน การเพิ่มทุนระยะที่3 ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:42:29
100
0
14
อื่นๆ ร่วมประชุมกองทุนหมู่หมู่บ้านพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มทุนระยะที่3 ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:37:11
90
0
15
อื่นๆ อบรมสภาเด็ก ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:19:26
125
0
16
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:09:40
94
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-11-24/10:34:00
125
0
18
อื่นๆ การประกวดคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด ดวงพร นาโพธิ์ 2015-11-24/10:27:37
111
0
19
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำหน่ายสินค้าหน้าศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากทุกวันทร์ ศศิพิมล ละหานทราย 2015-11-23/22:30:38
115
0
20
อื่นๆ ร่วมทอดกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน พนิดา กระสัง 2015-11-23/22:16:32
112
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] 90 [ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]