ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
huairat อื่นๆ ส่งหนังสือเชิญวิทยากร ฝากพี่เฉลิมศรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-14/14:25:46
2
huairat การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ห้วยราช-รายงาน พช.6 เดือน ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/16:13:26
3
huairat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ห้วยราช-รายชื่อแกนนำเข้าร่วมอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-12/15:06:15
4
huairat อื่นๆ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 แบบบัญชีรายชื่อกลุ่มขยายผล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-11/16:02:02
5
huairat อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ CE ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-11/16:01:03
6
huairat อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ CE ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-11/16:01:02
7
huairat อื่นๆ รายงาน ตป.04 พฤ. 13 ธ.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-11/15:59:04
8
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 พฤ. 6 ธค. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-11/15:57:32
9
huairat อื่นๆ ห้วยราช-ระเบียบคณะกรรมการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-30/11:35:07
10
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 พฤ. 29 พ.ย.. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-30/08:40:26
11
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 พฤ.22 พย. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/15:38:12
12
huairat อื่นๆ รายงานแผนผล เดือน พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/15:23:43
13
huairat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-22/15:13:12
14
huairat การตรวจราชการกระทรวง/กรม ห้วยราช-รายงาน พช.6 เดือน พ.ย. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/15:42:00
15
huairat กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห้วยราช-รายงานการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน พ.ย. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/14:22:31
16
huairat กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห้วยราช-รายงานเป้าหมายหมู่บ้านต้นกล้า ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/14:59:59
17
huairat อื่นๆ รายงาน 1_1 ผลผลิตหมู่บ้าน อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/12:54:24
18
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานแผนปฏิบัติการ จปฐ. กชช.2ค อ.ห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/10:19:00
19
huairat อื่นๆ รายงาน ตป.04 พฤ.15 พ.ย. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/15:33:05
20
huairat จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานทะเบียนรายชื่อผู้ใช้งานโปรแกรมจปฐ และข้อมูล กชช 2 ค. ผ่านระบบออนไลน์ ปี 2562 อำเภอห้วยราช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/14:49:10
21
huairat อื่นๆ รายงาน ตป.04 พฤ 8 พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/15:58:13
22
huairat อื่นๆ ห้วยราช-รายงานสำรวจข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/09:18:45
23
huairat กลุ่มออมทรัพย์ ห้วยราช-เป้าหมาย SSG ปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/10:17:54
24
huairat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/14:36:58
25
huairat อื่นๆ ห้วยราช-แบบรายงานผลการดำเนินงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/11:55:09
26
huairat อื่นๆ ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/16:41:48
27
huairat ผู้นำ อช/อช ห้วยราช-ส่งรายชื่อ ผู้นำ อช และ อช.ปี 2562-2565 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/12:02:35
28
huairat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 12 หมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/11:49:37
29
huairat กองทุนแม่ของแผ่นดิน ห้วยราช-ทะเบียนรายชื่อคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/10:10:33
30
huairat อื่นๆ รายงาน ตป. 04 พฤ. 2 พย. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/17:52:14

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ]