สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง

สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ

สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


- อำเภอสามารถ Login เพื่อส่งรายงานคลิกที่นี่

ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
เมือง ศูนย์เรียนรู้ แบบประเมิน ศรช.สว่าง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-03/10:11:11
2
โนนดินแดง ศูนย์เรียนรู้ แบบประเมินผลศูนย์เรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-03/09:33:29
3
พลับพลาชัย OTOP รายงานรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOPเดือนตุลาคม 59 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-03/09:19:25
4
ปะคำ ศูนย์เรียนรู้ ปะคำ-รายงานศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-03/01:37:08
5
ปะคำ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปะคำ-แบบสอบถามทักษะความรู้ด้าน IT (ชรัญดา ลัทธิมนต์) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-03/00:27:37
6
หนองกี่ อื่นๆ การประมาณการรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/16:49:10
7
คูเมือง การประชาสัมพันธ์ แบบสอบถามการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านIT ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/16:25:29
8
กระสัง OTOP แบบประมาณการรายได้OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/16:15:28
9
พลับพลาชัย การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบสอบถามทักษะความรู้ฯ ด้าน IT-อ.พลับพลาชัย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/16:10:18
10
กระสัง ศูนย์เรียนรู้ รายงานศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพ อ.กระสัง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/16:04:02
11
บ้านกรวด การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อ.บ้านกรวด า่งแบบสอบถามทักษธด้าน IT ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/15:57:18
12
คูเมือง ศูนย์เรียนรู้ การบูรณาการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/15:21:26
13
บ้านใหม่ไชยพจน์ การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งแบบสอบถามทักษะความรู้ความสามารถด้าน IT ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/15:02:03
14
โนนสุวรรณ อื่นๆ แบบสอบถามทักษะฯ ด้านIT ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/14:47:31
15
โนนสุวรรณ ศูนย์เรียนรู้ รายงานศูนย์เรียนรู้ (ยืนยันข้อมูล) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/14:24:51
16
นางรอง ศูนย์เรียนรู้ แบบประเมินและจัดระดับศูนย์เรียนรู้(ทบทวน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/14:16:41
17
พุทไธสง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ แบบสอบถามทักษะความรู้ฯ ด้าน IT @พุทไธสง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/14:14:14
18
หนองหงส์ ศูนย์เรียนรู้ การบูรณาการศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของกระทรวงมหาดไทย ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/13:26:32
19
นางรอง OTOP ส่งแบบรายงานประมาณการรายได้ฯ ปี ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/13:09:26
20
พลับพลาชัย ศูนย์เรียนรู้ แบบประเมินและจัดระดับ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/12:20:01
21
พลับพลาชัย ศูนย์เรียนรู้ สรุปผลการตรวจสอบข้อมูลศูนย์เรียนรู้ชุมชน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/12:19:10
22
พลับพลาชัย OTOP ประมาณการรายได้OTOP (ใหม่) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/12:06:39
23
บ้านกรวด OTOP ประมาณการรายได้ OTOP 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/11:33:16
24
นางรอง ศูนย์เรียนรู้ ภาพถ่ายศูนย์เรียนรู้ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/11:17:05
25
นางรอง ศูนย์เรียนรู้ ภาพถ่ายศูนย์เรียนรู้-อ.นางรอง ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/11:05:46
26
สตึก OTOP ประมานการรายได้ ปี 60 อ.สตึก ใหม่ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/10:57:59
27
บ้านด่าน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความรู้ความสามารถบุคลากรด้าน IT ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/10:48:13
28
โนนดินแดง การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาความรู้ด้านไอที ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/09:32:08
29
ชำนิ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แบบรายงานการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับต่างๆอำเภอชำนิ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-02/08:57:26
30
ประโคนชัย OTOP ประมาณการยอดจำหน่าย OTOP ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2016-11-01/18:48:53

 

จำนวนหน้า [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ][ 266 ][ 267 ][ 268 ][ 269 ][ 270 ][ 271 ][ 272 ][ 273 ][ 274 ][ 275 ][ 276 ][ 277 ][ 278 ][ 279 ][ 280 ][ 281 ][ 282 ][ 283 ][ 284 ][ 285 ][ 286 ][ 287 ][ 288 ][ 289 ][ 290 ][ 291 ][ 292 ][ 293 ][ 294 ][ 295 ][ 296 ][ 297 ][ 298 ][ 299 ][ 300 ][ 301 ][ 302 ][ 303 ][ 304 ][ 305 ][ 306 ][ 307 ][ 308 ][ 309 ][ 310 ][ 311 ][ 312 ][ 313 ][ 314 ][ 315 ][ 316 ] 317 [ 318 ][ 319 ][ 320 ][ 321 ][ 322 ][ 323 ][ 324 ][ 325 ][ 326 ][ 327 ][ 328 ][ 329 ][ 330 ][ 331 ][ 332 ][ 333 ][ 334 ][ 335 ][ 336 ][ 337 ][ 338 ][ 339 ][ 340 ][ 341 ][ 342 ][ 343 ][ 344 ][ 345 ][ 346 ][ 347 ][ 348 ][ 349 ][ 350 ][ 351 ][ 352 ][ 353 ][ 354 ][ 355 ][ 356 ][ 357 ][ 358 ][ 359 ][ 360 ][ 361 ][ 362 ][ 363 ][ 364 ][ 365 ][ 366 ][ 367 ][ 368 ][ 369 ][ 370 ][ 371 ][ 372 ][ 373 ][ 374 ][ 375 ][ 376 ][ 377 ][ 378 ][ 379 ][ 380 ][ 381 ][ 382 ][ 383 ][ 384 ][ 385 ][ 386 ][ 387 ][ 388 ][ 389 ][ 390 ][ 391 ][ 392 ][ 393 ][ 394 ][ 395 ][ 396 ][ 397 ][ 398 ][ 399 ][ 400 ][ 401 ][ 402 ][ 403 ][ 404 ][ 405 ][ 406 ][ 407 ][ 408 ][ 409 ][ 410 ][ 411 ][ 412 ][ 413 ][ 414 ][ 415 ][ 416 ][ 417 ][ 418 ][ 419 ][ 420 ][ 421 ][ 422 ][ 423 ][ 424 ][ 425 ][ 426 ][ 427 ][ 428 ][ 429 ][ 430 ][ 431 ][ 432 ][ 433 ][ 434 ][ 435 ][ 436 ][ 437 ][ 438 ][ 439 ][ 440 ][ 441 ][ 442 ][ 443 ][ 444 ][ 445 ][ 446 ][ 447 ][ 448 ][ 449 ][ 450 ][ 451 ][ 452 ][ 453 ][ 454 ][ 455 ][ 456 ][ 457 ][ 458 ][ 459 ][ 460 ][ 461 ][ 462 ][ 463 ][ 464 ][ 465 ][ 466 ][ 467 ][ 468 ][ 469 ][ 470 ][ 471 ][ 472 ][ 473 ][ 474 ][ 475 ][ 476 ][ 477 ][ 478 ][ 479 ][ 480 ][ 481 ][ 482 ][ 483 ][ 484 ][ 485 ][ 486 ][ 487 ][ 488 ][ 489 ][ 490 ][ 491 ][ 492 ][ 493 ][ 494 ][ 495 ][ 496 ][ 497 ][ 498 ][ 499 ][ 500 ][ 501 ][ 502 ][ 503 ][ 504 ][ 505 ][ 506 ][ 507 ][ 508 ][ 509 ][ 510 ][ 511 ][ 512 ][ 513 ][ 514 ][ 515 ][ 516 ][ 517 ][ 518 ][ 519 ][ 520 ][ 521 ][ 522 ][ 523 ][ 524 ][ 525 ][ 526 ][ 527 ][ 528 ][ 529 ][ 530 ][ 531 ][ 532 ][ 533 ][ 534 ][ 535 ][ 536 ]