พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมติดตามงานพัฒนาชุมชนการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-09/19:38:34
90
0
2
การพัฒนา OTOP ประชุมแกนนำเครือข่าย OTOP อำเภอคูเมือง นที คูเมือง 2015-11-09/15:41:50
98
0
3
การพัฒนา OTOP ร่วมแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ถนนเซราะกราว กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:48:41
133
0
4
อื่นๆ ร่วมทอดกฐินอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:46:07
104
0
5
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP อำเภอคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:42:24
92
0
6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:29:34
97
1
7
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:27:07
101
0
8
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-11-09/13:23:15
111
0
9
การพัฒนา OTOP เข้าเวรประจำการ ณ ถนนคนเดิน เซราะกราว นที คูเมือง 2015-11-09/09:38:11
99
0
10
อื่นๆ พิธีเปิด จุลกฐิน ทำบุญไหมปี2558 ณ วัดป่าอัมพวันฯ จันทกานต์ นางรอง 2015-11-07/19:32:40
181
0
11
อื่นๆ ร่วม พิธีจุลกฐิน ณ วัดป่าอัมพวันฯ ตำบลหนองยายพิมพ์ นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-11-07/19:23:22
139
0
12
อื่นๆ ร่วมงานทอดกฐินสามัคคี อ.นางรอง ณ วัดโคกยาง ต.ทรัพย์พระยา นันท์นภัส บ้านด่าน 2015-11-07/19:10:31
129
0
13
อื่นๆ วันที่ 7 พย.58นางจันทกานติ์ ทวีสุข พอ.นางรอง ร่วมทอดกฐินสามัคคี อำเภอนางรอง ณ วัดโคกยาง ต.ทรัพย์พระยา จันทกานต์ นางรอง 2015-11-07/16:17:46
128
0
14
การพัฒนา OTOP ถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-11-07/15:08:04
120
0
15
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลหลักเขต ประจำเดือนพฤศิกายน 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-11-07/14:19:15
82
0
16
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมทอผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน พนิดา กระสัง 2015-11-06/22:01:10
106
0
17
พช.ใสสะอาด กิจกรรม 5 ส กรกนก ประโคนชัย 2015-11-06/11:05:13
103
0
18
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงาน กทบ. กรกนก ประโคนชัย 2015-11-06/11:01:05
102
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมกองทุนแม่ของแผ่นดิน กรกนก ประโคนชัย 2015-11-06/10:53:13
115
0
20
อื่นๆ ร่วมพิธีเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเป็นพระราชกุศลฯ อำพร ลำปลายมาศ 2015-11-06/10:52:25
83
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ] 99 [ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]