ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nonsuwan อื่นๆ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาสู่สุดยอด SMEฯ ปีงบฯ 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-05/14:43:41
2
nonsuwan อื่นๆ ส่งแบบตอบรับผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานพัสดุ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-05/14:09:55
3
nonsuwan อื่นๆ รายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/12:30:03
4
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานข้อมูลปราชญ์ชุมชนด้านอาชีพอ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-01/10:25:04
5
nonsuwan อื่นๆ ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวฯ otop/sme ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/17:32:01
6
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน มกราคม 2562 อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/14:32:15
7
nonsuwan อื่นๆ รายงานแผน-ผล การปฏบัติงาน อ.โนนสุวรรณเดือน ม.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/14:16:23
8
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานความเข้มเเข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-25/14:15:45
9
nonsuwan อื่นๆ รายงานไหม ม.ค. 62 โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-20/09:12:16
10
nonsuwan อื่นๆ รายงานตัวชี้วัดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-20/09:08:07
11
nonsuwan อื่นๆ รายงานตลาดประชารัฐทุกวันที่ 20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-20/09:05:04
12
nonsuwan อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-16/13:28:23
13
nonsuwan อื่นๆ รายงานตลาดประชารัฐทุกวันที่ 20 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/17:25:00
14
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงาน OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/14:45:30
15
nonsuwan อื่นๆ รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/11:56:31
16
nonsuwan อื่นๆ รายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ otop นวัตวิถี อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-09/11:53:08
17
nonsuwan อื่นๆ ฃเรื่อง การสนับสนุนการต่อยอดและพัฒนาชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี 160 หมู่บ้าน/ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-03/15:15:06
18
nonsuwan อื่นๆ รายงานตลาดประชารัฐอำเภอโนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/09:52:33
19
nonsuwan OTOP รายงานไหม ธ.ค. ๖๑ โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-27/09:42:30
20
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ รายงาน ปชส. ประจำเดือน ธันวาคม อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/19:15:57
21
nonsuwan อื่นๆ แผน-ผล เดือนธันวาคม อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/18:41:54
22
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ฯ เดือน ธันวาคม อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-25/18:40:47
23
nonsuwan อื่นๆ ฝากให้เฉลิมศรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/10:45:28
24
nonsuwan อื่นๆ ฝากให้เฉลิมศรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/10:45:00
25
nonsuwan อื่นๆ ส่งแบบไซต์เสื้อบุรีรัมย์เกมส์ อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/10:09:03
26
nonsuwan อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานการจัดการกองทุนชุมชน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/09:07:28
27
nonsuwan อื่นๆ แบบตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมอบรมแกนนำเศรษฐกิจพอเพียง อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-13/09:06:19
28
nonsuwan อื่นๆ รายงานแผน-ผล การปฏบัติงาน อ.โนนสุวรรณเดือน พ.ย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-25/11:54:18
29
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน พ.ย อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-25/11:53:29
30
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ฯ อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-25/11:52:17

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ]