พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ การประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมเมืองดีเด่น สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-10/21:54:15
125
0
2
อื่นๆ ประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับโซนอำเภอ ศรัญญา เมือง 2015-11-10/19:47:46
121
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโคก ม.4 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-11-10/18:55:53
142
0
4
อื่นๆ กทบ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-10/15:38:44
171
0
5
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชุมเตรียมความพร้อมจำหน่ายสิยค้าotop ณ ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษกิจฐานรากปี59 ศศิพิมล ละหานทราย 2015-11-09/22:22:20
170
0
6
การพัฒนา OTOP ประชุมเตรียมความพร้อมการพัฒนาปี59 ศศิพิมล ละหานทราย 2015-11-09/22:09:04
158
0
7
อื่นๆ การเตรียมความพร้อมในกิจกรรมประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่นจังหวัดบุรีรัมย์ ศรัญญา เมือง 2015-11-09/19:49:56
110
0
8
อื่นๆ ร่วมประชุมเพื่อวางแผนการสนับสนุนและเตรียมความพร้อมในการประเมินกิจกรรม 9 ดี ศรัญญา เมือง 2015-11-09/19:44:34
113
0
9
อื่นๆ เตรียมกิจกรรมประกวดกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-09/19:42:22
120
0
10
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมติดตามงานพัฒนาชุมชนการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-09/19:38:34
121
0
11
การพัฒนา OTOP ประชุมแกนนำเครือข่าย OTOP อำเภอคูเมือง นที คูเมือง 2015-11-09/15:41:50
139
0
12
การพัฒนา OTOP ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ถนนเซราะกราว กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:48:41
166
0
13
อื่นๆ ร่วมทอดกฐินอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:46:07
136
0
14
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:42:24
124
0
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:29:34
126
1
16
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:27:07
134
0
17
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:23:15
140
0
18
การพัฒนา OTOP เข้าเวรประจำการ ณ ถนนคนเดิน เซราะกราว นที คูเมือง 2015-11-09/09:38:11
132
0
19
อื่นๆ พิธีเปิด จุลกฐิน ทำบุญไหมปี2558 ณ วัดป่าอัมพวันฯ จันทกานต์ นางรอง 2015-11-07/19:32:40
255
0
20
อื่นๆ ร่วม พิธีจุลกฐิน ณ วัดป่าอัมพวันฯ ตำบลหนองยายพิมพ์ นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-11-07/19:23:22
175
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] 99 [ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]