ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nonsuwan OTOP แบบสำรวจข้อมูลชุมชนท่องเที่ยวฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-12-04/12:41:30
2
nonsuwan OTOP รายงานการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-26/13:22:56
3
nonsuwan OTOP รายงานผลการจำหน่ายกระเช้าของขวัญ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-26/13:14:17
4
nonsuwan อื่นๆ แผน-ผล การดำเนินงานเดือน พ.ย อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-26/09:56:12
5
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดือนพ.ย อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-26/09:54:47
6
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน พ.ย.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-25/16:53:42
7
nonsuwan อื่นๆ รายงานตลาดประชารัฐอำเภอโนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-25/15:57:22
8
nonsuwan OTOP แบบรายงานมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-25/15:50:03
9
nonsuwan OTOP KBO โนนสุวรรณ ปี 2563 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-18/11:33:09
10
nonsuwan อื่นๆ ร่างคำสั่ง อ.โนนสุวรรณ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนท้องถิ่น ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-15/14:36:58
11
nonsuwan การบริหารแผนงาน/โครงการ แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-12/09:37:29
12
nonsuwan อื่นๆ การตรวจรับพุสดุปี 2562 อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-07/22:09:32
13
nonsuwan OTOP แบบสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-11-05/10:16:40
14
nonsuwan อื่นๆ หมู่บ้านสัมมาชีพปี63 อ.โนนสุวรรณ(รอบที่1) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-28/15:25:27
15
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ต.ค. ๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-26/11:09:11
16
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-26/11:07:02
17
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ต.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-26/11:02:16
18
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-22/17:15:16
19
nonsuwan อื่นๆ แผน-ผล เดือนตุลาคม อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-22/17:11:39
20
nonsuwan อื่นๆ แผนงานการส่งเสริมชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-22/16:56:09
21
nonsuwan OTOP แบบตอบรับเข้ารับรางวัลฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-21/15:32:09
22
nonsuwan อื่นๆ แบบรายการจัดเก็บรายได้ชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-07/15:08:23
23
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดิอนกันยายน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-23/11:38:57
24
nonsuwan อื่นๆ รายงานแผน-ผล เดือนกันยายน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-23/11:37:03
25
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ก.ย. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/20:07:52
26
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/19:36:04
27
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ก.ย. ๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/19:25:14
28
nonsuwan อื่นๆ แบบสรุปผู้สมัครจิตอาสา 904 วปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมการพัฒนาชุมช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/09:57:38
29
nonsuwan โครงการ กข.คจ. คำสั่งแต่งตั้งฯ กข.คจ. อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-12/17:54:26
30
nonsuwan อื่นๆ แบบจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-06/17:59:37

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ]