ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
lamplaimat อื่นๆ จัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-11/16:30:37
2
lamplaimat กลุ่มออมทรัพย์ อ.ลำปลายมาศ แบบรายงานกิจกรรมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-28/16:24:42
3
lamplaimat กลุ่มออมทรัพย์ อ.ลำปลายมาศ แบบรายงานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-28/16:21:48
4
lamplaimat กลุ่มออมทรัพย์ อ.ลำปลายมาศรายงานผลกิจกรรม ssg ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-28/12:06:10
5
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-24/12:11:52
6
lamplaimat มชช. ส่งแบบรายงานกลุ่มเป้าหมาย มชช.อำเภอลำปลาย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-13/11:25:58
7
lamplaimat อื่นๆ สรุปผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-08/11:35:54
8
lamplaimat อื่นๆ แผนการดำเนินงานกิจกรรมยุทธศาสตร์กรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3-4 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-22/15:45:55
9
lamplaimat โครงการเชิดชูเกียรติ ลำปายมาศรายงานคัดสรรโครงการเชิดชูเกียรติ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-04-10/09:51:38
10
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/15:01:31
11
lamplaimat องค์กรสตรี รายงานผลการจัดกิจกรรม Big day ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/13:47:30
12
lamplaimat อื่นๆ โครงการงบยุทธศาสตร์ ปี 2562 ที่จะเบิก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-28/13:25:38
13
lamplaimat ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คศป แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/19:58:42
14
lamplaimat ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก คศป ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/19:01:03
15
lamplaimat อื่นๆ แบบบันทึกครัวเรือนสร้างสัมมาชีพชุมชน อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-26/16:00:07
16
lamplaimat OTOP การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-25/11:38:04
17
lamplaimat ผู้นำ อช/อช รายงานชื่อเด็กรับทุน กิจกรรมรวมพลังจิตอาสา (อช.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-20/15:57:08
18
lamplaimat อื่นๆ อ.ลำปลายมาศ ส่งแบบรายงานความเหลื่อมล้ำ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-19/15:30:09
19
lamplaimat การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายงานผล GVH ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-03-18/16:02:23
20
lamplaimat OTOP เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/17:18:53
21
lamplaimat OTOP การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-25/17:18:29
22
lamplaimat อื่นๆ แบบบันทึกทีมวิทยากรสัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/16:10:25
23
lamplaimat อื่นๆ กลุ่มอาชีพจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/16:09:49
24
lamplaimat อื่นๆ ทำเนียบโฮมสเตย์อ.ลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-31/12:24:59
25
lamplaimat การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์เดือนมกราคม62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-26/21:06:26
26
lamplaimat การพัฒนาแผนชุมชน ทะเบียนข้อมูลตำบลเป้าหมาย บูรณาการแผนชุมชนอำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/14:50:03
27
lamplaimat OTOP การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/15:41:26
28
lamplaimat อื่นๆ ตป04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/11:10:23
29
lamplaimat อื่นๆ เศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/11:05:26
30
lamplaimat อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ย; OTOP นวัตวิถี อำเภอลำปลายมาศ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/09:12:48

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]