ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nondindaeng อื่นๆ แบบฟอร์มการเสนอกลุ่มอาชีพ ตามโครงการสร้างสัมมาชีพชุมชน อ.โนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/15:15:09
2
nondindaeng การประชาสัมพันธ์ แบบรายงานประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2562 อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/16:15:08
3
nondindaeng OTOP แบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าและบริการท่องเที่ยว กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-28/12:31:26
4
nondindaeng OTOP Provincial star OTOP : PSO ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/19:07:51
5
nondindaeng จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-21/11:48:05
6
nondindaeng อื่นๆ โนนดินแดง -แบบตอบรับสร้างเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-17/17:05:41
7
nondindaeng อื่นๆ แบบรายงานข้อมูลปราชญ์สัมมาชีพชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-11/20:59:38
8
nondindaeng OTOP อ.โนนดินแดง แบบรายงานความคืบหน้า OTOP นวัตวิถีบ้านหนองสะแกกวน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/14:35:10
9
nondindaeng OTOP อ.โนนดินแดง แบบรายงานความคืบหน้า OTOP นวัตวิถีบ้านหนองกก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/14:34:44
10
nondindaeng OTOP อ.โนนดินแดง แบบรายงานความคืบหน้า OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/14:33:52
11
nondindaeng OTOP รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ OTOP นวัตวิถี อ.โนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/11:23:22
12
nondindaeng การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์ อ.โนนดินแดง เดือน ธ.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-26/16:35:07
13
nondindaeng อื่นๆ โนนดินแดง - แบบตอบรับประชุมคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 9 25 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/13:06:41
14
nondindaeng การบริหารแผนงาน/โครงการ สพอ.โนนดินแดง - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/14:39:41
15
nondindaeng การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอโนนดินแดง พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/15:54:47
16
nondindaeng อื่นๆ ระเบียข้อบังคับชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/10:03:44
17
nondindaeng จปฐ.และ กชช.๒ ค แผนปฏิบัติการจัดเก็งข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/08:01:06
18
nondindaeng อื่นๆ รายงานการขับเคลื่อนเศรษฐานรากและประชารัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/09:26:00
19
nondindaeng การตรวจราชการกระทรวง/กรม การสำรวจข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/10:23:49
20
nondindaeng OTOP แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/14:40:30
21
nondindaeng กลุ่มออมทรัพย์ โนนดินแดง - รายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป้าหมายเข้าสู่ระดับมาตรฐาน SSG ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/07:18:19
22
nondindaeng OTOP อ.โนนดินแดงรายงานผลการดำเนินงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/16:17:18
23
nondindaeng ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำ อช. อำเภอโนนดินแดง 2561-2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/11:19:30
24
nondindaeng การประชาสัมพันธ์ รางานประชาสัมพันธ์โนนดินแดง ต.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/15:46:55
25
nondindaeng OTOP อ.โนนดินแดงเอกสารแนบสั่งจ้างสำรับอาหารคลองโป่ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/17:43:54
26
nondindaeng OTOP อ.โนนดินแดงเอกสารแนบสั่งจ้างสำรับอาหารหนองสะแกกวน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/17:42:50
27
nondindaeng กลุ่มออมทรัพย์ รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (นวัตวิถี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/07:01:01
28
nondindaeng โครงการ กข.คจ. รายงานสภาวะหนี้สินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/10:44:33
29
nondindaeng อื่นๆ อ.โนนดินแดงใบสั่งจ้างกันเงินไม่มีPO ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/12:49:10
30
nondindaeng การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์ อ.โนนดินแดง เดือน ก.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/13:01:04

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]