สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง

สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ

สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


- อำเภอสามารถ Login เพื่อส่งรายงานคลิกที่นี่

ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
บ้านด่าน อื่นๆ รายงานแผน-ผล การปฏิบัติงานสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เดือยพ.ย. ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-22/10:44:12
2
โนนดินแดง อื่นๆ รายงานแผนผล อสพ. ประจำเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-22/09:23:04
3
ลำปลายมาศ การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน พ.ย. 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-22/07:06:07
4
ปะคำ อื่นๆ ปะคำ-รายงานผลโครงการงบ 5 แสน กทบ เดือน พย 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/20:20:04
5
ละหานทราย อื่นๆ รายงานกองทุนพึ่งพาตนเอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/17:24:43
6
ละหานทราย กองทุนแม่ของแผ่นดิน ส่งรายงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน พ.ย 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/17:23:24
7
ละหานทราย การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ พ.ย 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/17:22:01
8
ประโคนชัย อื่นๆ รายงาน กทบ. ตามเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/17:17:07
9
กระสัง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.กระสังรายงานการจัดตั้งสำนักงานฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/16:45:11
10
แคนดง การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ตรวจสอบครัวเรือนยากจนที่พัฒนาได้ (จปฐ.59) และอยู่ใน หมู่บ้าน ยุทธ 1 อ.แคนดง(ฝากพี่วสันต์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/16:26:44
11
เมือง การบริหารแผนงาน/โครงการ รายงานแผนผลอำเภอเมืองบุรีรัมย์ประจำเดือน พฤศจิกายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/15:50:11
12
เมือง OTOP รายงานการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหม ตัวชี้วัดที่ 1.1.2 เดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/15:22:23
13
เมือง OTOP รายงานยอดจำหน่ายOTOP(รด.3)เดือน พฤศจิกายน 2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/15:21:18
14
เมือง การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด แผนงบประมาณประจำปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/15:19:38
15
ชำนิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานผลการจัดตั้งสำนักงานเลขานุการ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/15:09:53
16
ละหานทราย กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายผลการจัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/14:34:56
17
โนนดินแดง กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รายงานผลการจัดตั้งสำนักงานฯ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/14:25:55
18
พุทไธสง กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานผลการเสริมสร้างความเข้มแข็งของหมู่บ้าน/ชุมชนด้วยกองทุนแม่ฯ เดือนพฤศจิกายน2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/14:02:28
19
พุทไธสง อื่นๆ รายงานแผนผลประจำเดือนพฤศจิกายน2559 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/14:01:15
20
ประโคนชัย การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/13:59:22
21
เฉลิมพระเกียรติ อื่นๆ รายงานแผน - ผล ประจำเดือน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/13:23:40
22
คูเมือง การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือนพฤศจิกายน 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/12:05:37
23
คูเมือง กองทุนแม่ของแผ่นดิน รายงานการขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/12:03:06
24
นางรอง การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ประจำเดือนพฤศจิกายน 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/11:03:23
25
คูเมือง การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ อ.คูเมือง รายงานจำแนกครัวเรือนเป้าหมาย จปฐ.59 ปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/10:40:38
26
ประโคนชัย การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ แบบสรุปรายงานการจำแนกสถานะครัวเรือนยากจนโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/10:23:43
27
นางรอง ผู้นำ อช/อช ส่งใบลาออกของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/10:15:21
28
พุทไธสง OTOP รายงานรายได้ OTOP (รด.3) เดือนพฤสจิกายน 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/10:10:28
29
พุทไธสง OTOP รายงานรายได้ OTOP ( รด.1) เดือน พ.ย.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/10:09:16
30
พุทไธสง OTOP รายงานรายได้จากผลิตภัณฑ์ไหม เดือน พ.ย.59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-21/10:07:15

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ] 311 [ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ][ 317 ][ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ][ 472 ][ 473 ][ 474 ][ 475 ][ 476 ][ 477 ][ 478 ][ 479 ][ 480 ][ 481 ][ 482 ][ 483 ][ 484 ][ 485 ][ 486 ][ 487 ][ 488 ][ 489 ][ 490 ][ 491 ][ 492 ][ 493 ][ 494 ][ 495 ][ 496 ][ 497 ][ 498 ][ 499 ][ 500 ][ 501 ][ 502 ][ 503 ][ 504 ][ 505 ][ 506 ][ 507 ][ 508 ][ 509 ][ 510 ][ 511 ][ 512 ][ 513 ][ 514 ][ 515 ][ 516 ][ 517 ][ 518 ][ 519 ][ 520 ][ 521 ][ 522 ][ 523 ][ 524 ][ 525 ][ 526 ][ 527 ][ 528 ][ 529 ][ 530 ][ 531 ][ 532 ][ 533 ][ 534 ][ 535 ][ 536 ]