พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP เป้าหมายผลิตภัณฑ์ พัฒนายกระดับ ปี ๕๙ อำเภอเมือง นัฐกานต์ เมือง 2015-11-13/21:53:01
7371
2733
2
อื่นๆ ออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ มอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเงินสดช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ราษฎรที่ประสบอัคคีภัย ผู้ยากไร้และผู้พิการ ในเขตพื้นที่อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2015-11-13/19:27:13
107
0
3
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการบริการตำบลคูเมือง นที คูเมือง 2015-11-13/19:23:47
96
0
4
อื่นๆ ประเมินและตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้านอ้อดอนยางหมู่ที่ 12ตำบลปะเคียบ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2015-11-13/19:14:20
104
0
5
การพัฒนา OTOP ประชุมเจ้าหน้าที่พช.จากทุกอำเภอและเครือข่ายOTOP ระดับอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่1/2559 นที คูเมือง 2015-11-13/19:05:36
99
0
6
การพัฒนา OTOP เป้าหมายผลิตภัณฑ์ พัฒนายกระดับ ปี ๕๙ อำเภอเมือง นัฐกานต์ เมือง 2015-11-13/17:56:37
9335
3136
7
อื่นๆ ช่วยเหลือครอบครัวท่ีประสบวาตภัย และครัวเรือนยากจนพิการ อร่าม คูเมือง 2015-11-13/14:39:53
124
0
8
อื่นๆ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรม Bike for Dad กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:55:52
107
0
9
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ร่วมกับองค์กรสตรี/ชมรมแม่ดีเด่น/ท้องถิ่นอำเภอ ช่วยเหลือราษฎร์ยากจน-พิการ และผู้ประสบอัคคีภัย กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:52:04
141
0
10
อื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับคู่โซนอำเภอ ณ อำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:39:27
110
0
11
อื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับคู่โซนอำเภอ ณ อำเภอพุทไธสง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:38:31
108
0
12
อื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับคู่โซนอำเภอ ณ อำเภอแคนดง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:37:38
107
0
13
อื่นๆ ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับคู่โซนอำเภอ ณ อำเภอสตึก กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-13/13:35:46
114
0
14
อื่นๆ อบรมการพัฒนาบุคลากรเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:29:54
111
0
15
อื่นๆ เตรียมความพร้อมสถานที่ในการรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:25:50
113
0
16
อื่นๆ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:24:06
129
0
17
อื่นๆ รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชนผ่านระบบ vdo conference ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:21:59
106
0
18
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:18:50
108
0
19
พช.ใสสะอาด กิจกรรม 5 ส ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:17:24
172
0
20
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. ศรีสุดา ชำนิ 2015-11-13/10:16:16
98
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ] 96 [ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]