ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nondindaeng อื่นๆ โนนดินแดง - แบบตอบรับประชุมคณะทำงานจัดการกองทุนชุมชน รุ่นที่ 9 25 ธันวาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-06/13:06:41
2
nondindaeng การบริหารแผนงาน/โครงการ สพอ.โนนดินแดง - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-03/14:39:41
3
nondindaeng การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์อำเภอโนนดินแดง พ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/15:54:47
4
nondindaeng อื่นๆ ระเบียข้อบังคับชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/10:03:44
5
nondindaeng จปฐ.และ กชช.๒ ค แผนปฏิบัติการจัดเก็งข้อมูล จปฐ. และข้อมูล กชช.2ค ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/08:01:06
6
nondindaeng อื่นๆ รายงานการขับเคลื่อนเศรษฐานรากและประชารัฐ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/09:26:00
7
nondindaeng การตรวจราชการกระทรวง/กรม การสำรวจข้อมูลโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/10:23:49
8
nondindaeng OTOP แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมาย อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-12/14:40:30
9
nondindaeng กลุ่มออมทรัพย์ โนนดินแดง - รายชื่อกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป้าหมายเข้าสู่ระดับมาตรฐาน SSG ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/07:18:19
10
nondindaeng OTOP อ.โนนดินแดงรายงานผลการดำเนินงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/16:17:18
11
nondindaeng ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำ อช. อำเภอโนนดินแดง 2561-2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/11:19:30
12
nondindaeng การประชาสัมพันธ์ รางานประชาสัมพันธ์โนนดินแดง ต.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/15:46:55
13
nondindaeng OTOP อ.โนนดินแดงเอกสารแนบสั่งจ้างสำรับอาหารคลองโป่ง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/17:43:54
14
nondindaeng OTOP อ.โนนดินแดงเอกสารแนบสั่งจ้างสำรับอาหารหนองสะแกกวน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/17:42:50
15
nondindaeng กลุ่มออมทรัพย์ รายงานผลการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต (นวัตวิถี) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-26/07:01:01
16
nondindaeng โครงการ กข.คจ. รายงานสภาวะหนี้สินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-18/10:44:33
17
nondindaeng อื่นๆ อ.โนนดินแดงใบสั่งจ้างกันเงินไม่มีPO ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/12:49:10
18
nondindaeng การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์ อ.โนนดินแดง เดือน ก.ย.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/13:01:04
19
nondindaeng สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑๔ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-02/10:27:34
20
nondindaeng อื่นๆ โนนดินแดง -ทะเบียนกลุ่มอาชีพและแบบประเมินศักยภาพของกลุ่มอาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-14/13:53:02
21
nondindaeng สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน รายงานความก้าวหน้าศูนย์จัดการกองทุนชุมชน ทุกวันที่ 15 ของเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-08/11:33:02
22
nondindaeng อื่นๆ แบบรายงานข้อมูลปราชญ์ชุมชน อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-05/11:04:06
23
nondindaeng อื่นๆ แบบรายงานข้อมูลครัวเรือนสัมมาชีพ อ.โนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-05/11:03:16
24
nondindaeng การประชาสัมพันธ์ แบบรายงานผลการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-30/07:59:24
25
nondindaeng OTOP แบบสำรวจผลิตภัณฑ์ผ้าไหมและผ้าทอ สิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/09:12:36
26
nondindaeng กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประมาณการใช้จ่ายงบบริหารกองทุน อำเภอโนนดินแดง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-14/10:59:59
27
nondindaeng กลุ่มออมทรัพย์ สพอ.โนนดินแดง-แบบสำรวจเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-30/23:09:41
28
nondindaeng OTOP ตป.04 อำเภอโนนดินแดง เดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-26/10:28:36
29
nondindaeng การประชาสัมพันธ์ รายงานการประชาสัมพันธ์เดือน ก.ค.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-25/16:50:48
30
nondindaeng OTOP แบบรายงานมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม อำเภอโนนดินแดง เดือนกรกฎาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-07-25/15:11:21

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ]