[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 76 หมู่บ้านต้องทำการจัดตั้งกองทุนพึ่งพาตนเอง
(4)คณะกรรมการกองทุนฯประชุมประจำทุกเดือน

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
39
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
40
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
41
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
43
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
44
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
45
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
46
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
48
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
49
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
50
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
51
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
52
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
53
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
54
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
55
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
56
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
57
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
58
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
59
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
60
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
61
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
62
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
63
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
64
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
65
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
66
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
67
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
68
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
69
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
70
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
71
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
72
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
73
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
74
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
75
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
76
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
77
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
78
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
79
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
80
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
81
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
82
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
83
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
84
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
85
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
86
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
87
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
88
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
89
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
90
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
91
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
92
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
93
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
94
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
95
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
96
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
97
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
98
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
99
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
100
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
101
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
102
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
103
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
104
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
105
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
106
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
108
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
109
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
110
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
111
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
112
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
113
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
114
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
115
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
116
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
117
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
118
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
119
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
120
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
121
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
122
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
123
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
124
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
126
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
127
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
128
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
129
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
131
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
132
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
133
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
134
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
135
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
136
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
137
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
139
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
140
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
141
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
142
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
143
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
144
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
145
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
146
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
147
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
148
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
149
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
150
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
151
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
152
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
153
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
154
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
155
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
156
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
158
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
159
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
160
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
161
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
162
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
163
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
164
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
165
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
166
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
167
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
168
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
169
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
170
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
171
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
172
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
173
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
174
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
175
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
176
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
177
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
178
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
179
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
180
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
181
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
182
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
183
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
184
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
185
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
186
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
187
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
188
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
189
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
190
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
191
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
192
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
193
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
194
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
195
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
196
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
197
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
198
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
199
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
200
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
201
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
202
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
203
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
204
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
205
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
206
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
207
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
208
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
209
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
210
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
211
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
212
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
213
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
214
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
215
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
216
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
217
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
218
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
219
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
220
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
221
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
222
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
223
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
224
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
225
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
226
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
227
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
228
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
229
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
230
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
231
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0
232
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0
233
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0
234
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0
235
บุ
ลำดวน
กระสัง
0
236
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0
237
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0
238
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0
239
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0
240
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0
241
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0
242
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0
243
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0
คณะกรรมการไม่ได้รวมประชุมหมู่บ้านทุกเดือน
แจ้งคณะกรรมการร่วมประชุมทุกครั้ง
รณรงค์ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบหมู่บ้าน
244
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0
คณะกรรมการไม่ได้เข้าร่วมประชุมทุกเดือน
แจ้งให้คณะกรรมการทราบล่วงหน้าในการประชุม
245
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0
246
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0
247
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
248
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
249
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
250
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
251
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0
252
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0
253
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0
254
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0
255
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0
256
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
257
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
258
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
259
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
260
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
261
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
262
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
263
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
264
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
265
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
266
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
267
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
268
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
269
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
270
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
271
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
272
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
273
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
274
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
275
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
276
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
277
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
278
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
279
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
280
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
281
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
282
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
283
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
284
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
285
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
286
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
287
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
288
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
289
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
290
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
291
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
292
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
293
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
294
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
295
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
296
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
297
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
298
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
299
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
300
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
301
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
302
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
303
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
304
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
305
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
306
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
307
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
308
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
309
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
310
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
311
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
312
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
313
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
314
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
315
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
316
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
317
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
318
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
319
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
320
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
321
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
322
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
323
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
324
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
325
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
326
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
327
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
328
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
329
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
330
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
331
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
332
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
333
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
334
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
335
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
336
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
337
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
338
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
339
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
340
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
341
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
342
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
343
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
344
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
345
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
346
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
347
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
348
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
349
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
350
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
351
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
352
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
353
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
354
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
355
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
356
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
357
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
358
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
359
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
360
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
361
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0
362
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0
363
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0
364
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0
365
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
366
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
367
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
368
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
369
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0
370
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0
371
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
372
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
373
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
374
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
375
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0
376
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0
377
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
378
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
379
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0
380
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
381
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
382
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0
383
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
384
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0
385
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
386
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
387
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
388
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
389
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
390
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
391
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
392
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
393
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
394
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
395
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
396
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
397
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
398
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
399
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
400
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
401
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
402
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
403
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
404
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
405
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
406
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
407
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
408
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
409
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
410
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
411
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
412
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
413
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
414
ขาม
สตึก
สตึก
0
415
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0
416
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
417
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
418
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0
419
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0
420
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0
421
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0
422
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
423
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
424
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
425
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
426
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
427
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
428
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
429
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
430
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
431
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
432
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
433
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
434
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
435
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
436
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
437
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
438
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
439
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
440
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0
441
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0
442
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
443
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
444
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
445
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
446
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
447
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
448
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
449
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
450
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
451
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
452
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
453
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
454
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
455
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
456
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
457
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
458
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
459
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
460
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
461
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
462
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
463
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
464
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
465
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
466
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
467
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
468
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
469
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
470
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
471
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
472
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
473
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
474
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
475
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
476
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
477
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
478
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
479
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
480
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
481
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
482
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
483
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
484
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
485
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
486
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
487
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
488
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
489
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
490
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
491
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
492
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
493
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
494
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
495
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
496
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0
497
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
498
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
499
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
500
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
501
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
502
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
503
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
504
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
505
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
506
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
507
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
508
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
509
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
510
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
511
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
512
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
513
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
514
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
515
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
516
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
517
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
518
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
519
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
520
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
521
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
522
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
523
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
524
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
525
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
526
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
527
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
528
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
529
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
530
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
531
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
532
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
533
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
534
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
535
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
536
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
537
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
538
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
539
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
540
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
541
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
542
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
543
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
544
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
545
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
546
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
547
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
548
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
549
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
550
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
551
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
552
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
553
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
554
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
555
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
556
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
557
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
558
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
559
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
560
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
561
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
562
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
563
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
564
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
565
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
566
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
567
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
568
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
569
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
570
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
571
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
572
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
573
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
574
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
575
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
576
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
577
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
578
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
579
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
580
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
581
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
582
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
583
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
584
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
585
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
586
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
587
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
588
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
589
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
590
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
591
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
592
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
593
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
594
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
595
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
596
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
597
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
598
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
599
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
600
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
601
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
602
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
603
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
604
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
605
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
606
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
607
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
608
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
609
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
610
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
611
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
612
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
613
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
614
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
615
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
616
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
617
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
618
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
619
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
620
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
621
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
622
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
623
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
624
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
625
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
626
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
627
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
628
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
629
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
630
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
631
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
632
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
633
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
634
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
635
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
636
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
637
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
638
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
639
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
640
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
641
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
642
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
643
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
644
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
645
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
646
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
647
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
648
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
649
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
650
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
651
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
652
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
653
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
654
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
655
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
656
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
657
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
658
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
659
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
660
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
661
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
662
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
663
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
664
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
665
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
666
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
667
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
668
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
669
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
670
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
671
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
672
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
673
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
674
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
675
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
676
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
677
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
678
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
679
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
680
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
681
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
682
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
683
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
684
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
685
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
686
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
687
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
688
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
689
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
690
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
691
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
692
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
693
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
694
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
695
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
696
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
697
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
698
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
699
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
700
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
701
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
702
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
703
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
704
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
705
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
706
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
707
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
708
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
709
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
710
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
711
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
712
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ประชุมเฉพาะเวลามีการจัดกิจกรรม
จัดประชุมทุกเดือน โดยอาจประชุมร่วมกับการประชุมหมู่บ้านในทุกเดือน
713
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ไม่ได้ประชุมทุกเดือน
นำข้อมูลเข้าร่วมประชุมประจำเดือนของหมู่บ้าน ถือเป็นการบูรณาการประชุมร่วม
714
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ไม่ได้ประชุมทุกเดือน
นำเรื่องเข้าประชุมร่วมกับการประชุมของหมู่บ้าน
715
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
716
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
ไม่ได้ประชุมทุกเดือน
บูรณาการประชุมร่วมกับการประชุมหมู่บ้าน
717
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
718
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
719
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
720
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
721
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
722
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
723
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
724
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
725
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
726
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
727
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
728
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
729
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
730
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
731
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
732
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
733
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
734
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
735
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
736
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
737
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
738
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
739
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
740
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
741
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
742
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
743
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
744
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
745
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
746
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
747
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
748
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
749
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
750
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
751
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
752
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
753
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
754
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
755
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
756
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
757
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
758
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
759
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
760
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
761
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
762
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
763
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
764
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0.2
765
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
766
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0.2
767
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
768
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
769
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
770
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
771
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
772
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
773
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0.2
774
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
775
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
776
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0.2
777
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
778
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0.2
779
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
780
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0.2
781
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
782
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0.2
783
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
784
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
785
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
786
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
787
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
788
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
789
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
790
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
791
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
792
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
793
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
794
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
795
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
796
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
797
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
798
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
799
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
800
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
801
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
802
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
803
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
804
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
805
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
806
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
807
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
808
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
809
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
810
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
811
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
812
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
813
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
814
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
815
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
816
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
817
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
818
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
819
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
820
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
821
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
822
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
823
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
824
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
825
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
826
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
827
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
828
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
829
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
830
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
831
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
832
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
833
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
834
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
835
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
836
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
837
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
838
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
839
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
840
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
841
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
842
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
843
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
844
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
845
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
846
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
847
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
848
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
849
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
850
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
851
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
852
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
853
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
854
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
855
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
856
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
857
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
858
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
859
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
860
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
861
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
862
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
863
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
864
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
865
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
866
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
867
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
868
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
869
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
870
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
871
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
872
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
873
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
874
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
875
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
876
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
877
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
878
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
879
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
880
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
881
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
882
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
883
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
884
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
885
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
886
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
887
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
888
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
889
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
890
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
891
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
892
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
893
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
894
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
895
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
896
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
897
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
898
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
899
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
900
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
901
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
902
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
903
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
904
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
905
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
906
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
907
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
908
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
909
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
910
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
911
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
912
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
913
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
914
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
915
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
916
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
917
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
918
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
919
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
920
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
921
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
922
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
923
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
924
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
925
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
926
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
927
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
928
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
929
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
930
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
931
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
932
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
933
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
934
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
935
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
936
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
937
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
938
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
939
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
940
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
941
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
942
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
943
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
944
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
945
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
946
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
947
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
948
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
949
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
950
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
951
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
952
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
953
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
954
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
955
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
956
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
957
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
958
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
959
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
960
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
961
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
962
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
963
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
964
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
965
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
966
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
967
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
968
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
969
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
970
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
971
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
972
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
973
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
974
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
975
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
976
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
977
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
978
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
979
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
980
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
981
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
982
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
983
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
984
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
985
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
986
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
987
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
988
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
989
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
990
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
991
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
992
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
993
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
994
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
995
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
996
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
997
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
998
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
ไม่ได้ประชุมทุกเดือน
ประชุมทุกเดือน
ทำตามบทบาทหน้าที่ของตนเอง
999
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1000
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1001
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1002
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1003
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1004
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1005
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1006
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1007
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1008
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1009
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1010
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1011
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1012
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1013
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1014
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1015
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1016
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1017
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1018
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1019
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1020
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1021
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1022
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1023
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1024
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1025
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1026
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1027
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1028
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1029
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1030
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1031
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1032
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1033
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1034
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1035
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1036
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1037
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1038
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1039
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1040
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1041
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1042
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1043
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1044
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1045
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1046
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1047
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1048
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1049
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1050
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1051
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1052
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1053
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1054
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1055
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1056
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1057
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1058
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1059
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1060
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1061
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1062
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1063
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1064
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1065
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1066
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1067
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1068
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1069
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1070
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1071
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1072
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1073
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1074
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1075
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1076
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1077
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1078
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1079
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1080
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1081
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1082
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1083
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1084
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1085
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1086
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1087
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1088
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1089
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0.2
1090
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1091
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1092
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1093
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1094
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1095
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1096
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1097
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1098
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1099
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1100
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1101
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1102
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1103
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1104
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1105
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1106
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1107
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1108
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1109
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1110
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1111
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1112
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1113
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1114
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1115
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1116
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1117
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1118
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1119
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1120
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1121
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1122
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1123
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1124
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1125
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1126
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1127
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1128
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1129
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1130
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1131
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1132
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1133
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1134
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1135
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1136
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1137
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1138
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1139
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1140
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1141
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1142
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1143
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1144
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1145
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1146
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1147
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1148
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1149
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1150
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1151
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1152
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1153
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1154
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1155
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1156
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1157
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1158
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1159
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1160
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1161
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1162
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1163
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1164
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1165
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1166
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1167
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1168
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1169
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1170
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1171
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1172
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1173
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1174
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1175
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1176
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1177
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1178
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1179
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1180
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1181
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1182
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1183
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1184
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1185
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1186
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1187
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1188
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1189
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1190
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1191
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1192
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1193
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1194
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1195
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1196
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1197
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1198
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1199
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1200
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1201
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1202
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1203
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
ไม่มี
1204
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1205
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1206
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1207
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1208
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1209
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1210
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1211
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1212
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1213
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1214
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1215
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1216
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1217
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1218
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1219
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1220
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1221
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1222
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1223
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1224
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1225
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1226
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1227
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1228
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1229
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1230
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1231
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1232
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1233
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1234
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1235
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1236
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1237
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1238
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1239
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1240
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1241
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1242
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1243
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1244
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1245
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1246
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1247
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1248
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0.2
1249
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1250
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1251
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1252
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1253
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1254
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1255
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1256
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1257
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1258
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1259
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1260
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1261
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1262
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1263
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1264
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1265
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1266
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1267
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1268
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1269
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1270
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1271
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1272
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1273
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1274
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1275
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1276
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1277
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1278
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1279
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1280
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0.2
1281
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1282
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1283
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1284
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1285
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1286
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1287
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1288
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0.2
1289
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1290
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1291
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1292
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1293
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1294
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1295
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1296
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0.2
1297
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1298
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1299
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1300
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1301
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1302
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1303
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1304
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1305
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1306
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1307
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1308
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1309
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1310
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1311
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1312
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1313
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1314
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1315
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1316
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1317
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1318
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1319
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1320
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1321
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1322
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1323
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1324
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1325
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1326
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1327
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1328
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1329
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1330
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1331
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1332
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1333
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1334
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1335
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1336
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1337
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1338
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1339
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1340
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1341
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1342
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1343
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1344
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1345
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1346
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1347
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1348
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1349
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1350
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1351
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1352
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1353
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1354
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1355
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1356
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1357
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1358
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1359
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1360
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1361
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1362
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1363
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1364
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1365
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1366
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1367
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1368
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1369
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1370
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1371
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1372
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1373
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1374
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1375
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1376
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1377
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1378
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1379
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1380
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1381
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1382
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1383
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1384
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1385
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1386
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1387
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1388
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1389
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1390
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1391
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1392
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1393
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1394
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1395
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1396
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1397
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1398
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1399
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1400
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1401
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1402
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1403
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1404
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1405
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1406
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1407
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1408
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1409
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1410
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1411
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1412
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1413
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1414
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1415
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1416
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1417
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1418
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1419
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1420
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1421
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1422
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1423
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1424
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1425
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1426
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1427
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1428
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1429
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1430
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1431
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1432
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1433
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1434
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1435
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1436
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1437
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1438
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1439
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1440
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1441
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1442
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1443
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1444
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1445
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1446
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1447
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1448
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1449
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1450
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1451
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1452
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1453
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1454
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1455
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1456
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1457
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1458
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1459
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1460
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1461
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1462
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1463
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1464
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1465
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1466
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1467
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1468
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1469
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1470
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1471
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1472
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1473
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1474
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1475
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1476
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1477
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1478
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1479
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1480
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1481
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1482
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1483
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1484
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1485
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1486
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1487
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1488
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1489
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1490
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1491
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1492
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1493
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1494
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1495
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1496
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1497
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1498
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1499
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1500
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1501
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1502
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1503
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1504
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1505
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1506
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1507
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1508
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1509
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1510
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1511
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1512
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1513
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1514
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1515
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1516
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1517
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1518
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1519
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1520
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1521
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1522
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1523
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1524
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1525
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1526
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1527
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1528
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1529
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1530
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1531
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1532
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1533
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1534
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1535
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1536
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1537
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1538
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1539
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1540
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1541
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1542
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1543
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1544
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1545
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1546
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1547
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1548
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1549
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1550
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1551
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1552
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1553
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1554
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1555
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1556
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1557
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1558
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1559
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1560
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1561
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1562
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1563
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1564
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1565
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1566
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1567
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1568
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1569
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1570
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1571
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1572
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1573
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1574
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1575
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1576
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1577
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1578
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1579
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1580
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1581
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1582
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1583
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1584
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1585
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1586
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1587
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1588
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1589
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1590
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1591
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1592
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1593
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1594
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
คณะกรรมการกองทุนฯประชุมประจำทุกเดือน
1595
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1596
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1597
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1598
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1599
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1600
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1601
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1602
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1603
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1604
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1605
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1606
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1607
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1608
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1609
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1610
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1611
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1612
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1613
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1614
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1615
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0.2
1616
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1617
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1618
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1619
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1620
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
ประชุมชี้แจงให้รับรู้ทั่วกัน
1621
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1622
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1623
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1624
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1625
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1626
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1627
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1628
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1629
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1630
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1631
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1632
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1633
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1634
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1635
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1636
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1637
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1638
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1639
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1640
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1641
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1642
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1643
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1644
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1645
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1646
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1647
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1648
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1649
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1650
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1651
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1652
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1653
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1654
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1655
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1656
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1657
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1658
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1659
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1660
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1661
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1662
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1663
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1664
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1665
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1666
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1667
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1668
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1669
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1670
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1671
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1672
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1673
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1674
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1675
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1676
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1677
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1678
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1679
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1680
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1681
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1682
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1683
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1684
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1685
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1686
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1687
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1688
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0.2
1689
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1690
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1691
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1692
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1693
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1694
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1695
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1696
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1697
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1698
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1699
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1700
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1701
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1702
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1703
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1704
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1705
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1706
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1707
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1708
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1709
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1710
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0.2
1711
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1712
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1713
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0.2
1714
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1715
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1716
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1717
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1718
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1719
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1720
ตลาด
นิคม
สตึก
0.2
1721
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0.2
1722
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0.2
1723
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1724
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0.2
1725
สวายสอ
นิคม
สตึก
0.2
1726
หนองจาน
นิคม
สตึก
0.2
1727
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0.2
1728
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0.2
1729
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1730
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1731
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1732
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1733
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1734
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1735
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1736
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1737
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1738
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1739
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1740
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1741
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1742
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1743
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1744
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1745
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1746
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1747
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1748
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1749
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1750
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1751
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
มีการกำหนดแผนการประชุมทุกเดือน
1752
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1753
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0.2
1754
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1755
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1756
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1757
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1758
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1759
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0.2
1760
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1761
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1762
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1763
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1764
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1765
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1766
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1767
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1768
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1769
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1770
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1771
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1772
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1773
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1774
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1775
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1776
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1777
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1778
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1779
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1780
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1781
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1782
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1783
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1784
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1785
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1786
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1787
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1788
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1789
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1790
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1791
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1792
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1793
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1794
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1795
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1796
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1797
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1798
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1799
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1800
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1801
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
บางเดือนไม่ได้ประชุม
ประชุมคณะกรรมการทุกเดือน
1802
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1803
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1804
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1805
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1806
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0.2
1807
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0.2
1808
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1809
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0.2
1810
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0.2
1811
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0.2
1812
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1813
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1814
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1815
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1816
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1817
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1818
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1819
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1820
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1821
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1822
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1823
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1824
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1825
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1826
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1827
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0.2
1828
โคกสูง
สะแก
สตึก
0.2
1829
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1830
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1831
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1832
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1833
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1834
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1835
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0.2
1836
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1837
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0.2
1838
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1839
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1840
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1841
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1842
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1843
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0.2
1844
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1845
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1846
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1847
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1848
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1849
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1850
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1851
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1852
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1853
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1854
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1855
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1856
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1857
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1858
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1859
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1860
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1861
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1862
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1863
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1864
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1865
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1866
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1867
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1868
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1869
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1870
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1871
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1872
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1873
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1874
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1875
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1876
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1877
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1878
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1879
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1880
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1881
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1882
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1883
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1884
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1885
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1886
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1887
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1888
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1889
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1890
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1891
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1892
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1893
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1894
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1895
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1896
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1897
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1898
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1899
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1900
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1901
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1902
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1903
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1904
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1905
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1906
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1907
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1908
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1909
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1910
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1911
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ