ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
โคกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
1508
0
1508
2
กอกโคก
คูเมือง
คูเมือง
14995
0
14995
3
จิกใหญ่
คูเมือง
คูเมือง
2541
0
2541
4
จิกน้อย
คูเมือง
คูเมือง
5223
0
5223
5
โสกแต้
คูเมือง
คูเมือง
25309
0
25309
6
คูเมือง
คูเมือง
คูเมือง
3757
0
3757
7
หนองติ้ว
คูเมือง
คูเมือง
106409
0
106409
8
คูบอน
คูเมือง
คูเมือง
28750
0
28750
9
โคกกลาง
คูเมือง
คูเมือง
20314
0
20314
10
คูขาด
คูเมือง
คูเมือง
1000
0
1000
11
หินกอง
คูเมือง
คูเมือง
1500
0
1500
12
หนองหว้า
คูเมือง
คูเมือง
1300
0
1300
13
ปะเคียบ
ปะเคียบ
คูเมือง
33829
0
33829
14
กอกทุ่ง
ปะเคียบ
คูเมือง
3949
0
3949
15
ดงยอ
ปะเคียบ
คูเมือง
25494
0
25494
16
เขว้า
ปะเคียบ
คูเมือง
38356
0
38356
17
โจด
ปะเคียบ
คูเมือง
1200
0
1200
18
หนองบัวแดง
ปะเคียบ
คูเมือง
2539
0
2539
19
สระขี้ตุ่น
ปะเคียบ
คูเมือง
8116
0
8116
20
หนองแสง
ปะเคียบ
คูเมือง
6801
0
6801
21
ขรัวตาแก้ว
ปะเคียบ
คูเมือง
926
0
926
22
หนองโพธิ์
ปะเคียบ
คูเมือง
23349
0
23349
23
โคกชาด
ปะเคียบ
คูเมือง
8659
0
8659
24
อ้อดอนยาง
ปะเคียบ
คูเมือง
2000
0
2000
25
หนองฮาง
ปะเคียบ
คูเมือง
500
0
500
26
หนองแวง
ปะเคียบ
คูเมือง
116675
0
116675
27
กระเบื้อง
ปะเคียบ
คูเมือง
1000
0
1000
28
หลักเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
4006
0
4006
29
หนองขุนเมือง
ปะเคียบ
คูเมือง
2060
0
2060
30
น้อยแสนสุข
ปะเคียบ
คูเมือง
1507
0
1507
31
โนนสูง
บ้านแพ
คูเมือง
32365
0
32365
32
เบาน้อย
บ้านแพ
คูเมือง
180056
177000
3056
33
วังปลัด
บ้านแพ
คูเมือง
1601
0
1601
34
โนนกลาง
บ้านแพ
คูเมือง
4714
0
4714
35
แพ
บ้านแพ
คูเมือง
8008
0
8008
36
หนองนางดำ
บ้านแพ
คูเมือง
16937
0
16937
37
โนนเพกา
บ้านแพ
คูเมือง
4539
0
4539
38
หูลิง
บ้านแพ
คูเมือง
11059
0
11059
39
โนนสวรรค์
บ้านแพ
คูเมือง
3505
0
3505
40
แสนสุข
บ้านแพ
คูเมือง
28125
0
28125
41
ไทยเจริญ
บ้านแพ
คูเมือง
26906
500
26406
42
หนองขวาง
พรสำราญ
คูเมือง
55343
0
55343
43
โคกเพชร
พรสำราญ
คูเมือง
6500
0
6500
44
หัวถนน
พรสำราญ
คูเมือง
2715
0
2715
45
ตะคร้อ
พรสำราญ
คูเมือง
1260
0
1260
46
พรสำราญ
พรสำราญ
คูเมือง
1000
0
1000
47
สำโรง
พรสำราญ
คูเมือง
21479
0
21479
48
สระบัว
พรสำราญ
คูเมือง
2340
0
2340
49
หนองตูมน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
40565
0
40565
50
สระปะคำ
พรสำราญ
คูเมือง
2021
0
2021
51
หนองกุง
พรสำราญ
คูเมือง
1539
0
1539
52
โนนยานาง
พรสำราญ
คูเมือง
2000
0
2000
53
ผักกาดหญ้า
พรสำราญ
คูเมือง
4867
0
4867
54
โนนเมือง
พรสำราญ
คูเมือง
6000
0
6000
55
จังหัน
พรสำราญ
คูเมือง
1516
0
1516
56
เสม็ด
พรสำราญ
คูเมือง
39410
0
39410
57
เพชรบูรพา
พรสำราญ
คูเมือง
8664
0
8664
58
หนองขวางน้อย
พรสำราญ
คูเมือง
7600
0
7600
59
บัวทอง
พรสำราญ
คูเมือง
71598
0
71598
60
น้อยสุขสันต์
พรสำราญ
คูเมือง
41710
0
41710
61
โนนมาลัย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
29200
0
29200
62
หัวฝาย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
2181
0
2181
63
โศกนาด
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
3000
0
3000
64
คูบัว
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
3000
0
3000
65
การะโก
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
47815
2500
45315
66
ตาหล่ำ
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
45826
2500
43326
67
ท่าม่วง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
1700
0
1700
68
หนองหัวช้าง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
138123
6200
131923
69
โคกก่อง
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
2241
0
2241
70
โศกดู่
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
140630
0
140630
71
สามศิลา
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
1900
0
1900
72
ตาหล่ำน้อย
หินเหล็กไฟ
คูเมือง
7646
0
7646
73
หนองบัว
ตูมใหญ่
คูเมือง
100
0
100
74
สวายสอ
ตูมใหญ่
คูเมือง
1000
0
1000
75
กระทุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
100
0
100
76
ปะคำสำโรง
ตูมใหญ่
คูเมือง
6000
0
6000
77
ตูมน้อย
ตูมใหญ่
คูเมือง
18127
0
18127
78
ตูมใหญ่
ตูมใหญ่
คูเมือง
3000
0
3000
79
ทุ่งสว่าง
ตูมใหญ่
คูเมือง
27502
0
27502
80
หนองดุ่ม
ตูมใหญ่
คูเมือง
1202
0
1202
81
หนองตาด
ตูมใหญ่
คูเมือง
170
0
170
82
โนนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
1000
0
1000
83
ปะคำดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
3000
0
3000
84
กรูด
ตูมใหญ่
คูเมือง
300
0
300
85
หนองไผ่ดง
ตูมใหญ่
คูเมือง
100
0
100
86
กระทุ่มนอก
ตูมใหญ่
คูเมือง
100
0
100
87
โคกสำราญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
100
0
100
88
เมืองกับ
ตูมใหญ่
คูเมือง
30724
0
30724
89
แคนเจริญ
ตูมใหญ่
คูเมือง
100
0
100
90
หนองบัวพัฒนา
ตูมใหญ่
คูเมือง
100
0
100
91
ใหม่เจริญสุข
ตูมใหญ่
คูเมือง
20702
0
20702
92
หนองขมาร
หนองขมาร
คูเมือง
25116
0
25116
93
หนองโฮง
หนองขมาร
คูเมือง
100
0
100
94
โนนระเวียง
หนองขมาร
คูเมือง
42223
0
42223
95
หัวหนอง
หนองขมาร
คูเมือง
1640
0
1640
96
ดงเค็ง
หนองขมาร
คูเมือง
4961
0
4961
97
โคกสว่าง
หนองขมาร
คูเมือง
1539
0
1539
98
โคกสะอาด
หนองขมาร
คูเมือง
1000
0
1000
99
หนองไทร
หนองขมาร
คูเมือง
5758
0
5758
100
ถาวร
หนองขมาร
คูเมือง
29277
0
29277
101
หนองหว้า
หนองขมาร
คูเมือง
1410
0
1410
102
หินเหล็กไฟ
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
100
0
100
103
สาวเอ้
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
1500
0
1500
104
ถาวร
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
7440
0
7440
105
หนองไผ่
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
40161
0
40161
106
หนองสนวน
เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ
คูเมือง
100
0
100