ผลการส่งรายงานของแต่ละอำเภอ
(เรียงลำดับจากส่งล่าสุด)

ระบุเงื่อนไขในการค้นหา

No.
อำเภอ
ประเด็นรายงาน
ชื่อรายงาน
[ดูข้อมูล]
[วัน/เวลา ที่ดำเนินการ]
1
satuek การบริหารแผนงาน/โครงการ รายงาน พช.๖ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-26/17:39:18
2
satuek การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน พฤศจิกายน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-23/15:31:15
3
satuek กองทุนแม่ของแผ่นดิน เป้าหมายต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดินอำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-21/10:56:50
4
satuek OTOP แบบรายงานโฮมสเตย์ อำเภอสตึก(เพิ่มเติม บ้านตาลอง) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-19/15:22:23
5
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/16:07:13
6
satuek OTOP แบบรายงานโฮมสเตย์ อำเภอสตึก(เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/15:55:26
7
satuek OTOP แบบรายงานโฮมสเตย์ อำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-16/15:23:32
8
satuek OTOP แบบรายงานผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี อ.สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-07/15:56:39
9
satuek โครงการวัดร่มเย็น ขออนุมัติซ่อม ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-06/14:55:39
10
satuek โครงการวัดร่มเย็น ฝากให้น้องเน็ต(กลุ่มยุทธ) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/19:04:24
11
satuek โครงการวัดร่มเย็น ร่างคณะกรรมการ-ระเบียบชุมชนท่องเที่ยวฯ อำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-11-02/11:19:34
12
satuek โครงการวัดร่มเย็น TOR 3 กิจกรรมกันเงิน อำเภอสตึก ฝากให้จินตนา ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-31/15:30:20
13
satuek OTOP รายงาน tor เงินรางวัล otop นวัติวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-30/15:27:02
14
satuek OTOP รายงาน tor เงินรางวัล otop นวัติวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-30/15:26:12
15
satuek โครงการวัดร่มเย็น TOR รางวัล ๓๐๐,๐๐๐ตาลอง (ฦากให้น้องจิต) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/14:22:36
16
satuek การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ตุลาคม 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-25/13:34:17
17
satuek โครงการวัดร่มเย็น ประกวดชุมชนท่องเที่ยว(รางวัล)ฝากให้น้องจินต ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-24/12:16:37
18
satuek โครงการวัดร่มเย็น เชิญ​ พจ. เป็นประธาน เปิดหมู่บ้าน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-19/09:44:39
19
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ทุก 15 ของเดือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-17/15:43:33
20
satuek โครงการ กข.คจ. รายงานภาวะหนี้สิน กข.คจ. ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/13:31:30
21
satuek ผู้นำ อช/อช ผู้นำอช.62 สตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-16/08:50:38
22
satuek โครงการวัดร่มเย็น ส่งสัญญา กันเงิน ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-11/10:03:31
23
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOP นวัตวิถี ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-10-10/11:40:32
24
satuek การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-25/16:13:41
25
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานเป้าสัมมาชีพอำเภอสตึก ปี ๒๕๖๒ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-19/11:09:24
26
satuek โครงการวัดร่มเย็น ทะเบียนกลุ่มอาชีพ สัมมาชีพสู่ความยั่งยืนอำเภอสตึก ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-14/11:39:12
27
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ทุก 15 ของเดือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-09-13/14:56:54
28
satuek การประชาสัมพันธ์ รายงานประชาสัมพันธ์ ส.ค. 61 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-28/14:13:42
29
satuek การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ รายงานแบบจำแนกสถานะครัวเรือนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. ปี 2561 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-16/12:15:52
30
satuek โครงการวัดร่มเย็น รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (ทุก 15 ของเดือน) ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
2018-08-16/09:49:30

 

จำนวนหน้า 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ]