พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน การเพิ่มทุนระยะที่ 3 ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:46:30
106
0
2
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้าน การเพิ่มทุนระยะที่3 ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:42:29
120
0
3
อื่นๆ ร่วมประชุมกองทุนหมู่หมู่บ้านพิจารณาเห็นชอบการเพิ่มทุนระยะที่3 ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:37:11
109
0
4
อื่นๆ อบรมสภาเด็ก ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:19:26
159
0
5
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-11-24/12:09:40
115
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2559 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-11-24/10:34:00
168
0
7
อื่นๆ การประกวดคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด ดวงพร นาโพธิ์ 2015-11-24/10:27:37
152
0
8
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก จำหน่ายสินค้าหน้าศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากทุกวันทร์ ศศิพิมล ละหานทราย 2015-11-23/22:30:38
147
0
9
อื่นๆ ร่วมทอดกฐินพระราชทานกรมการพัฒนาชุมชน พนิดา กระสัง 2015-11-23/22:16:32
140
0
10
การพัฒนา OTOP ศึกษาดูงาน OTOP TO AEC พนิดา กระสัง 2015-11-23/21:59:58
151
0
11
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับตำบลประเมินหมู่บ้านสันติสุข9ดี ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-23/21:07:04
11264
3149
12
การประชาสัมพันธ์ เตรียมงานจุลกฐิน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-23/19:44:28
130
0
13
การประชาสัมพันธ์ ร้อยใจ ร้อยเคียว ลงแขกเกี่ยวข้าว นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-23/19:06:09
131
0
14
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านระดับจังหวัด พนิดา กระสัง 2015-11-23/17:07:39
120
0
15
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รับการตรวจติดตามของผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พนิดา กระสัง 2015-11-23/17:03:18
186
0
16
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ทอดกฐินพระราชทานฯ และดูงานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-23/14:35:04
110
0
17
อื่นๆ อำเภอโนนดินแดง นำกลุ่ม/องค์กรและผลิตภัณฑ์ชุมชุนของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-23/13:28:02
150
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-23/13:04:04
155
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ พชกร ละหานทราย 2015-11-21/13:04:22
157
1
20
อื่นๆ ประชุมทีมประเทศไทย ระดับตำบล ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-21/12:31:16
134
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] 91 [ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]