ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
krasang อื่นๆ รายงานรายได้ท่องเที่ยว โมโตจีพี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-07/14:30:48
2
krasang อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสุดยอด OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-03/14:34:18
3
krasang ผู้นำ อช/อช แบบรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัมนาชุมชน อช (อำเภอกระสัง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-25/11:50:51
4
krasang การประชาสัมพันธ์ แบบสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง (กันยายน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-23/20:02:41
5
krasang สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รายงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-06/14:03:55
6
krasang อื่นๆ อ.กระสัง รายงานผล ส.ค. - แผน ก.ย. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-26/12:53:50
7
krasang การประชาสัมพันธ์ แบบสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง (สิงหาคม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-26/11:51:31
8
krasang โครงการเชิดชูเกียรติ แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมมอบโล่รางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-23/15:17:12
9
krasang OTOP ส่งแบบประเมินตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-31/12:11:21
10
krasang OTOP สินค้าecommerce ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-31/12:08:45
11
krasang การประชาสัมพันธ์ อ.กระสัง รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-23/21:43:40
12
krasang อื่นๆ อ.กระสัง รายงาน ผล ก.ค. - แผน ส.ค. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-23/21:42:38
13
krasang อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มเป้าหมาย Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-22/10:36:37
14
krasang อื่นๆ แบบรายงานความแตกต่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-10/17:36:57
15
krasang อื่นๆ ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/15:39:47
16
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/13:21:48
17
krasang โครงการเชิดชูเกียรติ แบบรายงานผลการคัดสรรเชิดชูเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/16:05:48
18
krasang อื่นๆ แบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการอำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-05/10:27:22
19
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ครั้งที่ 3 (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-04/10:09:18
20
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานความก้าวหน้าหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนครั้งที่ 3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-03/11:24:15
21
krasang อื่นๆ แบบประเมินนักเล่าเรื่อง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-28/15:18:14
22
krasang กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบประเมินผลลัพธ์เงินทุนหมุนเวียนประจำปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-27/12:05:04
23
krasang อื่นๆ รายงานแผน-ผล อำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-23/22:40:05
24
krasang การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-23/22:39:30
25
krasang อื่นๆ แบบตอบรับการเข้ารับการประเมินคัดเลือกโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-13/16:03:53
26
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-12/16:08:40
27
krasang อื่นๆ แบบประเมินการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-06/17:41:17
28
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-04/14:58:51
29
krasang การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-31/14:10:37
30
krasang อื่นๆ แบบสำรวจจำนวนบุตรสมาชิก สอ.พช. (สพอ.กระสัง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-27/15:10:16

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]