พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมทีมประเทศไทย ระดับตำบล ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-21/12:29:48
106
0
2
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมเป็นคณะกรรมการระดับตำบลประเมินหมู่บ้านสันติสุข9ดี ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-20/19:15:41
92
0
3
อื่นๆ นำกิจกรรมบริการประชาชนในงานจังหวัดเคลื่อนที่ และพอ.สว. ณ โรงเรียนบ้านหนองดุม ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง นที คูเมือง 2015-11-20/14:49:17
129
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มผู้เลี้ยงโค ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-20/13:15:58
152
0
5
อื่นๆ ประชุมทีมประเทศไทยระดับตำบล ไชยยา โนนดินแดง 2015-11-20/13:07:47
164
0
6
อื่นๆ ประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด บ้านโคกมะกอก หมู่ 16 ตำบลอิสาณ สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-19/19:39:01
116
0
7
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุลากรด้านการจัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต วสัน ส่งเสริมฯ 2015-11-19/12:47:24
124
0
8
อื่นๆ ประชุมสัญจร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลก้านเหลือง นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-11-19/09:26:47
193
0
9
การบริหารแผนงาน/โครงการ ร่วมประชุมวางแผนการบริหารแผนงาน/โครงการ ตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปีงบประมาณ 2559 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-19/09:20:49
6719
2789
10
การบริหารแผนงาน/โครงการ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอจัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี 2559 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-19/09:13:17
144
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การฝึกอบรมโครงการสร้างแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-19/09:11:23
41475
22788
12
อื่นๆ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ประชาชนระดับหมู่บ้าน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-11-19/08:41:45
141
0
13
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมเครือข่าย OTOP ธีรวุฒิ กระสัง 2015-11-19/07:46:59
112
0
14
อื่นๆ ร่วมงานทอดกฐินอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ศรัญญา เมือง 2015-11-19/01:05:42
100
0
15
อื่นๆ ประเมินผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี ศรัญญา เมือง 2015-11-19/01:01:17
133
0
16
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชนปี 2559 พนิดา กระสัง 2015-11-18/21:31:30
278
0
17
อื่นๆ ประสานประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-18/19:22:54
149
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประสานแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-18/18:37:48
122
0
19
อื่นๆ การประกวดคัดเลือกกองทุนหมู่และชุมชนเมืองบ้านดีเด่น ระดับจังหวัด จิราพร นาโพธิ์ 2015-11-18/17:37:15
158
0
20
การพัฒนา OTOP ประชุมเครือข่าย OTOP และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้รับผิดชอบงาน OTOP จังหวัดบุรีรีมย์ นที คูเมือง 2015-11-18/17:03:34
131
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ] 92 [ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]