ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nangrong OTOP รายงาน อบรมนวัตกรรม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-20/18:23:33
2
nangrong OTOP รายงานยอดจำหน่าย OTOP เดือน ตุลาคม 2561-มกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-20/18:22:55
3
nangrong OTOP รายงานลงทะเบียน OTOP 20 ก.พ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-20/18:12:11
4
nangrong อื่นๆ ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชนฯ เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-20/15:50:07
5
nangrong อื่นๆ แบบสอบถามเตรียมตรวจจาก สตง. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-08/16:04:58
6
nangrong OTOP รายงาน OTOP กลุ่ม D แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-06/14:11:32
7
nangrong ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ส่งแบบฟอร์มการเสนอกลุ่มอาชีพ ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน ปี 2560-2561 สพอ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-05/16:45:25
8
nangrong พช.ใสสะอาด วิทยากรสัมมาชีพ ปี62 อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-30/16:59:26
9
nangrong อื่นๆ รายงาน ตป 04 เดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/05:56:06
10
nangrong อื่นๆ รายงาน ตป 04 เดือนธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/05:55:21
11
nangrong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/05:52:39
12
nangrong OTOP รายงาน กลุ่มอบรม กลุ่ม D ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/19:16:35
13
nangrong OTOP รายงาน PSO อำเภอนางรอง ผ้า ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/19:00:08
14
nangrong OTOP รายงาน PSO อำเภอนางรอง อาหาร ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/18:59:25
15
nangrong อื่นๆ แบบรายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. 2562 นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-23/07:47:44
16
nangrong อื่นๆ ส่งแบบตอบรับโครงการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยว 22 ม ค 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-18/12:14:46
17
nangrong OTOP รายงาน KBO 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-14/17:45:44
18
nangrong OTOP รายงานผลการเบิกจ่าย OTOP นวัตวิถี อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/17:49:18
19
nangrong อื่นๆ แบบรายงานการสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 160 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-03/14:58:33
20
nangrong อื่นๆ สั่งเสื้อบุรีรัมย์เกมส์(สีขาว) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-02/14:00:45
21
nangrong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/08:44:55
22
nangrong OTOP แบบรายงานผลการดำเนินงานเศรษฐกิจฐานรากและตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/08:40:22
23
nangrong การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-07/15:21:22
24
nangrong อื่นๆ แบบสรุปเครืองผบการตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอเครืองราชฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/16:53:48
25
nangrong OTOP แบบรายงานผลการดำเนินเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ อำเภอนางรอง เดือน พฤสจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-27/15:58:10
26
nangrong การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-25/17:33:02
27
nangrong OTOP รายงานโฮมสเตย์ อ นางรอง แก้ไข ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/20:49:39
28
nangrong อื่นๆ สำเนาบัตรประชาชนนายเสรี บ้านโคกว่าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/10:44:17
29
nangrong อื่นๆ ส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบ้านโคกว่าน หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองโสน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/08:47:30
30
nangrong OTOP รายงาน โฮมสเตย์อำเภอนางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-18/15:20:22

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ]