ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
krasang โครงการเชิดชูเกียรติ แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมมอบโล่รางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-23/15:17:12
2
krasang OTOP ส่งแบบประเมินตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-31/12:11:21
3
krasang OTOP สินค้าecommerce ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-31/12:08:45
4
krasang การประชาสัมพันธ์ อ.กระสัง รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-23/21:43:40
5
krasang อื่นๆ อ.กระสัง รายงาน ผล ก.ค. - แผน ส.ค. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-23/21:42:38
6
krasang อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มเป้าหมาย Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-22/10:36:37
7
krasang อื่นๆ แบบรายงานความแตกต่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-10/17:36:57
8
krasang อื่นๆ ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/15:39:47
9
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/13:21:48
10
krasang โครงการเชิดชูเกียรติ แบบรายงานผลการคัดสรรเชิดชูเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/16:05:48
11
krasang อื่นๆ แบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการอำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-05/10:27:22
12
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ครั้งที่ 3 (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-04/10:09:18
13
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-03/11:24:15
14
krasang อื่นๆ แบบประเมินนักเล่าเรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-28/15:18:14
15
krasang กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบประเมินผลลัพธ์เงินทุนหมุนเวียนประจำปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-27/12:05:04
16
krasang อื่นๆ รายงานแผน-ผล อำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-23/22:40:05
17
krasang การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-23/22:39:30
18
krasang อื่นๆ แบบตอบรับการเข้ารับการประเมินคัดเลือกโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-13/16:03:53
19
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-12/16:08:40
20
krasang อื่นๆ แบบประเมินการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-06/17:41:17
21
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-04/14:58:51
22
krasang การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-31/14:10:37
23
krasang อื่นๆ แบบสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก สอ.พช. (สพอ.กระสัง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-27/15:10:16
24
krasang การประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-27/11:38:45
25
krasang อื่นๆ รายงาน ผล เม.ย.- แผน พ.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-27/11:19:33
26
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เป้าหมายตามโครงการ พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-23/17:30:43
27
krasang อื่นๆ รายงาน ผล เม.ย.- แผน พ.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-23/17:29:41
28
krasang การประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-23/16:03:07
29
krasang OTOP รายงานผ้าไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-23/13:14:50
30
krasang อื่นๆ รายงาน แผน ผล การดำเนินงานกิจกรรมยุทธศาสตร์กรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-23/13:10:59

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ]