ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nonsuwan อื่นๆ 4.แบบรายงานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย ปี 62 (หมู่บ้านละ 15 คน) (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-21/16:53:49
2
nonsuwan อื่นๆ แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-14/17:07:19
3
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-26/09:13:23
4
nonsuwan อื่นๆ รายงานแบบ ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/16:18:32
5
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/16:09:26
6
nonsuwan อื่นๆ แผน-ผล การดำเนินงาน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/15:45:22
7
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/15:44:11
8
nonsuwan อื่นๆ รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/15:43:16
9
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานสินค้าเพื่อเตรียมจำหน่ายสินค้าในระบบ E-Commerce ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/13:56:35
10
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-22/13:25:45
11
nonsuwan อื่นๆ แบบเก็บข้อมูลผู้กู้สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-22/13:19:58
12
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-22/13:18:49
13
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏฺิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-18/12:00:31
14
nonsuwan อื่นๆ ทะเบียนข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย์ฯ อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-11/09:40:06
15
nonsuwan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง2562 อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/09:11:35
16
nonsuwan อื่นๆ แบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-04/14:22:03
17
nonsuwan อื่นๆ รายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-03/13:48:30
18
nonsuwan อื่นๆ ประเมินนักเล่าเรื่องชุมชนฯ อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-28/13:46:44
19
nonsuwan อื่นๆ รายงานแผน-ผล การปฏบัติงาน อ.โนนสุวรรณเดือน มิ.ย 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-25/17:29:04
20
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ฯเดือน มิถุนายน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-25/17:28:20
21
nonsuwan อื่นๆ รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-24/18:18:52
22
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน มิ.ย. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-24/18:16:46
23
nonsuwan อื่นๆ รายงานแบบ ตป. 04 มิ.ย. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-24/16:24:50
24
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานรายได้ครัวเรือนจากการนำความรู้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ ปี 2562 อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-11/15:19:55
25
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-31/15:14:20
26
nonsuwan อื่นๆ แผน-ผล โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-31/15:13:34
27
nonsuwan อื่นๆ รายงานแบบ ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-25/12:10:25
28
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน พ.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-25/11:57:21
29
nonsuwan อื่นๆ รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-25/11:13:17
30
nonsuwan อื่นๆ แบบสรุปผลการจัดประเภทชุมชนท่องเที่ยว อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-05-14/13:44:36

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]