ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-11/14:12:56
2
krasang OTOP แบบติดตามชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-30/09:49:45
3
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน แบบรายงานเป้าหมายหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/13:30:00
4
krasang OTOP รายงานโฮมสเตย์บ้านหนองเต็งใหญ่ ม.17 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/11:47:16
5
krasang OTOP รายงานโฮมสเตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/17:21:01
6
krasang จปฐ.และ กชช.๒ ค ทะเบียนผู้ใช้งานโปรแกรมจปฐ และข้อมูล กชช 2 ค. ปี ๒๕๖๒ อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/14:23:01
7
krasang OTOP ข้อมูลที่พักโฮมสเตย์ บ้านโคกขมิ้น ม.4 ต.หนองเต็ง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/16:28:46
8
krasang OTOP รายงานสำรวจรายได้จากผลการดำเนินงานotopนวัตวิถี (ผู้ตรวจ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/10:31:37
9
krasang OTOP otop นวัตวิถี ขายดี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/09:18:29
10
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทะเบียนเป้าหมายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/10:23:43
11
krasang OTOP รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ(กันเงินเหลื่อมปี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-09/09:35:45
12
krasang ผู้นำ อช/อช รายงานฐานข้อมูลผู้นำ อช. อ.กระสัง ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-06/14:17:44
13
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายชื่อกองทุนแม่ของปผ่นดินอำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-01/15:15:23
14
krasang กลุ่มออมทรัพย์ แบบรายงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-29/12:03:34
15
krasang กองทุนแม่ของแผ่นดิน คำสั่งเครือข่ายอำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/12:06:33
16
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานข้อมูลหมู่บ้านเป้าหมายโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/14:43:27
17
krasang โครงการ กข.คจ. รายงานโครงการ กข.คจ. ปี 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/10:33:17
18
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบสำรวจข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพฯ อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/12:32:55
19
krasang อื่นๆ แบบรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพสัมมาชีพชุมชนสู่ความยั่งยืน อำเภอกระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/10:45:25
20
krasang กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ส่งตัวชี้วัด3.2 แบบ1-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-08/15:03:43
21
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-28/15:38:36
22
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายงานบันทึกข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-27/13:46:41
23
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานข้อมูลกลุ่มอาชีพ โครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/14:16:37
24
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบประเมินศักยภาพสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-14/14:11:24
25
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายการขยายผลการสร้างสัมมาชีพชุมชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-11/15:02:32
26
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-05/15:01:00
27
krasang การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 อ.กระสัง (ล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-04/15:51:24
28
krasang อื่นๆ ข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชน ปี 2561 อ.กระสัง (ล่าสุด) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-23/15:43:26
29
krasang อื่นๆ บันทึกข้อมูลสัมมาชีพชุมชน 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-16/13:46:08
30
krasang OTOP แบบสำรวจข้อมูลผลิตภัณฑ์Otopที่มีศักยภาพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-03/16:26:44

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ]