ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
krasang อื่นๆ ประกวดกิจกรรมเชิดชูเกีรติดีเด่น 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-10/15:10:17
2
krasang มชช. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินงานตามระบบ มชช. (แก้ไขล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-09/17:37:06
3
krasang มชช. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินงานตามระบบ มชช. (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-09/17:27:57
4
krasang มชช. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมดำเนินงานตามระบบ มชช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-09/17:26:45
5
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-09/13:32:33
6
krasang กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.กระส่งรายงานประชาสัมพันธ์เลือกตั้ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-27/10:42:23
7
krasang การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน มีนาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/00:57:11
8
krasang อื่นๆ รายงาน ผล มี.ค.- แผน เม.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/00:19:27
9
krasang กองทุนพัฒนาเด็กชนบท แจ้งรายชื่อเด็กรับทุนอุปการะเด็กจาก กองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/00:09:12
10
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/13:22:06
11
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/13:20:29
12
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/13:20:20
13
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/13:19:38
14
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงาน GVH แนบ BPM ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-24/17:36:00
15
krasang ผู้นำ อช/อช รายชื่อเด็กรับทุนกิจกรรมอาสา อาสาพัฒนาชุมชน(อช.) ปี2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-22/10:47:33
16
krasang อื่นๆ ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมายบูรณาการแผนฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-20/18:13:34
17
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายชื่อผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-20/14:07:45
18
krasang OTOP รายงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชารัฐ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-18/19:12:25
19
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานผลกองทุนแม่ แบบ4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-26/13:54:32
20
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานแผน แบบ 4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-26/13:53:12
21
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานสถานการณ์เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ แบบ 1 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-26/11:25:28
22
krasang อื่นๆ รายงาน ผล ก.พ.- แผน มี.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/15:48:28
23
krasang การประชาสัมพันธ์ ส่งรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน กุมภาพันธ์ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/01:54:08
24
krasang การจัดทำรายงานการพัฒนาหมู่บ้าน (VDR) และรายงาน การพัฒนาตำบล (TDR) แบบทะเบียนรายชื่อหมู่บ้าน/ตำบลสารสนเทศชุมชนฯ เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/00:47:59
25
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบ กทม. 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-13/15:03:42
26
krasang อื่นๆ แบบแจ้งรายชื่อผู้รับผิดชอบการดำเนินงานกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-12/11:35:42
27
krasang กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานรักษามาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/15:14:42
28
krasang กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานกิจกรรมเครือข่ายออมทรัพย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/15:13:41
29
krasang กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-11/15:12:30
30
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบบันทึกปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/16:09:59

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]