พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ศึกษาดูงาน OTOP TO AEC พนิดา กระสัง 2015-11-23/21:59:58
88
0
2
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับตำบลประเมินหมู่บ้านสันติสุข9ดี ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-23/21:07:04
9516
3149
3
การประชาสัมพันธ์ เตรียมงานจุลกฐิน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-23/19:44:28
101
0
4
การประชาสัมพันธ์ ร้อยใจ ร้อยเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าว นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-23/19:06:09
105
0
5
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด พนิดา กระสัง 2015-11-23/17:07:39
90
0
6
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พนิดา กระสัง 2015-11-23/17:03:18
114
0
7
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ทอดกฐินพระราชทานฯ และดูงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-23/14:35:04
87
0
8
อื่นๆ อำเภอโนนดินแดง นำกลุ่ม/องค์กรและผลิตภัณฑ์ชุมชุนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-23/13:28:02
126
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-23/13:04:04
128
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พชกร ละหานทราย 2015-11-21/13:04:22
126
1
11
อื่นๆ ประชุมทีมประเทศไทย ระดับตำบล ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-21/12:31:16
115
0
12
อื่นๆ ประชุมทีมประเทศไทย ระดับตำบล ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-21/12:29:48
88
0
13
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับตำบลประเมินหมู่บ้านสันติสุข9ดี ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-20/19:15:41
72
0
14
อื่นๆ นำกิจกรรมบริการประชาชนในงานจังหวัดเคลื่อนที่ และพอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองดุม ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง นที คูเมือง 2015-11-20/14:49:17
96
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงโค ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-20/13:15:58
126
0
16
อื่นๆ ประชุมทีมประเทศไทยระดับตำบล ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-20/13:07:47
139
0
17
อื่นๆ ประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด บ้านโคกมะกอก หมู่ 16 ตำบลอิสาณ สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-19/19:39:01
93
0
18
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุลากรด้านการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต วสัน ส่งเสริมฯ 2015-11-19/12:47:24
93
0
19
อื่นๆ ประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลก้านเหลือง นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-11-19/09:26:47
160
0
20
การบริหารแผนงาน/โครงการ ร่วมประชุมวางแผนการบริหารแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบประมาณ 2559 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-19/09:20:49
6687
2789

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] 91 [ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]