ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
krasang การประชาสัมพันธ์ แบบสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ พฤศจิกายน 2562 (อำเภอกระสัง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-25/11:36:03
2
krasang OTOP กระสัง-รายงานเป้าหมายกลุ่ม QD อาหาร+สมุนไพร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-21/17:17:31
3
krasang OTOP กระสัง-รายงาน ตป.04 เดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-05/16:29:21
4
krasang กลุ่มออมทรัพย์ กระสัง-รายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตที่สมัครใจขึ้นทะเบียนเป็นสถาบันการเงินประชาชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-01/11:16:48
5
krasang โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สินและฐานะทางการเงินโครงการ กข.คจ. ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-31/15:27:31
6
krasang OTOP กระสัง-แบบสำรวจข้อมูลกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP (ประเภทผ้าขาวม้า) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-29/15:36:58
7
krasang OTOP กระสัง-รายงานการประชาสัมพันธ์พันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP ในรูปแบบกระเช้าของขวัญ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-29/11:51:02
8
krasang ศอช.ต. กระสัง-รายงานการดำเนินงาน ศอช. ปี 2562 (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-28/11:51:40
9
krasang ศอช.ต. กระสัง-รายงานการดำเนินงาน ศอช. ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-28/11:48:04
10
krasang การประชาสัมพันธ์ แบบสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง (ตุลาคม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-25/15:45:11
11
krasang OTOP กระสัง-รายงานคลัสเตอร์ผ้าขาวม้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-22/15:15:06
12
krasang อื่นๆ กระสัง-รายงานจิตอาสา ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-21/10:06:17
13
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กระสัง-รายงานผลสำเร็จตามตัวชี้วัดการพัฒนาหมู๋บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-21/10:04:12
14
krasang อื่นๆ รายงานรายได้ท่องเที่ยว โมโตจีพี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-07/14:30:48
15
krasang อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมโครงการสุดยอด OTOP เซราะกราวบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-03/14:34:18
16
krasang ผู้นำ อช/อช แบบรายงานผลการดำเนินงาน กิจกรรมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัมนาชุมชน อช (อำเภอกระสัง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-25/11:50:51
17
krasang การประชาสัมพันธ์ แบบสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง (กันยายน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-23/20:02:41
18
krasang สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รายงานศูนย์จัดการกองทุนชุมชน อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-06/14:03:55
19
krasang อื่นๆ อ.กระสัง รายงานผล ส.ค. - แผน ก.ย. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-26/12:53:50
20
krasang การประชาสัมพันธ์ แบบสรุปผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนอำเภอกระสัง (สิงหาคม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-26/11:51:31
21
krasang โครงการเชิดชูเกียรติ แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมมอบโล่รางวัลและมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-23/15:17:12
22
krasang OTOP ส่งแบบประเมินตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-31/12:11:21
23
krasang OTOP สินค้าecommerce ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-31/12:08:45
24
krasang การประชาสัมพันธ์ อ.กระสัง รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-23/21:43:40
25
krasang อื่นๆ อ.กระสัง รายงาน ผล ก.ค. - แผน ส.ค. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-23/21:42:38
26
krasang อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มเป้าหมาย Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-22/10:36:37
27
krasang อื่นๆ แบบรายงานความแตกต่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-10/17:36:57
28
krasang อื่นๆ ส่งข้อมูลผู้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/15:39:47
29
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสำเร็จของการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/13:21:48
30
krasang โครงการเชิดชูเกียรติ แบบรายงานผลการคัดสรรเชิดชูเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-08/16:05:48

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ]