ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
nonsuwan อื่นๆ แบบรายการจัดเก็บรายได้ชุมชนท่องเที่ยว จังหวัดบุรีรัมย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-10-07/15:08:23
2
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เดิอนกันยายน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-23/11:38:57
3
nonsuwan อื่นๆ รายงานแผน-ผล เดือนกันยายน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-23/11:37:03
4
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือน ก.ย. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/20:07:52
5
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/19:36:04
6
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ก.ย. ๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/19:25:14
7
nonsuwan อื่นๆ แบบสรุปผู้สมัครจิตอาสา 904 วปร สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ กรมการพัฒนาชุมช ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-20/09:57:38
8
nonsuwan โครงการ กข.คจ. คำสั่งแต่งตั้งฯ กข.คจ. อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-12/17:54:26
9
nonsuwan อื่นๆ แบบจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-09-06/17:59:37
10
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน สิงหาาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-25/22:13:39
11
nonsuwan อื่นๆ รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ส.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-25/21:52:36
12
nonsuwan อื่นๆ รายงานแบบ ตป. 04 ส.ค. 62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-25/21:49:45
13
nonsuwan อื่นๆ 4.แบบรายงานข้อมูลผู้มีรายได้น้อยเป้าหมาย ปี 62 (หมู่บ้านละ 15 คน) (2) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-21/16:53:49
14
nonsuwan อื่นๆ แบบตอบรับการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนการจัดทำแผนและการประสานแผนพัฒนาพื้นที่ฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-08-14/17:07:19
15
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จของการบริหารข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรบุคคล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-26/09:13:23
16
nonsuwan อื่นๆ รายงานแบบ ตป. 04 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/16:18:32
17
nonsuwan การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/16:09:26
18
nonsuwan อื่นๆ แผน-ผล การดำเนินงาน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/15:45:22
19
nonsuwan กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/15:44:11
20
nonsuwan อื่นๆ รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/15:43:16
21
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานสินค้าเพื่อเตรียมจำหน่ายสินค้าในระบบ E-Commerce ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-25/13:56:35
22
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม Mobile Clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-22/13:25:45
23
nonsuwan อื่นๆ แบบเก็บข้อมูลผู้กู้สำหรับกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-22/13:19:58
24
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม Mobile clinic สร้างสุขกองทุนชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-22/13:18:49
25
nonsuwan อื่นๆ แบบรายงานกลุ่มเป้าหมายร่วมกิจกรรมประชุมเชิงปฏฺิบัติการคลินิกสร้างสุขกองทุนชุมชน (Move for fund team) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-18/12:00:31
26
nonsuwan อื่นๆ ทะเบียนข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP ในพื้นที่หมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี จังหวัดบุรีรัมย์ฯ อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-11/09:40:06
27
nonsuwan การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบรายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง2562 อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-09/09:11:35
28
nonsuwan อื่นๆ แบบสำรวจเกี่ยวกับบ้านพักข้าราชการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-04/14:22:03
29
nonsuwan อื่นๆ รายงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-07-03/13:48:30
30
nonsuwan อื่นๆ ประเมินนักเล่าเรื่องชุมชนฯ อ.โนนสุวรรณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-06-28/13:46:44

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ]