[ กลับหน้าหลัก ]


ข้อ 77 รายได้ และที่มาของเงินกองทุนพึ่งพาตนเอง
(3) เงินจัดสรรจากผลกำไรจากการบริหารจัดการกลุ่ม
(4) เงินรายได้จากการจำหน่ายให้เช่า ดอกผลที่เกิดขึ้น
(6) เงินอุดหนุนของรัฐจากส่วนราชการ หรือองค์กร
(7) เงินอื่น ๆ
(4)มีแผนงาน/โครงการขอรับการสนับสนุนจากส่วนราชการ/ท้องถิ่น

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
ผลการประเมิน
(คะแนน0.2)
ทำอย่างไรให้ผ่าน
ทำอย่างไรให้ยั่งยืน
1
โคกวัด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
2
โคกใหญ่
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
3
โคกหัวช้าง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
4
ไทยเจริญ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
5
หนองโพรง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
6
โคกสะอาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
7
ห้วย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
8
หนองแปบ
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
9
ยาง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
10
หนองหัวลิง
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
11
โพธิ์ศรีสุข
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
12
ไผ่น้อย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
13
โคกขุนสมาน
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
14
สวนครัว
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
15
ศิลาชัย
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
16
โคกมะกอก
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
17
หินลาด
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
18
ทรัพย์สมบูรณ์
อิสาณ
เมืองบุรีรัมย์
0
19
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
20
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
21
หนองไผ่
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
22
โนนแดง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
23
สมสนุก
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
24
โคกน้อย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
25
สวายออ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
26
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
27
เกษตรบูรณะ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
28
ไทรโยง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
29
หนองเกียบ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
30
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
31
หนองโคน
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
32
หนองหัวลิง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
33
สะแกโพรง
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
34
ใหม่พัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
35
นาเกียรตินิยม
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
36
หนองปรือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
37
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
38
เสริมสุขพัฒนา
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
39
บุเจริญ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
40
โนนสมบูรณ์
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
41
โคกสะอาด
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
42
หนองมะเขือ
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
43
บุลาว
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
44
ป่าหวาย
สะแกโพรง
เมืองบุรีรัมย์
0
45
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
46
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
47
ใหม่
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
48
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
49
หนองพลวง
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
50
หนองขาม
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
51
ถาวร
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
52
หนองปรือน้อย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
53
ฝ้าย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
54
มะค่า
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
55
โคกฟาน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
56
โคกตาสิงห์
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
57
สวายจีก
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
58
โคกเปราะ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
59
พลวง(โคกกรอง )
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
60
เอกมัย
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
61
ปรือพัฒนา
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
62
โคกหิน
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0
63
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
64
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
65
ยางบูรพา
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
66
ยางประจิม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
67
ยาง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
68
โนนสมบูรณ์
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
69
มะค่าเหนือ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
70
ทุ่งสว่าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
71
โสน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
72
ตามั๊วะ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
73
หนองไผ่
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
74
ง้าง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
75
มะค่าใต้
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
76
ตะโก
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
77
โคกเจริญ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
78
ผักบุ้ง
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
79
ยางทักษิณ
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
80
ยางโคกขาม
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
81
ลำดวน
บ้านยาง
เมืองบุรีรัมย์
0
82
สระเกตุ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
83
หนองยาง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
84
หนองม่วง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
85
หนองกก
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
86
หนองขวางน้อย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
87
ม่วงใต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
88
แก่นเจริญ
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
89
ศรีปทุม
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
90
โพธิ์ทอง
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
91
ชุมทองพัฒนา
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0
92
ถลุงเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
93
พะไล
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
94
โนนศิลา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
95
สำโรง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
96
หนองผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
97
หนองเรือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
98
สำราญราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
99
เสม็ดราษฎร์
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
100
หนองเหล็ก
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
101
หนองครือ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
102
ผักแว่น
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
103
พะไลพัฒนา
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
104
ดอนดู่แดง
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
105
สระล้อม
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
106
ห้วยชนบท
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0
107
หนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
108
หนองม่วง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
109
สำโรง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
110
นากลาง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
111
มาบสมอ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
112
บัลลังก์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
113
สถานีหนองตาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
114
สว่างงิ้วงาม
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
115
โนนสวรรค์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
116
เกตุ(โคกเพชร)
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
117
โนนสมบูรณ์
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
118
โคกสะอาด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
119
ปีกฝาย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
120
บัลลังก์น้อย
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
121
โนนเค็ง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
122
โนนสูง
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
123
หนองมะเกลือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
124
โคกด่าน
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
125
หนองจอก
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
126
โคกวัด
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
127
สำโรงเหนือ
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
128
รัฐประชา
หนองตาด
เมืองบุรีรัมย์
0
129
ขาชันโลง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
130
ไผ่น้อย
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
131
หนองทะลอก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
132
เสม็ด
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
133
หนองไทร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
134
หนองตะเคียน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
135
ทานตะวัน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
136
ตะแบก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
137
โคกเพชร
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
138
หนองโบง
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
139
ไผ่งาม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
140
ลำดวน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
141
หนองกุงพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0
142
สองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
143
กระเดื่อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
144
โคกใหญ่
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
145
ช่างทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
146
สว่าง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
147
กิจสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
148
โคกระกาน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
149
ตลาดชัย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
150
หนองไทร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
151
ศรีทอง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
152
หนองสองห้อง
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
153
ศรีเพชร
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
154
โนนสำราญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
155
ม่วงน้อย
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
156
หนองสมบูรณ์
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
157
ชัยเจริญ
สองห้อง
เมืองบุรีรัมย์
0
158
สวายสอ
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
159
ไผ่
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
160
สะยา
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
161
ตะเคียน
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
162
รุน(ตะวันออก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
163
หนองสรวง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
164
กันตง
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
165
รุน(ตะวันตก)
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
166
หนองเพ็ชร
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
167
ตะโกน้อย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
168
ร่วมโชค
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
169
หนองมะค่า
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
170
ศรีอุดม
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
171
สุขสวัสดิ์
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
172
เชิดชัย
บัวทอง
เมืองบุรีรัมย์
0
173
รังกา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
174
มะค่า
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
175
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
176
ตราดตรวน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
177
หนองไผ่ล้อม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
178
หนองไผ่ใหญ่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
179
เล็บเหยี่ยว
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
180
หนองม่วง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
181
หนองกุง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
182
หนองตราดน้อย
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
183
ชุมเห็ด
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
184
โคกเพ็ก
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
185
ยายอ่อน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
186
หนองถนน
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
187
สระขี้ตุ่น
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
188
ฟันปลา
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
189
ชุมทอง
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
190
หมื่นพิทักษ์
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
191
เมืองใหม่
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
192
โกรกขี้หนู
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
193
หนองไทรงาม
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
194
พรหมนิมิตร
ชุมเห็ด
เมืองบุรีรัมย์
0
195
ปริงเปรน
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
196
หลักเขต
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
197
หนองไผ่
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
198
โคกเก่า
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
199
โคกเมือง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
200
ตาแผ้ว
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
201
เสม็ด
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
202
เขตสามัคคี
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
203
หนองสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
204
สมสุข
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
205
เขตสมบูรณ์
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
206
ไผ่ศรีทอง
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
207
บ้านเขตประชาสรร
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0
208
ตลาดควาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
209
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
210
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
211
โคกตาล
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
212
สารภี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
213
โคกเจริญ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
214
บุลำดวน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
215
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
216
โคกแสงทอง
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
217
หินโคลน
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
218
โคกสะอาด
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
219
ผังงา
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
220
บุข่า
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
221
โคกขมิ้น
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
222
สง่างาม
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
223
โดนเตี้ย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
224
สะแกซำ
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
225
ป่าหวาย
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
226
ไทยสามัคคี
สะแกซำ
เมืองบุรีรัมย์
0
227
พระครูน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
228
กลันทา
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
229
สวัสดี
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
230
หนองปรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
231
ร่องหมาก
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
232
ท้องเรือ
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
233
เสม็ด
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
234
โคกกลาง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
235
โคกเพชร
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
236
หนองบอน
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
237
หนองแวง
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
238
ร่องหมากน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
239
กลันทาน้อย
กลันทา
เมืองบุรีรัมย์
0
240
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
241
ม่วงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
242
ไทรโยง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
243
เครือชุด
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
244
หนองม้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
245
โพธิ์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
246
ดอนหวาย
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
247
โพธิ์ไทร
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
248
หนองหว้า
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
249
กลันทา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
250
ลำดวน
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
251
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
252
น้อยสุขเจริญ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
253
กระสัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
254
โนนรัง
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
255
ม่วงเหนือพัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
256
กระสังสุขสันต์
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
257
ใหม่พัฒนา
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
258
ไทรโยงเหนือ
กระสัง
เมืองบุรีรัมย์
0
259
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
260
เมืองฝาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
261
ยางน้อย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
262
โคกแสลงนัอย
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
263
โคกกลาง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
264
โนนสวรรค์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
265
โคกปูน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
266
เมืองดู่
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
267
โคกลำดวน
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
268
เมืองดู่บริบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
269
ศรีสมบูรณ์
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
270
เมืองฝางเจริญสุข
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
271
บ้านหนองหว้า
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
272
บ้านทุ่งสีดา
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
273
บ้านเมืองฝางเจริญเมือง
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
274
บ้านศรีสมนึก
เมืองฝาง
เมืองบุรีรัมย์
0
275
หนองปลิง
กระสัง
กระสัง
0
276
สำโรง
กระสัง
กระสัง
0
277
ป่าบุ
กระสัง
กระสัง
0
278
ยาง
ลำดวน
กระสัง
0
279
โนนสว่าง
ลำดวน
กระสัง
0
280
ประดู่
ลำดวน
กระสัง
0
281
หินโคน
ลำดวน
กระสัง
0
282
บุ
ลำดวน
กระสัง
0
283
โคกโพธิ์
ลำดวน
กระสัง
0
284
แช่เสา
ลำดวน
กระสัง
0
285
ตะโกเปียน
เมืองไผ่
กระสัง
0
286
ตลาดกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0
287
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0
288
หนองกี่
หนองกี่
หนองกี่
0
289
หัวนาคำ
หนองกี่
หนองกี่
0
290
กาเจาะ
หนองกี่
หนองกี่
0
291
สวนสวรรค์
หนองกี่
หนองกี่
0
292
แสนสุข
หนองกี่
หนองกี่
0
293
น้อย
หนองกี่
หนองกี่
0
294
หนองสิม
หนองกี่
หนองกี่
0
295
ประชาพัฒนา
หนองกี่
หนองกี่
0
296
เย้ยปราสาท
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
297
ใหญ่
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
298
หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
299
เมืองแฝก
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
300
ขามน้อย
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
301
ใหญ่หนองตาดำ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
302
หนองปรือ
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
303
ทุ่งดำรง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
304
ยาง
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
305
หนองโสน
เย้ยปราสาท
หนองกี่
0
306
หนองปรือ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
307
สระขาม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
308
โนนสำราญ
เมืองไผ่
หนองกี่
0
309
หนองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
310
สระขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
311
หนองม่วง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
312
หนองเต่า
เมืองไผ่
หนองกี่
0
313
โคกกระชาย
เมืองไผ่
หนองกี่
0
314
เมืองไผ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
315
น้อยพัฒนา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
316
โนนรัง
เมืองไผ่
หนองกี่
0
317
หนองไผ่ล้อม
เมืองไผ่
หนองกี่
0
318
หนองพันธุ์ชุลี
เมืองไผ่
หนองกี่
0
319
น้อยหนองแก
เมืองไผ่
หนองกี่
0
320
โนนจันทา
เมืองไผ่
หนองกี่
0
321
ขามใหญ่
เมืองไผ่
หนองกี่
0
322
ดอนอะราง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
323
หนองสองห้อง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
324
ดุงเย็น
ดอนอะราง
หนองกี่
0
325
ป่าสามัคคี
ดอนอะราง
หนองกี่
0
326
โคกสะอาด
ดอนอะราง
หนองกี่
0
327
ไทรงาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
328
โนนขี้เหล็ก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
329
หนองอ้อยช้าง
ดอนอะราง
หนองกี่
0
330
ทุ่งนางาม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
331
โคกรัก
ดอนอะราง
หนองกี่
0
332
ไทนพัฒนา
ดอนอะราง
หนองกี่
0
333
โคกอุดม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
334
ดวงเจริญ
ดอนอะราง
หนองกี่
0
335
สามเหลี่ยม
ดอนอะราง
หนองกี่
0
336
โคกสว่าง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
337
ตะกลุมทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
338
โคกลอย
โคกสว่าง
หนองกี่
0
339
โนนพะไล
โคกสว่าง
หนองกี่
0
340
เขื่อนด่าน
โคกสว่าง
หนองกี่
0
341
โคกล่าม
โคกสว่าง
หนองกี่
0
342
หนองแสง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
343
ไทรทอง
โคกสว่าง
หนองกี่
0
344
สระหลวง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
345
โนนสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
346
โนนทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
347
ศรีสง่า
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
348
เสือชะเง้อ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
349
ทุ่งกระตาดพัฒนา
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
350
สุขสำราญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
351
พัฒนาชน
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
352
กลาง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
353
โนนสีทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
354
ไทยเจริญ
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
355
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งกระตาดพัฒนา
หนองกี่
0
356
สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
357
ตลาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
358
การะเกต
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
359
สระโบราณ
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
360
หนองคูใหญ่
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
361
โคกสะอาด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
362
น้อยหนองหัวหมู
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
363
ใหม่สระขุด
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0
364
ลุงขี้หนู
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
365
โคกกระพี้
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
366
หนองนกเขา
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
367
คูขาดน้อย
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
368
หนองกราด
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
369
หนองสะแบง
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
370
โคกเพชร
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
371
ไร่ไถ
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0
372
โคกสูง
โคกสูง
หนองกี่
0
373
คูขาด
โคกสูง
หนองกี่
0
374
โนนสวรรค์
โคกสูง
หนองกี่
0
375
โนนสมบูรณ์
โคกสูง
หนองกี่
0
376
หนองหว้า
โคกสูง
หนองกี่
0
377
สระตะเคียน
โคกสูง
หนองกี่
0
378
หนองนกเขา
โคกสูง
หนองกี่
0
379
หนองทำนบ
บุกระสัง
หนองกี่
0
380
กระสัง
บุกระสัง
หนองกี่
0
381
บุ
บุกระสัง
หนองกี่
0
382
สระสะแก
บุกระสัง
หนองกี่
0
383
ถนนถั่ว
บุกระสัง
หนองกี่
0
384
ประชาสามัคคี
บุกระสัง
หนองกี่
0
385
หนองมัน
บุกระสัง
หนองกี่
0
386
โคก
บุกระสัง
หนองกี่
0
387
โคกหนองหิน
บุกระสัง
หนองกี่
0
388
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
0
389
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
390
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
391
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
392
โคกตาด้วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0
393
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0
394
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
395
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
396
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
397
โคกกี่
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
398
โนนสวรรค์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0
399
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0
400
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
401
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
402
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
403
หนองบัวราย
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
404
จรเข้มาก
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
405
โคกปราสาท
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
406
โคกอาหวงน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
407
โคกเครือ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
408
บัว
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
409
บุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0
410
ตะแบก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
411
โคกย่าง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
412
บัวพระ
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
413
ตาจรู๊ก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
414
เก็ม
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
415
โคกสูง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
416
ตะโก
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
417
โคกเบง
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
418
กันตุยจูน
โคกย่าง
ประโคนชัย
0
419
โคกกลาง
โคกม้า
ประโคนชัย
0
420
โคกงิ้ว
โคกม้า
ประโคนชัย
0
421
หนองมะเขือ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
422
หนองเก็ม
ไพศาล
ประโคนชัย
0
423
สังเคิล
ไพศาล
ประโคนชัย
0
424
หนองแสง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
425
ละลมเวง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
426
ระแหง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
427
ละลมพนู
ไพศาล
ประโคนชัย
0
428
หนองยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
429
บ่อดิน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
430
หนองจาน
ไพศาล
ประโคนชัย
0
431
พินทอง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
432
ปอยยาง
ไพศาล
ประโคนชัย
0
433
ไพศาลพัฒนา
ไพศาล
ประโคนชัย
0
434
หนองสระ
ไพศาล
ประโคนชัย
0
435
ตะโกตาพิ
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
436
ชุมแสง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
437
ศรีสุข
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
438
โคกเห็ด
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
439
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
440
ชัยพัฒนา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
441
โคกกระชาย
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
442
เกษตรสมบูรณ์
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
443
หนองสะเดา
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
444
บาตร
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
445
หนองปรง
ตะโกตาพิ
ประโคนชัย
0
446
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
447
สี่เหลี่ยม
เขาคอก
ประโคนชัย
0
448
หนองเอียน
เขาคอก
ประโคนชัย
0
449
โคกกลอย
เขาคอก
ประโคนชัย
0
450
โนนสว่าง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
451
โคกกะนัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
452
หนองตะโก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
453
ละหอกกระสัง
เขาคอก
ประโคนชัย
0
454
โนนศิลา
เขาคอก
ประโคนชัย
0
455
ไพรวัลย์น้อย
เขาคอก
ประโคนชัย
0
456
โคกเศรษฐี
เขาคอก
ประโคนชัย
0
457
หนองมะกอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
458
โนนสวรรค์
เขาคอก
ประโคนชัย
0
459
ใหม่ถาวร
เขาคอก
ประโคนชัย
0
460
เขาคอก
เขาคอก
ประโคนชัย
0
461
หนองบอน
หนองบอน
ประโคนชัย
0
462
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
463
ยาง
หนองบอน
ประโคนชัย
0
464
พูนสุข
หนองบอน
ประโคนชัย
0
465
หนองน้ำขุ่น
หนองบอน
ประโคนชัย
0
466
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
467
โนนเสน่ห์
หนองบอน
ประโคนชัย
0
468
หนองโจรง
หนองบอน
ประโคนชัย
0
469
หนองน้ำใส
หนองบอน
ประโคนชัย
0
470
สุขสำราญ
หนองบอน
ประโคนชัย
0
471
ห้วยเสลา
หนองบอน
ประโคนชัย
0
472
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
473
ราษฎรนิยม
โคกตูม
ประโคนชัย
0
474
หนองม่วงพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0
475
โคกรังพัฒนา
โคกตูม
ประโคนชัย
0
476
โจด
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
477
โคกกะลอ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
478
หนองกระต่ายตาย
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
479
หินกอง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0
480
ศรีบูรพา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0
481
หนองกระโดน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0
482
หนองสรวง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
483
หนองผักโพด
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
484
แสลงพัน
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
485
สี่เหลี่ยมเจริญ
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
486
บุขี้เหล็กใหม่
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
487
โคกใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
488
บุก้านพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0
489
หนองม่วงใหญ่
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
490
หนองน้ำขุ่น
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0
491
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
492
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
493
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
494
ปราสาท
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
495
ตลาดโพธิ์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
496
พรสวรรค์
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
497
โคกสะนวน
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
498
บุตาแหบ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
499
หนองไฮ
ตลาดโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
500
หนองซอแซ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
501
หนองปลาไหล
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
502
หนองผะองค์น้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0
503
หนองฟักทอง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
504
ดอนลอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0
505
หนองเฒ่ากา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
506
ตะไก้
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
507
สนวน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
508
ขี้ตุ่น
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
509
ว่าน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
510
เขื่อน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
511
ค้อ
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
512
หนองปลิง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
513
หนองโน
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
514
ว่านพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
515
หนองแสง
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
516
ค้อพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
517
ห้วยหวายพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
518
โนนสะอาด
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0
519
เมืองแฝก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
520
หนองครก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
521
หนองเก้าข่า
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
522
หนองแวง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
523
หนองสองห้อง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
524
หนองขุนปราบ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
525
หนองตูบช้าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
526
หนองเมก
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
527
ห้วยมะไฟ
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
528
หนองใหญ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
529
หนองไผ่ล้อม
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
530
หนองนกเขียน
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
531
สระบัวทอง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
532
หนองตาด
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
533
เมืองไผ่
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
534
โคกสว่าง
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
535
หนองขุนปราบน้อย
เมืองแฝก
ลำปลายมาศ
0
536
หนองตาด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0
537
ลุงม่วง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
538
ปิดทอง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
539
สระคูร
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
540
หนองกุง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
541
หนองตาเรือง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
542
โคกล่าม
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
543
หนองโดนน้อย
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
544
โนนแดง
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
545
หนองเติ่นวัว
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
546
ใหม่สามัคคี
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
547
ผักกาดหญ้า
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0
548
ตะขบ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0
549
หนองบัวโคก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0
550
บุโพธิ์
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
551
ตูมหวาน
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
552
บุผู้หญิง
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
553
หนองเจ้าหัว
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
554
หนองตาบุญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
555
ใหม่ไทยเจริญ
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
556
นาสีนวล
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
557
หนองแวงงาม
บุโพธิ์
ลำปลายมาศ
0
558
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
559
หนองโดนน้อย
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
560
โนนเจริญ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
561
หนองไผ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0
562
ตลาดเทศบาล
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
563
สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
564
หนองแสง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
565
ผักกาดหญ้า
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
566
โนนสมบูรณ์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
567
พัฒนา
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
568
เจริญมาศ
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
569
ใหม่สวนแตง
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0
570
หนองเกาะ
สตึก
สตึก
0
571
หนองเกาะแก้ว (บ้าน)
สตึก
สตึก
0
572
คูขาดพัฒนา
สตึก
สตึก
0
573
โคกก่อง
นิคม
สตึก
0
574
ตลาด
นิคม
สตึก
0
575
โคกอิสระ
นิคม
สตึก
0
576
กุดชุมแสง
นิคม
สตึก
0
577
โนนพะไลย์
นิคม
สตึก
0
578
สวายสอ
นิคม
สตึก
0
579
หนองจาน
นิคม
สตึก
0
580
ตำหนัก
นิคม
สตึก
0
581
หนองม่วงเหนือ
นิคม
สตึก
0
582
สมหวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0
583
ดอนแก้ว
ทุ่งวัง
สตึก
0
584
โนนกลาง
เมืองแก
สตึก
0
585
หนองกรูดพัฒนา
เมืองแก
สตึก
0
586
หนองปลาแดกน้อย
เมืองแก
สตึก
0
587
เมืองแกเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
588
ยางโลนเหนือ
เมืองแก
สตึก
0
589
กระทุ่ม
หนองใหญ่
สตึก
0
590
น้อยชลประทาน
หนองใหญ่
สตึก
0
591
โคกเมี๊ยะ
ร่อนทอง
สตึก
0
592
กระทุ่มเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0
593
โศกคลอง
ร่อนทอง
สตึก
0
594
ตามา
ชุมแสง
สตึก
0
595
ชุมแสง
ชุมแสง
สตึก
0
596
ตันลิง
ชุมแสง
สตึก
0
597
โคกสิงห์
ชุมแสง
สตึก
0
598
เสม็ด
ชุมแสง
สตึก
0
599
โนนแดง
ชุมแสง
สตึก
0
600
สระกุด
ชุมแสง
สตึก
0
601
โนนจำปา
ชุมแสง
สตึก
0
602
หนองหัวควาย
ชุมแสง
สตึก
0
603
ห้วยน้อย
ชุมแสง
สตึก
0
604
โนนสมบูรณ์
ชุมแสง
สตึก
0
605
โคกวัด
ชุมแสง
สตึก
0
606
ตะโก
ชุมแสง
สตึก
0
607
สว่างพัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
608
แสงเจริญ
ชุมแสง
สตึก
0
609
สุขวัฒนา
ชุมแสง
สตึก
0
610
นครลำปาง
ชุมแสง
สตึก
0
611
สุขสำราญ
ชุมแสง
สตึก
0
612
ท่าม่วง
ท่าม่วง
สตึก
0
613
ปิง
ท่าม่วง
สตึก
0
614
สำโรง
ท่าม่วง
สตึก
0
615
ตราด
ท่าม่วง
สตึก
0
616
ขี้เหล็ก
ท่าม่วง
สตึก
0
จัดประชาคมจัดทำแผนงาน/กิจกรรมขับเคลื่อน
กำหนดกรอบแนวทาง มีผู้รับผิดชอบแต่ละด้านให้ชัดเจน แล้วนำแผนไปปฏิบัติอย่างจริงจัง
617
โนนยาง
ท่าม่วง
สตึก
0
618
สำโรงพัฒนา
ท่าม่วง
สตึก
0
619
ท่าม่วงใหม่
ท่าม่วง
สตึก
0
620
โนนสมบูรณ์
สะแก
สตึก
0
621
โคกสูง
สะแก
สตึก
0
622
บิงน้อยพัฒนา
สะแก
สตึก
0
623
สนามชัย
สนามชัย
สตึก
0
624
ปากช่อง
สนามชัย
สตึก
0
625
โคกวัด
สนามชัย
สตึก
0
626
ปลัดมุม
สนามชัย
สตึก
0
627
พงแขม
สนามชัย
สตึก
0
628
ตาโหงก
สนามชัย
สตึก
0
629
ไร่โนนเจริญ
สนามชัย
สตึก
0
630
ยูงทอง
สนามชัย
สตึก
0
631
ดงหนาม
สนามชัย
สตึก
0
632
พงสวรรค์
สนามชัย
สตึก
0
633
หนองปุ่น
กระสัง
สตึก
0
634
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
635
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0
636
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
0
637
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
638
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
639
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
640
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
641
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
642
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
643
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
644
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
645
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
646
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
647
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
648
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
649
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
650
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
651
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
652
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
653
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
654
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
0
655
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
656
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
657
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
658
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
659
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
660
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
661
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
662
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
663
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
664
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
665
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
666
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
667
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
668
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
669
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
0
670
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
671
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
672
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
673
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
674
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
675
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
676
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
677
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
678
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
679
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
680
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
681
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0
682
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
0
683
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0
684
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0
685
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
0
686
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
0
687
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
0
688
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
0
689
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
0
690
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
0
691
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
0
692
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
0
693
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
0
694
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
0
695
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
0
696
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
697
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
698
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
699
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
700
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
701
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
702
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
703
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
704
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
705
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0
706
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
0
707
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
0
708
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
0
709
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
0
710
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
0
711
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0
712
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
0
713
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
0
714
ปลัด
จันดุม
พลับพลาชัย
0
715
จันดุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
716
ตะแบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
717
โคกชุม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
718
มะขามเจรอะ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
719
น้อย
จันดุม
พลับพลาชัย
0
720
หนองคราม
จันดุม
พลับพลาชัย
0
721
โคกเจริญ
จันดุม
พลับพลาชัย
0
722
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0
723
ตาแก
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
724
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
725
ศรีสมบูรณ์
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
726
ลำเดง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
727
หนองขอน
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
728
โคกบัว
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
729
โคกขมิ้น
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
730
โคกเพชร
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
731
ทะเมนชัย
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
732
พงษ์ศิริ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0
733
เสม็ด
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
734
ป่าชัน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
735
โคกสำโรง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
736
โคกลำดวน
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
737
โคกเต็ง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
738
พูนสุข
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0
739
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
740
โคกโพธิ์
สะเดา
พลับพลาชัย
0
741
เสม็ด
สะเดา
พลับพลาชัย
0
742
ละลมเวียน
สะเดา
พลับพลาชัย
0
743
บุญช่วย
สะเดา
พลับพลาชัย
0
744
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
745
สำโรง
สำโรง
พลับพลาชัย
0
746
เสม็ด
สำโรง
พลับพลาชัย
0
747
กัดลิ้น
สำโรง
พลับพลาชัย
0
748
ประดู่
สำโรง
พลับพลาชัย
0
749
ประทัดบุ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
750
พนาวัน
สำโรง
พลับพลาชัย
0
751
ไทรงาม
สำโรง
พลับพลาชัย
0
752
เทวัญ
สำโรง
พลับพลาชัย
0
753
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
754
โคกตะเคียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
755
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
756
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
757
สะเดา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0
758
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
759
ทุ่งจังหัน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
760
ฝ่ายใหญ่
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
761
หนองแค
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
762
ทวีทรัพย์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
763
โนนสำราญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
764
ซับสมบูรณ์
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
765
หนองหิน
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
766
ซับเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
767
ทุ่งเศรษฐี
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
768
ใหม่นำเจริญ
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
769
ทุ่งรวงทอง
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
770
ซับอุดม
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
771
ทุ่งพัฒนา
ทุ่งจังหัน
โนนสุวรรณ
0
772
โนนสุวรรณ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
773
หนองหญ้าปล้อง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
774
หนองตาปู่
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
775
โกรกแก้ว
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
776
ซับบอน
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
777
โคกสามัคคี
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
778
โคกรัก
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
779
นาตากลม
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
780
โกรกหวาย
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
781
หนองพลวง
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
782
หนองไข่เท่า
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
783
โคกเจริญ
โกรกแก้ว
โนนสุวรรณ
0
784
โคกสะอาด
ชำนิ
ชำนิ
0
785
หนองม่วง
ชำนิ
ชำนิ
0
786
ชำนิ
ชำนิ
ชำนิ
0
787
โคกยาง
ชำนิ
ชำนิ
0
788
เก่าสาวยอด
ชำนิ
ชำนิ
0
789
หนองตะเคียน
ชำนิ
ชำนิ
0
790
โรงสูบ
ชำนิ
ชำนิ
0
791
หนองปล่อง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
792
หนองใหญ่
หนองปล่อง
ชำนิ
0
793
ตาเหล็ง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
794
สำโรง
หนองปล่อง
ชำนิ
0
795
หนองตาเสา
หนองปล่อง
ชำนิ
0
796
ดอนหวาย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
797
ปราสาทพร
หนองปล่อง
ชำนิ
0
798
โคกขามน้อย
หนองปล่อง
ชำนิ
0
799
โคกปราสาท
หนองปล่อง
ชำนิ
0
800
เมืองยาง
เมืองยาง
ชำนิ
0
801
ประคอง
เมืองยาง
ชำนิ
0
802
ตาเก็ม
เมืองยาง
ชำนิ
0
803
ตาเตน
เมืองยาง
ชำนิ
0
804
กระโดน
เมืองยาง
ชำนิ
0
805
กะลันทา
เมืองยาง
ชำนิ
0
806
โนนสมบูรณ์
เมืองยาง
ชำนิ
0
807
ทุ่งมน
เมืองยาง
ชำนิ
0
808
ราษฎร์พัฒนา
เมืองยาง
ชำนิ
0
809
ระดมสุข
เมืองยาง
ชำนิ
0
810
ทุ่งเจริญ
เมืองยาง
ชำนิ
0
811
หนองเสม็ดน้อย
ช่อผกา
ชำนิ
0
812
หัวสะพาน
ช่อผกา
ชำนิ
0
813
โคกกระหาด
ช่อผกา
ชำนิ
0
814
หนองตาเปล่ง
ช่อผกา
ชำนิ
0
815
ช่อผกา
ช่อผกา
ชำนิ
0
816
หนองเทา
ช่อผกา
ชำนิ
0
817
บุ
ช่อผกา
ชำนิ
0
818
โคกตาแก้ว
ช่อผกา
ชำนิ
0
819
เทพอรุณ
ช่อผกา
ชำนิ
0
820
ปราสาทเทพสถิตย์
ช่อผกา
ชำนิ
0
821
หนองม่วง
ละลวด
ชำนิ
0
822
ละลวด
ละลวด
ชำนิ
0
823
โคกพะไล
ละลวด
ชำนิ
0
824
หนองเพิก
ละลวด
ชำนิ
0
825
หมวดหมู
ละลวด
ชำนิ
0
826
ไทรโยง
ละลวด
ชำนิ
0
827
หนองหว้า
ละลวด
ชำนิ
0
828
หนองบัว
ละลวด
ชำนิ
0
829
เสม็ด
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
830
โคกเพชร ม.2
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
831
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
832
หัววัว
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
833
ละเบิกขาม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
834
หนองขาหย่าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
835
โคกเพชร ม.7
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
836
หนองข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
837
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
838
โคกหัวช้าง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
839
โคกเข่า
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
840
โคกตูม
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
841
โคกใหญ่
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
842
สนวน
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
843
สำโรง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
844
ศิลาทอง
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
845
ไทยพัฒนา
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
846
เย้ยสะแก
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
847
โนนพลอย
เสม็ด
เมืองบุรีรัมย์
0.2
848
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
849
บุมะค่า
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
850
ชาด
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
851
ตะโกราย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
852
หนองไม้แดง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
853
บุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
854
ม่วงใต้
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
855
ผึ้งต้น
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
856
ดอนใหญ่
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
857
หนองค่าย
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
858
หัววัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
859
โคกระกา
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
860
ชุมแสง
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
861
ปรุ
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
862
ดอนแฝก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
863
โคกเพชร
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
864
ห้วยจรเข้มาก
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
865
บัว
บ้านบัว
เมืองบุรีรัมย์
0.2
866
หนองปรือ
สวายจีก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
867
พระครู
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
868
โบย
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
869
มะค่าแต้
พระครู
เมืองบุรีรัมย์
0.2
870
โนนสำราญ
ถลุงเหล็ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
871
หนองตะลุมปุ๊ก
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
872
บุลาว
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
873
ดอนพรหม
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
874
โสน
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
875
หนองตะไก้
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
876
หนองคูณพัฒนา
ลุมปุ๊ก
เมืองบุรีรัมย์
0.2
877
เขตพัฒนา
หลักเขต
เมืองบุรีรัมย์
0.2
878
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
879
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
0.2
880
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
0.2
881
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
0.2
882
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
0.2
883
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
884
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
0.2
885
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
0.2
886
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
887
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
0.2
888
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
0.2
889
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
0.2
890
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
891
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
892
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
893
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
894
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
895
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
896
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
897
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
898
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
899
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
900
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
901
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
902
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
903
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
904
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
905
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
906
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
907
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
0.2
908
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
909
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
910
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
911
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
912
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
913
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
914
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
915
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
916
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
917
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
918
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
0.2
919
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
920
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
921
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
922
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
923
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
924
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
925
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
926
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
927
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
928
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
929
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
930
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
931
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
932
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
933
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
934
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
935
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
936
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
937
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
0.2
938
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำแผนฯ
939
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
940
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำแผนฯ
941
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำแผน
942
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำแผน
943
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำแผน
944
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
จัดทำแผน
945
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
946
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
947
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
948
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
949
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
950
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
951
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
952
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
953
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
954
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
955
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
956
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
957
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
958
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
959
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
960
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
961
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
962
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
963
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
964
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
965
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
966
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
967
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
968
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
0.2
969
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
970
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
971
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
972
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
973
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
974
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
975
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
976
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
977
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
978
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
0.2
979
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
980
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
981
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
982
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
983
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
0.2
984
น้อย
กระสัง
กระสัง
0.2
985
สวนใหม่
กระสัง
กระสัง
0.2
986
หนองแขม
กระสัง
กระสัง
0.2
987
ระโยง
กระสัง
กระสัง
0.2
988
สุขสำราญ
กระสัง
กระสัง
0.2
989
ตะเคียน
กระสัง
กระสัง
0.2
990
หนองตะเสก
กระสัง
กระสัง
0.2
991
ถนน
กระสัง
กระสัง
0.2
992
ตาเบ้า
กระสัง
กระสัง
0.2
993
ขาม
กระสัง
กระสัง
0.2
994
ระโยงพัฒนา
กระสัง
กระสัง
0.2
995
อรุณธรรม
กระสัง
กระสัง
0.2
996
สุขสำราญสามัคคี
กระสัง
กระสัง
0.2
997
หนองไหล
กระสัง
กระสัง
0.2
998
ลำดวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
999
แสลงพัน
ลำดวน
กระสัง
0.2
1000
หนองพลวง
ลำดวน
กระสัง
0.2
1001
แซว
ลำดวน
กระสัง
0.2
1002
กระเจา
ลำดวน
กระสัง
0.2
1003
กระโดน
ลำดวน
กระสัง
0.2
1004
หนองกุ้ง
ลำดวน
กระสัง
0.2
1005
ตาเหือง
ลำดวน
กระสัง
0.2
1006
ลำดวนใต้
ลำดวน
กระสัง
0.2
1007
ไทรทอง
ลำดวน
กระสัง
0.2
1008
ศรีสนวน
ลำดวน
กระสัง
0.2
1009
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
1010
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
1011
สองชั้น
สองชั้น
กระสัง
0.2
1012
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
1013
หนองครอบ
สองชั้น
กระสัง
0.2
1014
โครต
สองชั้น
กระสัง
0.2
1015
จอม
สองชั้น
กระสัง
0.2
1016
ตาราม
สองชั้น
กระสัง
0.2
1017
เสม็ด
สองชั้น
กระสัง
0.2
1018
หนองรักษ์
สองชั้น
กระสัง
0.2
1019
ติม
สองชั้น
กระสัง
0.2
1020
เสม็ดน้อย
สองชั้น
กระสัง
0.2
1021
สระเพลง
สองชั้น
กระสัง
0.2
1022
นาราใหญ่
สองชั้น
กระสัง
0.2
1023
หนองปุ่น
สองชั้น
กระสัง
0.2
1024
อโณทัย
สองชั้น
กระสัง
0.2
1025
โคกสะอาด
สองชั้น
กระสัง
0.2
1026
สูงเนิน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1027
ตะแบก
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1028
ตะครองใต้
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1029
บัวถนน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1030
จะเนียง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1031
ปราสาท
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1032
ทุ่งสว่าง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1033
ประดู่
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1034
หนองพลวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1035
หนองม่วง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1036
กระทุ่ม
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1037
ป่ายาว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1038
เสม็ด
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1039
โคกเพชร
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1040
โชค
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1041
อันกรวง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1042
สำราญโกน
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1043
สีคิ้ว
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1044
หนองเต็ง
สูงเนิน
กระสัง
0.2
1045
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1046
โนนแดง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1047
ละลูน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1048
โคกขมิ้น
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1049
หว้าเหนือ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1050
จาน
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1051
เสม็ด
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1052
หนองเต็งน้อย
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1053
หว้าใต้
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1054
ชำแระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1055
หนองแวง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1056
มะระ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1057
ทางโค้ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1058
หนองขาม
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1059
ตะครอง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1060
ทำนบ
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1061
หนองเต็ง
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1062
ตะโก
หนองเต็ง
กระสัง
0.2
1063
เมืองไผ่
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1064
เมืองไผ่ถาวร
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1065
บุตาแพง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1066
กลัน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1067
อโณทัย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1068
คันรุ้ง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1069
สวายสอ
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1070
โคกกล้วย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1071
สก๊วน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1072
หนองโสน
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1073
โคกกลาง
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1074
สวาย
เมืองไผ่
กระสัง
0.2
1075
ชุมแสง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1076
จาน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1077
ไม้แดง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1078
ไผ่
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1079
ก้านเหลือง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1080
ตะคร้อ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1081
หัวช้าง
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1082
สวายสอ
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1083
กระโดน
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1084
ไผ่รวก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1085
กาบอัก
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1086
หนองหัววัว
ชุมแสง
กระสัง
0.2
1087
ปรือ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1088
สระตะเคียน
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1089
เพชร
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1090
กระนัง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1091
สำโรง
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1092
ตาสะดำใหญ่
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1093
ระกา
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1094
หนองน้ำขุ่น
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1095
ปรุ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1096
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1097
ตาสะดำน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1098
นาราน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1099
สมบูรณ์
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1100
ระกาน้อย
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1101
ปทุมเมฆ
บ้านปรือ
กระสัง
0.2
1102
ห้วยสำราญ
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1103
น้ำอ้อม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1104
กุดโคลน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1105
หนองรักษ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1106
ตะครอง
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1107
ประดู่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1108
หนองไผ่
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1109
ตาเป้า
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1110
โนนอิน
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1111
ตาดี
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1112
สวนรวม
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1113
ครองสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1114
ครองสมบูรณ์
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1115
ห้วยแสนสุข
ห้วยสำราญ
กระสัง
0.2
1116
กันทรารมย์
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1117
กระน๊อบ
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1118
ดอนยาว
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1119
ปลาย
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1120
โคกยาง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1121
ระกา
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1122
หนองขอน
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1123
กะโลง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1124
สระสี่เหลี่ยม
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1125
ปรีเวง
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1126
เสม็ด
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1127
โคกใหญ่
กันทรารมย์
กระสัง
0.2
1128
ศรีภูมิ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1129
ไทรปวน
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1130
โคกสูง
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1131
ตะแบก
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1132
ตาฮ้อ
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1133
กำเปร
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1134
ติม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1135
ขาม
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1136
โคกสูงใต้
ศรีภูมิ
กระสัง
0.2
1137
บ้านกระสัง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
1138
บ้านท่าสว่าง
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
1139
ชุมชนตลาดเหนือ
เทศบาลตำบลกระสัง
กระสัง
0.2
1140
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
1141
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
0.2
1142
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
0.2
1143
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
0.2
1144
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
0.2
1145
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
0.2
1146
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
0.2
1147
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
0.2
1148
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
0.2
1149
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
0.2
1150
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
0.2
1151
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
0.2
1152
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
0.2
1153
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
0.2
1154
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
1155
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
0.2
1156
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
0.2
1157
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
0.2
1158
เขว้า
สะเดา
นางรอง
0.2
1159
สะเดา
สะเดา
นางรอง
0.2
1160
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
0.2
1161
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
0.2
1162
หนองกา
สะเดา
นางรอง
0.2
1163
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
0.2
1164
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
0.2
1165
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
0.2
1166
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
0.2
1167
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
0.2
1168
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
0.2
1169
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
0.2
1170
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
0.2
1171
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1172
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1173
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1174
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1175
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1176
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1177
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1178
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1179
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1180
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1181
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1182
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1183
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1184
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
0.2
1185
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1186
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1187
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1188
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1189
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1190
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1191
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1192
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1193
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1194
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1195
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1196
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1197
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1198
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
0.2
1199
หนองกง
หนองกง
นางรอง
0.2
1200
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
1201
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
1202
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
0.2
1203
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
0.2
1204
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
1205
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
0.2
1206
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
0.2
1207
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
0.2
1208
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
0.2
1209
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
0.2
1210
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1211
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1212
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1213
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1214
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1215
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1216
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1217
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1218
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1219
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1220
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1221
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1222
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
0.2
1223
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
0.2
1224
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
0.2
1225
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1226
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1227
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1228
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
0.2
1229
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
0.2
1230
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
0.2
1231
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
0.2
1232
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1233
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1234
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1235
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
0.2
1236
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
0.2
1237
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
พึ่งตนเอง
1238
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1239
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1240
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1241
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1242
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1243
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1244
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1245
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1246
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
0.2
1247
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1248
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1249
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1250
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1251
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1252
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1253
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1254
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1255
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1256
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1257
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1258
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1259
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1260
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
0.2
1261
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1262
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1263
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1264
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1265
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1266
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1267
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1268
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1269
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1270
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1271
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1272
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1273
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1274
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
0.2
1275
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1276
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1277
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1278
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1279
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1280
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1281
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1282
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1283
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1284
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1285
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1286
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
0.2
1287
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1288
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1289
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1290
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1291
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1292
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1293
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1294
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1295
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1296
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
0.2
1297
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1298
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1299
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
0.2
1300
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
0.2
1301
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1302
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1303
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
0.2
1304
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
0.2
1305
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1306
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
0.2
1307
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
0.2
1308
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1309
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1310
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1311
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1312
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1313
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1314
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
0.2
1315
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1316
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1317
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1318
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1319
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
0.2
1320
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
0.2
1321
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1322
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1323
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
0.2
1324
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
0.2
1325
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
0.2
1326
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
0.2
1327
นาจาน
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
คณะกรรมการร่วมกำหนดแผน
ประชาคม ชี้แจงสมาชิก
1328
ห้วยลึก
เมืองไผ่
หนองกี่
0.2
1329
โนนพะยอม
ดอนอะราง
หนองกี่
0.2
1330
โนนมะกอก
โคกสว่าง
หนองกี่
0.2
1331
โนนสวรรค์
ทุ่งกระเต็น
หนองกี่
0.2
1332
หนองบอน
ท่าโพธิ์ชัย
หนองกี่
0.2
1333
สะเดาหวาน
โคกสูง
หนองกี่
0.2
1334
หนองโบสถ์
บุกระสัง
หนองกี่
0.2
1335
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1336
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1337
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1338
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1339
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1340
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
0.2
1341
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1342
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1343
บุ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1344
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1345
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1346
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1347
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1348
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1349
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1350
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1351
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1352
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1353
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1354
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1355
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1356
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1357
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1358
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1359
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1360
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1361
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1362
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
0.2
1363
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1364
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1365
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1366
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1367
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1368
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1369
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1370
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1371
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1372
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1373
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1374
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1375
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1376
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
0.2
1377
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1378
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1379
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1380
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1381
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1382
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1383
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1384
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1385
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1386
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1387
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1388
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1389
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
0.2
1390
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1391
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1392
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1393
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1394
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1395
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1396
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1397
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1398
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1399
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1400
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1401
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
0.2
1402
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1403
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1404
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1405
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1406
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1407
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1408
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1409
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1410
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1411
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1412
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
0.2
1413
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1414
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1415
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1416
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1417
หนองแซซัน
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1418
หนองม่วง
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1419
ศรีถาวร
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1420
สวายสอ
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1421
ประโคนชัย
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1422
ถนนขาด
ประโคนชัย
ประโคนชัย
0.2
1423
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1424
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1425
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1426
หนองบอน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1427
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1428
แสลงโทน
แสลงโทน
ประโคนชัย
0.2
1429
ไทร
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1430
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1431
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1432
โคกสำโรง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1433
ไพบูลย์
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1434
โคกตะแบก
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1435
หนองม่วง
บ้านไทร
ประโคนชัย
0.2
1436
ละเวี้ย
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1437
โคกประเดียก
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1438
จรอกใหญ่
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1439
โคกปราสาท
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1440
สาวงาม
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1441
โพธิ์ไทร
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1442
ไทรโยง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1443
หนองนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1444
หนองคูณพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1445
หนองกันงา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1446
โคกปราสาทพัฒนา
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1447
โพธิ์ไทรทอง
ละเวี้ย
ประโคนชัย
0.2
1448
ลำดวน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1449
กระสัง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1450
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1451
โคกธาตุ
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1452
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1453
หนองร้าน
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1454
โคกเมือง
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1455
โคกเมือง18
จรเข้มาก
ประโคนชัย
0.2
1456
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1457
เขว้า
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1458
โคกวัด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1459
ปังกู
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1460
หัวเสือ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1461
โคกใหญ่
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1462
พาชี
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1463
โคกสะอาด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1464
ห้วยปอ
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1465
ปะหูด
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1466
หนองหิน
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1467
ศรีตะครอง
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1468
โคกตึล
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1469
บัวโคก
ปังกู
ประโคนชัย
0.2
1470
โคกม้า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1471
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1472
โคกเพชร
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1473
ฉันเพล
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1474
เกียรติเจริญ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1475
ตลุงเก่า
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1476
หนองปรือ
โคกม้า
ประโคนชัย
0.2
1477
ไพศาล
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1478
กระโดน
ไพศาล
ประโคนชัย
0.2
1479
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1480
โคกมะขาม
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1481
โคกตะเคียน
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1482
หนองอาแมะ
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1483
โคกเกลา
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1484
หนองไผ่
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1485
ไทยถาวร
โคกมะขาม
ประโคนชัย
0.2
1486
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1487
โคกรัง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1488
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1489
จบกเกร็ง
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1490
หนองตะขบ
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1491
โคกตูม
โคกตูม
ประโคนชัย
0.2
1492
ประทัดบุ
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1493
โคกสัมพันธ์
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1494
หัวตะแบก
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1495
กระสัง
ประทัดบุ
ประโคนชัย
0.2
1496
ไสยา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1497
โคกเพชรพัฒนา
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1498
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1499
สี่เหลี่ยม
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1500
สารภี
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1501
ทุ่งสว่าง
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1502
โคกเพชร
สี่เหลี่ยม
ประโคนชัย
0.2
1503
ตาอี
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1504
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1505
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1506
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1507
กรวด
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1508
โคกงิ้ว
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1509
ยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1510
ปันเราะ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1511
เขาดินใต้
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1512
โคกเบง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1513
หนองจิก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1514
หนองตะเคียน
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1515
ขี้เหล็ก
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1516
โคกยาง
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1517
ตาอี 2
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1518
โคกเบงเหนือ
บ้านกรวด
บ้านกรวด
0.2
1519
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1520
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1521
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1522
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1523
โนนเจริญ
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1524
หนองแวง
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1525
หัวถนน
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1526
สายโท 9 ใต้
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1527
โคกใหญ่
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1528
สามขาพัฒนา
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1529
สันติสุข
โนนเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1530
หนองไม้งาม
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1531
หนองไม้งามเก่า
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1532
หนองตะลุมพุก
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1533
หนองไม้งามเก่าเหนือ
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1534
โคกวัด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1535
สายตรี 9
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1536
หนองตะลุมพุก 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1537
สายตรี 16
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1538
หนองไม้งามใหม่
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1539
งามเจริญพัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1540
สายตรี 10 พัฒนา
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1541
สายตรี 16 พัฒนา 2
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1542
งามสะอาด
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1543
งามใต้สามัคคี
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1544
หนองตะลุมพุก 3
หนองไม้งาม
บ้านกรวด
0.2
1545
ละหอกตะแบง
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1546
สายโท 1 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1547
สายโท 2 ใต้
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1548
สายโท 2 เหนือ
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1549
สายตรี 3
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1550
สายตรี 2
ปราสาท
บ้านกรวด
0.2
1551
สายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1552
สายโท 10 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1553
สายโท 11
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1554
สายโท 12
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1555
ประชาสรรค์
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1556
สายโท 10 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1557
สายโท 12 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1558
สายโท 12 เหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1559
น้อยลำชี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1560
โคกกระชาย
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1561
เก่าสายตะกู
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1562
สายโท 11 ใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1563
โคกกระชายใต้
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1564
สายโท 13
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1565
โคกกระชายเหนือ
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1566
สายโท 12 ใต้สามัคคี
สายตะกู
บ้านกรวด
0.2
1567
ถนนน้อย
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1568
ละหานทรายเก่า
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1569
ละหานทรายใหม่
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1570
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1571
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1572
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1573
หนองม่วง
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1574
โนนค้อ
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1575
หินลาด
หินลาด
บ้านกรวด
0.2
1576
บึงเจริญ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1577
บึงเก่า
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1578
สายตรี 6 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1579
สายตรี 7
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1580
หนองปรือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1581
สายตรี 4 เหนือ
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1582
สายตรี 4 ใต้
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1583
สายตรีพัฒนา 1
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1584
สายตรีพัฒนา 2
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1585
สายตรีพัฒนา 3
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1586
สายตรีพัฒนา 4
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1587
สายตรี 8 กลุ่มใน
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1588
สายตรี 5
บึงเจริญ
บ้านกรวด
0.2
1589
สายโท 3
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1590
สายโท 5 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1591
สายโท 5 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1592
สายโท 6 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1593
สายโท 6 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1594
สายโท 7 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1595
ตาปาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1596
สายโท 8 เหนือ
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1597
สายโท 8 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1598
สายโท 4 ใต้
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1599
พัฒนานิคม
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1600
สายโท 8 กลาง
จันทบเพชร
บ้านกรวด
0.2
1601
หลัก
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1602
ฉันเพล
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1603
เขาดินเหนือ
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1604
ศรีสุขน้อย
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1605
ศรีสุข
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1606
ตรง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1607
หว้า
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1608
โคกสว่าง
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1609
ประดู่
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1610
เขาดินเก่าพัฒนา
เขาดินเหนือ
บ้านกรวด
0.2
1611
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1612
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1613
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1614
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1615
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1616
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1617
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1618
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1619
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1620
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1621
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
0.2
1622
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1623
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1624
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1625
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1626
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1627
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1628
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1629
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1630
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1631
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1632
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1633
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1634
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
0.2
1635
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1636
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1637
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1638
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1639
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1640
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1641
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1642
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1643
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1644
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1645
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1646
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1647
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
0.2
1648
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1649
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1650
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1651
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1652
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1653
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1654
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1655
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1656
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1657
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1658
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1659
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
0.2
1660
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1661
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1662
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1663
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1664
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1665
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1666
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1667
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1668
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1669
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1670
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1671
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1672
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
0.2
1673
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1674
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1675
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1676
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1677
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
มีการจัดทำโครงการขอรับการสนับสนุนจากส่วนอื่น
1678
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1679
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
1680
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1681
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1682
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1683
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1684
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1685
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1686
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1687
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1688
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1689
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1690
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
0.2
ปฏิบัติตามมติของสมาชิกกองทุนฯ
1691
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1692
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1693
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1694
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1695
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1696
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1697
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1698
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1699
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1700
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1701
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1702
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1703
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1704
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1705
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
0.2
1706
แท่นพระ
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1707
บุตาวงศ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1708
ไผ่
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1709
เย้ยม่วง
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1710
ไผ่น้อย
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1711
น้อยบุตาวงษ์
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1712
หนองโสน
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1713
หนองคูพัฒนา
หนองคู
ลำปลายมาศ
0.2
1714
โคกม่วง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1715
หนองระนาม
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1716
หนองตาดตามุ่ง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1717
บุขี้เหล็ก
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1718
หนองตาหล่า
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1719
สี่เหลี่ยมน้อย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1720
บุก้านตง
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1721
สามเขย
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1722
แสลงพันพัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1723
บุขี้เหล็กใหม่พัฒนา
แสลงพัน
ลำปลายมาศ
0.2
1724
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1725
ทะเมนชัย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1726
หนองตาด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1727
บริหารชนบท
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1728
หนองไฮ
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1729
หนองบัว
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1730
หนองม่วงน้อย
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1731
บุตาริด
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1732
หนองม่วงใต้
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1733
น้อยพัฒนา
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1734
ใหม่อัมพวัน
ทะเมนชัย
ลำปลายมาศ
0.2
1735
หนองกระทิง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1736
หนองเมืองต่ำ
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1737
หนองผะองค์
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1738
โนนแดง
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1739
หนองบัว
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1740
สระแร่
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1741
หนองปลาไหลน้อย
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1742
หนองกะทิงพัฒนา
หนองกะทิง
ลำปลายมาศ
0.2
1743
โคกกลาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1744
ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1745
สำโรง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1746
โกรกประดู่
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1747
กวางงอย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1748
หนองโดนน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1749
หนองขวาง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1750
หนองพลวง
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1751
โคกกลางเก่า
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1752
โคกกลางน้อย
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1753
กวางงอยพัฒนา
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1754
ใหม่ขี้ตุ่น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1755
ไทรงาม
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1756
ร่มเย็น
โคกกลาง
ลำปลายมาศ
0.2
1757
ห้วยหวาย
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1758
สนวนพัฒนา
โคกสะอาด
ลำปลายมาศ
0.2
1759
ยาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1760
ยางใหม่
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1761
ซำแฮด
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1762
หนองบอน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1763
หนองกระทุ่ม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1764
สระสี่เหลี่ยม
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1765
ยางพัฒนา
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1766
กลาง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1767
หนองขี้ตุ่น
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1768
หนองม่วง
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1769
ตะเคียน
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1770
โนนสำราญ
บ้านยาง
ลำปลายมาศ
0.2
1771
โคกชาด
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1772
สำโรง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1773
ผไทรินทร์
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1774
หนองหัวช้าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1775
โคกสูง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1776
โคกสว่าง
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1777
สีชวา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1778
หนองมะค่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1779
โคกชาดน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1780
สำโรงเก่า
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1781
โคกงิ้ว
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1782
สำโรงน้อย
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1783
หนองหัวช้างพัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1784
โคกตาเงิน
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1785
สำโรงใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1786
โคกงิ้วใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1787
หนองมะค่าใหม่
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1788
โนนศิลา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1789
ผไทรินทร์พัฒนา
ผไทรินทร์
ลำปลายมาศ
0.2
1790
โนนสำราญ
โคกล่าม
ลำปลายมาศ
0.2
1791
โคกสะนวน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1792
โคกสะอาด
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1793
โนนตะครอง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1794
หัวสะพาน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1795
หินโคน
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1796
โนนงิ้ว
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1797
หนองตาจ่ำ
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1798
หนองตาอยู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1799
โคกสอาดน้อย
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1800
หินโคนเก่า
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1801
โคกใหม่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1802
หินโคกกลาง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1803
คลองประดู่
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1804
หนองม่วง
หินโคน
ลำปลายมาศ
0.2
1805
ห้วยศาลา
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1806
หนองจานเกี๊ยว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1807
สี่เหลี่ยมใหญ่
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1808
สระตะโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1809
หนองตลาดควาย
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1810
หนองตาดโกง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1811
สวนครัว
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1812
หนองอี้ม้า
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1813
สี่เหลี่ยมประชามิตร
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1814
หนองบัวหลวง
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1815
หัวยศาลาใต้
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1816
หนองโก
หนองบัวโคก
ลำปลายมาศ
0.2
1817
หนองโดน
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1818
หนองโดนฝายน้ำ
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1819
หนองขวาง
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1820
บ่อใหญ่
หนองโดน
ลำปลายมาศ
0.2
1821
ประชาสรรค์
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1822
สวนใหญ่
เทศบาลตำบลลำปลายมาศ
ลำปลายมาศ
0.2
1823
ขาม
สตึก
สตึก
0.2
1824
สระกระจาย
สตึก
สตึก
0.2
1825
หนองบัวเจ้าป่า
สตึก
สตึก
0.2
1826
คูขาด
สตึก
สตึก
0.2
1827
ยางน้ำใส
สตึก
สตึก
0.2
1828
หนองไผ่
สตึก
สตึก
0.2
1829
หนองบัวเงิน
สตึก
สตึก
0.2
1830
หนองเกาะพัฒนา
สตึก
สตึก
0.2
1831
ดงยายเภา
นิคม
สตึก
0.2
1832
หนองม่วง
นิคม
สตึก
0.2
1833
สระกอไทร
นิคม
สตึก
0.2
1834
หัวช้าง
นิคม
สตึก
0.2
1835
ลิ้นเกีย
นิคม
สตึก
0.2
1836
ไทรงาม
นิคม
สตึก
0.2
1837
กอก
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1838
หนองแวง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1839
คุ้มต่ำ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1840
ทุ่งวัง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1841
ค้อ
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1842
หนองทัพค่าย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1843
ตาลอง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1844
ยางงาม
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1845
โคกอะโตด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1846
หนองเกาะน้อย
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1847
ม่วงหวาน
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1848
โนนสะอาด
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1849
ตุงเวียง
ทุ่งวัง
สตึก
0.2
1850
เมืองแก
เมืองแก
สตึก
0.2
1851
ยางโลน
เมืองแก
สตึก
0.2
1852
หนองดุม
เมืองแก
สตึก
0.2
1853
นกเรียน
เมืองแก
สตึก
0.2
1854
หนองเชือก
เมืองแก
สตึก
0.2
1855
หนองปลาแดก
เมืองแก
สตึก
0.2
1856
หนองดวน
เมืองแก
สตึก
0.2
1857
กระทุ่ม
เมืองแก
สตึก
0.2
1858
นกยูง
เมืองแก
สตึก
0.2
1859
หัวช้าง
เมืองแก
สตึก
0.2
1860
เมืองแกใต้
เมืองแก
สตึก
0.2
1861
เมืองแกเดิม
เมืองแก
สตึก
0.2
1862
หัวช้างน้อย
เมืองแก
สตึก
0.2
1863
นกกระเรียนใหญ่
เมืองแก
สตึก
0.2
1864
สวายตางวน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1865
หนองใหญ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1866
ดอนยอง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1867
หนองกับ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1868
หนองไผ่
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1869
หนองตราด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1870
อาเกี่ยน
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1871
คูขาด
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1872
ตะแบก
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1873
สวายเดิม
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1874
หนองบัว
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1875
โนนพลวง
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1876
สมเจริญ
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1877
พิชัยพัฒนา
หนองใหญ่
สตึก
0.2
1878
ร่อนทอง
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1879
โคกใหญ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1880
จะหลวย
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1881
กระทุ่ม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1882
เสม็ด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1883
ขาม
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1884
ปรือเกียน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1885
หนองน้ำขุ่น
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1886
หนองแม่มด
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1887
หนองไผ่
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1888
โนนเกตุ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1889
ละหาน
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1890
หนองปรือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1891
ร่อนทองเหนือ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1892
โคกสุพรรณ
ร่อนทอง
สตึก
0.2
1893
คอนมนต์
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1894
ราษฎร์พัฒนา
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1895
หนองแวงใต้
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1896
ห้วยสึก
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1897
นาลาว
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1898
ละกอ
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1899
กุดน้ำขุ่น
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1900
หนองลูกช้าง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1901
หนองแวง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1902
โนนกลาง
ดอนมนต์
สตึก
0.2
1903
โนนธาตุ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1904
ท่าเรือ
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1905
โพนเงิน
ท่าม่วง
สตึก
0.2
1906
สะแก
สะแก
สตึก
0.2
1907
โนนมะงา
สะแก
สตึก
0.2
1908
พลับ
สะแก
สตึก
0.2
1909
หนองตาเพ็ง
สะแก
สตึก
0.2
1910
โคกเมือง
สะแก
สตึก
0.2
1911
โนนค้อ
สะแก
สตึก
0.2
1912
ยางตาสาด
สะแก
สตึก
0.2
1913
สะแกทอง
สะแก
สตึก
0.2
1914
โนนสำราญ
สะแก
สตึก
0.2
1915
มะพริก
สะแก
สตึก
0.2
1916
หนองแคน
สนามชัย
สตึก
0.2
1917
แสงจันทร์
สนามชัย
สตึก
0.2
1918
กระสัง
กระสัง
สตึก
0.2
1919
กระสังใต้
กระสัง
สตึก
0.2
1920
สำโรง
กระสัง
สตึก
0.2
1921
สำโรงพัฒนา
กระสัง
สตึก
0.2
1922
หญ้าคา
กระสัง
สตึก
0.2
1923
หนองจาน
กระสัง
สตึก
0.2
1924
หนองยาง
กระสัง
สตึก
0.2
1925
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1926
ปะคำ
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1927
โคกงิ้ว
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1928
กองพระทราย
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1929
ทุ่งไผ่
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1930
หนองบอน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1931
หนองกราด
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1932
ป่ายาง
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1933
ประชาสามัคคี
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1934
หนองสนวน
ปะคำ
ปะคำ
0.2
1935
ไทยเจริญ
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1936
ถนนหัก
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1937
โคกลอย
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1938
โคกสมบูรณ์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1939
โคกปราสาท
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1940
โคกสูง
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1941
หนองเสม็ด
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1942
หนองพังศรี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1943
โนนสวรรค์
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1944
โคกสง่า
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1945
สินพัฒนา
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1946
ปราสาทพร
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1947
โคกสามัคคี
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1948
โคกลอย 2
ไทยเจริญ
ปะคำ
0.2
1949
หนองน้ำขุ่น
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1950
โคกกลาง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1951
หนองบัว
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1952
บ่อทอง
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1953
ดอนนางงาม
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1954
ตลาดแย้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1955
ดอนใต้
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1956
หนองน้ำใส
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1957
ดอนใต้พัฒนา
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1958
โคกเจริญ
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1959
ดอนเจริญสุข
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1960
คลองหวาย
หนองบัว
ปะคำ
0.2
1961
เทพพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1962
เทพสามัคคี
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1963
โคกมะม่วง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1964
มะม่วงหวาน
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1965
บุหญ้า
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1966
โคกเขาหญ้าคา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1967
ปลื้มพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1968
เริงแก้ว
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1969
ปลื้มใต้
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1970
โคกเขาพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1971
เทพเจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1972
โคกวัด
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1973
ดงใหญ่พัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1974
ซับใหญ่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1975
บ่อน้ำใส
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1976
เขาย้อยพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1977
ทรายทอง
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1978
เริงทรัพย์
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1979
คลองหลวงพัฒนา
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1980
ศรีเมืองใหม่
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1981
ทรัพย์เจริญ
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1982
ปลื้มอุดม
โคกมะม่วง
ปะคำ
0.2
1983
สุขสำราญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1984
หนองขนุน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1985
โคกว่าน
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1986
ไทยเจริญ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1987
โคกไม้แดง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1988
หูทำนบ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1989
น้อยพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1990
โคกสง่า
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1991
หนองต้อ
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1992
สุขสำราญ 2
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1993
โคกว่านพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1994
น้อยสามัคคี
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1995
เนินสะอาด
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1996
ซับประดู่
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1997
ศรีสมบูรณ์
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1998
สี่เหลี่ยมโนนทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
1999
เนินทอง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
2000
หนองต้อพัฒนา
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
2001
ใหม่ใสสว่าง
หูทำนบ
ปะคำ
0.2
2002
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2003
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2004
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2005
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2006
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2007
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2008
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2009
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2010
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2011
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2012
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2013
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2014
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2015
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2016
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2017
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2018
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2019
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0.2
2020
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2021
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2022
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2023
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2024
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2025
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2026
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2027
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2028
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0.2
2029
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2030
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2031
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2032
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2033
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2034
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2035
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2036
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2037
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2038
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2039
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2040
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2041
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0.2
2042
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2043
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2044
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2045
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2046
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2047
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2048
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2049
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0.2
2050
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2051
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2052
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2053
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2054
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2055
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2056
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0.2
2057
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2058
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2059
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2060
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2061
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2062
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2063
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2064
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2065
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2066
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2067
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2068
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2069
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2070
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2071
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
0.2
2072
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2073
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2074
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2075
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2076
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2077
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2078
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2079
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
0.2
2080
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2081
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2082
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
0.2
2083
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
0.2
2084
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2085
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
0.2
2086
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
0.2
2087
แพงพวย
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2088
โคกปราสาท
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2089
ม่วงหวาน
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2090
ห้วยอุดม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2091
ละลมไผ่
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2092
โคกมะขาม
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2093
จบก
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2094
ตาเซ็น
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2095
ปลัดพัฒนา
จันดุม
พลับพลาชัย
0.2
2096
แสลงคง
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2097
เขว้า
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2098
ตาพระ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2099
พลับ
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2100
หนองอุดม
โคกขมิ้น
พลับพลาชัย
0.2
2101
มะมัง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2102
ม่วงเหนือ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2103
ประทัดบุ
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2104
หนองระเวียง
ป่าชัน
พลับพลาชัย
0.2
2105
ตะโกรี
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2106
โสน
สำโรง
พลับพลาชัย
0.2
2107
พลับพลา
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2108
นกเกรียน
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2109
โคกกี่
เทศบาลตำบลพลับพลาชัย
พลับพลาชัย
0.2
2110
พลวง
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2111
สี่เหลี่ยม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2112
โคกกรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2113
กรวด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2114
ดวน
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2115
กราด
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2116
สง่างาม
ห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2117
สามแวง
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2118
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2119
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2120
สะแกสามัคคี
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2121
ใหม่
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2122
โคกเจริญ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2123
ใหม่ทักษิณ
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2124
เพชรน้อย
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2125
โคกกระเบา
สามแวง
ห้วยราช
0.2
2126
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2127
หนองหว้า
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2128
ทานตะวัน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2129
กระโดน
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2130
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2131
ตาเสา
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2132
ขาม
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2133
สามัคคี
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2134
หนองแวง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2135
บ่อทอง
ตาเสา
ห้วยราช
0.2
2136
ตะโก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2137
โสน
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2138
โคกโพธิ์
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2139
โชคกราด
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2140
โชคดี
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2141
ปรือเวง
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2142
เกตุเหนือ
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2143
เกตุใต้
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2144
หนองกก
บ้านตะโก
ห้วยราช
0.2
2145
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2146
สนวนนอก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2147
สนวนใน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2148
แซะซอ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2149
สวายจีกน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2150
จบก
สนวน
ห้วยราช
0.2
2151
โคกกลัน
สนวน
ห้วยราช
0.2
2152
พลวงน้อย
สนวน
ห้วยราช
0.2
2153
ระกา
สนวน
ห้วยราช
0.2
2154
หนองโพธิ์
สนวน
ห้วยราช
0.2
2155
หนองบัว
สนวน
ห้วยราช
0.2
2156
โคกสุวรรณ
สนวน
ห้วยราช
0.2
2157
โคกอรุณ
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2158
หนองหว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2159
กระสังพัฒนา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2160
ถนน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2161
โคกเหล็ก
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2162
หว้า
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2163
กระสัง
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2164
โคกขมิ้น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2165
โคกขี้ตุ่น
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2166
ตาเมิน
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2167
ถนนประชาอาสา
โคกเหล็ก
ห้วยราช
0.2
2168
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2169
ปะคำ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2170
เมืองโพธิ์ (พูนสุข)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2171
ประดู่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2172
เมืองเหนือ
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2173
เมืองโพธิ์
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2174
เมืองโพธิ์ (ศรีเจริญ)
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2175
ไผ่น้อย
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2176
จาน
เมืองโพธิ์
ห้วยราช
0.2
2177
ห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2178
ตะครอง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2179
เมืองต่ำ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2180
ส่วนรวม
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2181
ตะไก้
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2182
ห้วยแก้ว
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2183
เพชร
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2184
ห้วยราชพัฒนา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2185
ห้วยราชา
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2186
สวายเจริญ
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2187
ตลาดห้วยราช
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2188
บุตาแพง
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2189
สุขสมบูรณ์
เทศบาลตำบลห้วยราช
ห้วยราช
0.2
2190
ขลุงไผ่
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2191
ราษฎร์พัฒนา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2192
ผาแดง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2193
น้อยอุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2194
โนนรัง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2195
น้อยลพบุรี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2196
ไร่สมบูรณ์
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2197
อุบลสามัคคี
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2198
ไผ่งาม
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2199
โคกกระเบื้อง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2200
ไผ่ทอง
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2201
โนนสุริยา
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2202
น้อยหัวสะพาน
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2203
รุ่งอรุณ
โนนสุวรรณ
โนนสุวรรณ
0.2
2204
ดอนสมบูรณ์
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2205
ดอนตาอยู่
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2206
ดงบัง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2207
ดงเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2208
หนองตาเฮียง
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2209
หนองไทร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2210
ม่วงงาม
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2211
หนองตาไก้
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2212
ดอนพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2213
ดงสันติ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2214
ดอนเจริญ
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2215
ดงนคร
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2216
ดงพัฒนา
ดงอีจาน
โนนสุวรรณ
0.2
2217
โนนน้ำอ้อม
ชำนิ
ชำนิ
0.2
2218
หนองหัวลาว
หนองปล่อง
ชำนิ
0.2
2219
ส้มป่อย
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2220
โคกขาม
เมืองยาง
ชำนิ
0.2
2221
โคกเพชร
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2222
โคกสำโรง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2223
หนองบัวหลวง
ช่อผกา
ชำนิ
0.2
2224
หนองพะอง
ละลวด
ชำนิ
0.2
2225
หนองบอน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2226
หนองตะเคียน
ละลวด
ชำนิ
0.2
2227
โคกสนวน
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2228
หนองกระทุ่ม
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2229
หนองตะลุมปุ๊ก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2230
โคกตะแบก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2231
ระนามพลวง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2232
หนองจำปา
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2233
สวนสนุก
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2234
นากลาง
โคกสนวน
ชำนิ
0.2
2235
โนน
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2236
แก
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2237
บง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2238
หนองนกคู่
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2239
หินตั้ง
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2240
หลักศิลา
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2241
แกใต้
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2242
หนองนกคู่น้อย
หนองแวง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2243
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2244
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2245
ทองหลาง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2246
ตลาดแบ้
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2247
กอก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2248
หัวหนอง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2249
สระแก
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2250
หัวถนน
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2251
หัวศาลา
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2252
โนนดินแดง
ทองหลาง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2253
แดงใหญ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2254
หนองไผ่
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2255
โคกสะอาด
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2256
โศกนาค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2257
เป้าพัฒนา
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2258
อีเม้ง
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2259
หนองจิก
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2260
โนนเห็ดไค
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2261
หนองหัวหมู
แดงใหญ่
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2262
กู่สวนแตง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2263
ดงยาง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2264
บาก
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2265
ทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2266
โนนไฮ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2267
หนองสองห้อง
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2268
โคกจิกน้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2269
หนองเรือ
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2270
ประดู่
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2271
น้อย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2272
นาฝาย
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2273
หลุบทุ่ม
กู่สวนแตง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2274
โคกจิก
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2275
หนองเยือง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2276
ห้วยเหี้ย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2277
กู่ฤาษี
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2278
ยางทะเล
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2279
ส้มป่อย
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2280
ม่วง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2281
เขวา
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2282
ไทรทอง
หนองเยือง
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2283
บ้านกม.ศูนย์
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2284
บ้านหนองไผ่ล้อม
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2285
บ้านหนองไผ่
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2286
บ้านหัวฝาย
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2287
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2288
บ้านหนองแวง
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2289
บ้านหนองบัวขาว
เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์
บ้านใหม่ไชยพจน์
0.2
2290
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2291
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2292
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2293
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2294
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2295
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2296
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2297
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2298
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2299
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2300
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2301
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2302
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2303
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2304
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
0.2
2305
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2306
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2307
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2308
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2309
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2310
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2311
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
0.2
2312
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2313
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2314
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2315
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2316
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2317
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2318
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2319
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2320
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2321
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2322
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2323
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2324
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2325
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2326
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
0.2
2327
ตะโคง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2328
กระดึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2329
ด่าน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2330
โคกวัด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2331
โนนสวรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2332
นาฝาย
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2333
โยนช้า
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2334
ทุ่งสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2335
สองห้อง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2336
หนองบึง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2337
โคกขาม
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2338
โนนสว่าง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2339
หนองทับ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2340
โนนเจริญ
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2341
หนองทับโพธิ์ทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2342
หนองบัวทอง
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2343
หัวถนน
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2344
ระหาร
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2345
หนองหว้าประชาสรรค์
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2346
เสม็ด
บ้านด่าน
บ้านด่าน
0.2
2347
ปราสาท
ปราสาท
บ้านด่าน