ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
phlapphlachai การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเดือนก.พ.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-02-21/14:17:43
2
phlapphlachai การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเดือนม.ค.62 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-29/14:35:53
3
phlapphlachai อื่นๆ ข้อมูลวิทยากรปราชญ์สัมมาชีพชุมชนอำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-24/09:32:36
4
phlapphlachai จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-21/14:41:03
5
phlapphlachai จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานความก้าวหน้าการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-14/10:16:47
6
phlapphlachai OTOP รายงานผลการดำเนินงานโครงการชุมชนท่องเที่ยว ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-10/16:47:19
7
phlapphlachai OTOP รายงานสรุปชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัติวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-08/11:48:51
8
phlapphlachai อื่นๆ ยอดสั่งเสื้อบุรีรัมย์เกมส์ อำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2019-01-02/09:22:12
9
phlapphlachai อื่นๆ พช6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-21/13:50:15
10
phlapphlachai การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเดือนธ.ค.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-21/12:35:22
11
phlapphlachai กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบตอบรับอบรมวันที่ 24-25 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-12-18/10:05:02
12
phlapphlachai อื่นๆ รายงานแผน ผลการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/11:02:39
13
phlapphlachai กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานเป้าหมายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/09:46:54
14
phlapphlachai การประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเดือนพ.ย.61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-20/15:33:14
15
phlapphlachai จปฐ.และ กชช.๒ ค รายงานแผนปฏิบัติการ จปฐ. กชช.2ค ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/13:16:08
16
phlapphlachai จปฐ.และ กชช.๒ ค แบบรายงานทะเบียนรายชื่อผู้ใช้งานโปรแกรมจปฐ และข้อมูล กชช 2 คพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/13:15:37
17
phlapphlachai OTOP สำรวจข้อมูลโฮมสเตย์ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/10:55:40
18
phlapphlachai ผู้นำ อช/อช รายชื่อผู้นำอช. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-15/09:49:06
19
phlapphlachai OTOP แบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ OTOP เป้าหมายอำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-13/10:38:07
20
phlapphlachai OTOP พลับพลาชัย - แบบรายงานผลการดำเนินงานการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-08/13:02:43
21
phlapphlachai OTOP เอกสารแนบท้ายสัญญาเพิ่มเติมอำเภอพลับพลาชัย 6 กก. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/13:23:00
22
phlapphlachai OTOP ส่งเอกสารกันเงินอำเภอพลับพลาชัยล่าสุด ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/10:04:10
23
phlapphlachai การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเดือนตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/15:13:22
24
phlapphlachai การประชาสัมพันธ์ การประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรเดือนกันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-22/15:12:41
25
phlapphlachai OTOP แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/15:30:11
26
phlapphlachai อื่นๆ ส่งเอกสารกันเงินอำเภอพลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/11:41:32
27
phlapphlachai OTOP แบบรายงานผลการเบิกจ่าย (แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:50:53
28
phlapphlachai OTOP แบบรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:31:34
29
phlapphlachai OTOP สำรวจข้อมูลคัดสรรดาว(แก้ไข) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-18/10:35:09
30
phlapphlachai OTOP ข้อมูลเตรียมคัดสรร OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-17/17:43:22

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]