ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
phlapphlachai อื่นๆ รายงานแผน ผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/11:02:39
2
phlapphlachai กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานเป้าหมายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/09:46:54
3
phlapphlachai การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเดือนพ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/15:33:14
4
phlapphlachai จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานแผนปฏิบัติการ จปฐ. กชช.2ค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/13:16:08
5
phlapphlachai จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานทะเบียนรายชื่อผู้ใช้งานโปรแกรมจปฐ และข้อมูล กชช 2 คพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/13:15:37
6
phlapphlachai OTOP สำรวจข้อมูลโฮมสเตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/10:55:40
7
phlapphlachai ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำอช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/09:49:06
8
phlapphlachai OTOP แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมายอำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/10:38:07
9
phlapphlachai OTOP พลับพลาชัย - แบบรายงานผลการดำเนินงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/13:02:43
10
phlapphlachai OTOP เอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมอำเภอพลับพลาชัย 6 กก. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/13:23:00
11
phlapphlachai OTOP ส่งเอกสารกันเงินอำเภอพลับพลาชัยล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/10:04:10
12
phlapphlachai การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/15:13:22
13
phlapphlachai การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/15:12:41
14
phlapphlachai OTOP แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/15:30:11
15
phlapphlachai อื่นๆ ส่งเอกสารกันเงินอำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/11:41:32
16
phlapphlachai OTOP แบบรายงานผลการเบิกจ่าย (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:50:53
17
phlapphlachai OTOP แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:31:34
18
phlapphlachai OTOP สำรวจข้อมูลคัดสรรดาว(แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/10:35:09
19
phlapphlachai OTOP ข้อมูลเตรียมคัดสรร OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/17:43:22
20
phlapphlachai อื่นๆ แบบรายงานผลการก่อหนี้ผู้พันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/15:31:41
21
phlapphlachai อื่นๆ แบบรายงานผลการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/12:49:49
22
phlapphlachai การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รายชื่อหมู่บ้านเป้าหมายสัมมาชีพ ปี 2562 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-10/11:05:55
23
phlapphlachai การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง แบบฟอร์มสรุปผลการตรวจสอบข้อมูลทะเบียนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-07/10:45:32
24
phlapphlachai การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กร อำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-31/12:48:21
25
phlapphlachai OTOP รายงานรายได้ OTOP เดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/17:19:38
26
phlapphlachai OTOP รายได้จากการจำหน่ายไหม เดือนสิงหาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/16:58:18
27
phlapphlachai อื่นๆ แผน - ผล ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-27/11:58:18
28
phlapphlachai จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-16/16:56:14
29
phlapphlachai อื่นๆ จ้างปรับภูมิทัศน์อำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-14/12:16:50
30
phlapphlachai อื่นๆ ครัวเรือนสัมมาชีพ (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-14/10:25:07

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]