พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การบริหารแผนงาน/โครงการ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี 2559 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-19/09:13:17
113
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมโครงการสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-19/09:11:23
38891
22788
3
อื่นๆ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ประชาชนระดับหมู่บ้าน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-19/08:41:45
105
0
4
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมเครือข่าย OTOP ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-19/07:46:59
90
0
5
อื่นๆ ร่วมงานทอดกฐินอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ศรัญญา เมือง 2015-11-19/01:05:42
85
0
6
อื่นๆ ประเมินผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ศรัญญา เมือง 2015-11-19/01:01:17
117
0
7
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี 2559 พนิดา กระสัง 2015-11-18/21:31:30
199
0
8
อื่นๆ ประสานประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-18/19:22:54
120
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประสานแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-18/18:37:48
94
0
10
อื่นๆ การประกวดคัดเลือกกองทุนหมู่และชุมชนเมืองบ้านดีเด่น ระดับจังหวัด จิราพร นาโพธิ์ 2015-11-18/17:37:15
120
0
11
การพัฒนา OTOP ประชุมเครือข่าย OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP จังหวัดบุรีรีมย์ นที คูเมือง 2015-11-18/17:03:34
99
0
12
อื่นๆ เตรียมการประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านโคกมะกอก สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-18/16:43:02
79
0
13
อื่นๆ พิธิทอดกฐินอำเภอเมืองบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-18/16:37:53
81
0
14
อื่นๆ ประชุม กทบ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-18/14:18:31
120
0
15
การพัฒนา OTOP ประชุมเครือข่ายOTOP จังหวัดบุรีรัมย์และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานOTOPอำเภอ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-18/12:35:16
93
0
16
อื่นๆ ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-18/10:36:12
117
0
17
อื่นๆ ประชุม ติดตามผลการดำเนินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-18/10:34:34
96
0
18
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลสวายจีก เพื่อประเมิ้นหมู่บ้านสันตืสุข๙ดี สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-17/17:58:53
83
0
19
อื่นๆ ร่วมต้อนรับนายอำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/16:20:32
147
0
20
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP ระดับอำเภอ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-17/16:18:03
95
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ] 92 [ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]