พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ เตรียมพื้นที่คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับกลุ่มอำเภอ อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-16/09:50:14
125
0
2
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนการการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-11-16/09:49:40
121
0
3
การพัฒนา OTOP ร่วมออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP เซาะกราว ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-11-16/09:45:40
122
0
4
การพัฒนา OTOP ถนนเซราะกราว ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-15/23:10:48
133
0
5
การพัฒนา OTOP จัดนิทรรศการ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-15/22:37:34
167
0
6
โครงการ กข.คจ. วันที่ 5 พ.ย. 2558 นายวัฒนา ศรีพอ นว.พช. ปฏิบัติการ ร่วมประชุมติดตามการบริหารงาน โครงการ กข.คจ. บ้านสี่เหลี่ยม ม.2 ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-15/18:48:22
191
0
7
อื่นๆ นายวัฒนา ศรีพอ นว.พช.ปฏิบัติการ เข้ารับการอบรมข้าราชการระหว่างการปฏิบัติงาน หลักสูตรนักบริหารการเปลี่ยนแปลง ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครราชสีมา วัฒนา บ้านกรวด 2015-11-15/18:40:14
198
0
8
อื่นๆ การอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-14/17:41:54
105
0
9
การประชาสัมพันธ์ การฝึกอบรมพัฒนากรระหว่างประจำการ ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-14/13:59:35
124
0
10
การพัฒนา OTOP เป้าหมายผลิตภัณฑ์ พัฒนายกระดับ ปี ๕๙ อำเภอเมือง นัฐกานต์ เมือง 2015-11-13/21:53:01
7396
2733
11
อื่นๆ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ผู้ยากไร้และผู้พิการ ในเขตพื้นที่อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2015-11-13/19:27:13
145
0
12
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการบริการตำบลคูเมือง นที คูเมือง 2015-11-13/19:23:47
129
0
13
อื่นๆ ประเมินและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านอ้อดอนยางหมู่ที่ 12ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2015-11-13/19:14:20
135
0
14
การพัฒนา OTOP ประชุมเจ้าหน้าที่พช.จากทุกอำเภอและเครือข่ายOTOP ระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่1/2559 นที คูเมือง 2015-11-13/19:05:36
137
0
15
การพัฒนา OTOP เป้าหมายผลิตภัณฑ์ พัฒนายกระดับ ปี ๕๙ อำเภอเมือง นัฐกานต์ เมือง 2015-11-13/17:56:37
11334
3136
16
อื่นๆ ช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบวาตภัย และครัวเรือนยากจนพิการ อร่าม คูเมือง 2015-11-13/14:39:53
168
0
17
อื่นๆ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike for Dad กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:55:52
144
0
18
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ร่วมกับองค์กรสตรี/ชมรมแม่ดีเด่น/ท้องถิ่นอำเภอ ช่วยเหลือราษฎร์ยากจน-พิการ และผู้ประสบอัคคีภัย กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:52:04
181
0
19
อื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับคู่โซนอำเภอ ณ อำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:39:27
144
0
20
อื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับคู่โซนอำเภอ ณ อำเภอพุทไธสง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:38:31
139
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] 96 [ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]