ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบ กทม. 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-13/15:03:42
2
krasang อื่นๆ แบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-12/11:35:42
3
krasang กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานรักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/15:14:42
4
krasang กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานกิจกรรมเครือข่ายออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/15:13:41
5
krasang กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/15:12:30
6
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบบันทึกปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/16:09:59
7
krasang การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 62 สพอ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/11:57:44
8
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบฟอร์มการเสนอกลุ่มอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/11:21:20
9
krasang จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-14/15:39:03
10
krasang OTOP รายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว (ระดับหมู่บ้าน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/15:16:49
11
krasang OTOP แบบรายงานกิจกรรมเปิดชุมชนท่องเที่ยว อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-07/15:37:29
12
krasang กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.กระสังส่งแบบตอบรับ2รุ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-17/11:55:11
13
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-11/14:12:56
14
krasang OTOP แบบติดตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-30/09:49:45
15
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานเป้าหมายหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/13:30:00
16
krasang OTOP รายงานโฮมสเตย์บ้านหนองเต็งใหญ่ ม.17 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/11:47:16
17
krasang OTOP รายงานโฮมสเตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/17:21:01
18
krasang จปฐ.และ กชช.๒ ค ทะเบียนผู้ใช้งานโปรแกรมจปฐ และข้อมูล กชช 2 ค. ปี ๒๕๖๒ อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/14:23:01
19
krasang OTOP ข้อมูลที่พักโฮมสเตย์ บ้านโคกขมิ้น ม.4 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/16:28:46
20
krasang OTOP รายงานสำรวจรายได้จากผลการดำเนินงานotopนวัตวิถี (ผู้ตรวจ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/10:31:37
21
krasang OTOP otop นวัตวิถี ขายดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/09:18:29
22
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทะเบียนเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/10:23:43
23
krasang OTOP รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(กันเงินเหลื่อมปี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/09:35:45
24
krasang ผู้นำ อช/อช รายงานฐานข้อมูลผู้นำ อช. อ.กระสัง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-06/14:17:44
25
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายชื่อกองทุนแม่ของปผ่นดินอำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/15:15:23
26
krasang กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/12:03:34
27
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน คำสั่งเครือข่ายอำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/12:06:33
28
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/14:43:27
29
krasang โครงการ กข.คจ. รายงานโครงการ กข.คจ. ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/10:33:17
30
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพฯ อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/12:32:55

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]