ผลการสนับสนุนไฟล์ล่าสุด
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
นักวิชาการ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
หมายเหตุ
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
จินตนา อื่นๆ แผนปฏิบัติการยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-14/10:40:28
2
จินตนา อื่นๆ ทะเบียนจัดสรรงบยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2020-02-14/10:39:52
3
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างการขยายสัญญา/แจ้งค่าปรับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/10:59:19
4
จินตนา อื่นๆ หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-04/16:20:18
5
จินตนา อื่นๆ แนวทางการเบิกจ่าย และตัวอย่างเอกสารเบิกจ่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-04/16:19:38
6
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้างการปรับปรุงภูมิทัศน์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-04/16:18:38
7
จินตนา อื่นๆ หลักการจำแนกงบประมาณรายจ่าย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:43:58
8
จินตนา อื่นๆ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:37:28
9
จินตนา อื่นๆ บัญชีราคาค่าวัสดุก่อสร้างและค่าแรงงาน ปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-06-26/11:36:46
10
จินตนา อื่นๆ แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-01-25/16:12:46
11
จินตนา อื่นๆ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
2018-01-25/15:52:47
12
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างบันทึกกำหนดราคากลาง และบันทึกรายงานขอความเห็นชอบ วงเงินเกิน 100000 บาท ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-12-22/16:23:40
13
จินตนา อื่นๆ ตัวอย่างเอกสารบันทึกจัดซื้อจัดจ้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-11-15/11:26:11
14
จินตนา อื่นๆ วิธีการบันทึกข้อมูลในระบบ EGP ตาม พรบ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:45:07
15
จินตนา อื่นๆ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:13:34
16
จินตนา อื่นๆ ฝ่ายอำนวยการขอส่งตัวอย่างบันทึกแต่งตั้ง เจ้าหน้าที่ หน. เจ้าหน้าที่ ตาม พรบ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:07:35
17
จินตนา อื่นๆ ฝ่ายอำนวยการขอส่งบันทึกตัวอย่างการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พรบ. 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-10-04/17:05:40
18
จินตนา อื่นๆ บันทึกรายงานการประชุมเปลี่ยนแปลงแบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2017-04-27/17:43:14
19
จินตนา อื่นๆ ตารางบันทึกราคาอ้างอิงการกำหนดราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-04/17:27:30
20
จินตนา อื่นๆ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-04/17:26:50
21
จินตนา อื่นๆ บันทึกกำหนดราคากลาง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-04/17:26:11
22
จินตนา อื่นๆ ที่ กค (กวพ)0405.2/ว315 ลว. 16 สิงหาคม 2559 การกำหนดวงเงินโดยวิธีการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-04/17:17:36
23
จินตนา อื่นๆ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว299 ลว.28 สิงหาคม 2558 การกำหนดวงเงินโดยวิธีการจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-04/17:16:18
24
จินตนา อื่นๆ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-04/17:14:14
25
จินตนา อื่นๆ การยกเลิกโครงการในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-04/17:13:31
26
จินตนา อื่นๆ การแก้ไขเลขที่บัญชี(แก้ไขใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-04/17:12:48
27
จินตนา อื่นๆ การแก้ไขรหัสงบประมาณในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-04/17:11:52
28
จินตนา อื่นๆ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 29697/2559 เรื่องการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ หัวหน้าส่วนราชการ และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทน และ คำสั่งจังหวัดบุรีรัมย์ที่ 29698/2559 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดแทนกัน รายละเอียดดังเอกสารแนบ
2016-11-02/14:06:01
29
จินตนา อื่นๆ ราคากลางวัสดุสำนักงานปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-10-28/11:57:47
30
จินตนา อื่นๆ การจัดสรรงบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-09-14/16:06:01

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ]