ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
ยางทะเล
แคนดง
แคนดง
7000
0
7000
2
นาแซง
แคนดง
แคนดง
5500
0
5500
3
การะโก
แคนดง
แคนดง
6700
0
6700
4
กระทุ่ม
แคนดง
แคนดง
14100
0
14100
5
โนนสมบูรณ์
แคนดง
แคนดง
31800
0
31800
6
โนนกลาง
แคนดง
แคนดง
15200
0
15200
7
ใหม่โนนสวรรค์
แคนดง
แคนดง
5500
0
5500
8
โคกเก่า
แคนดง
แคนดง
6500
0
6500
9
ม่วงทะเล
แคนดง
แคนดง
6200
0
6200
10
หนองเครือ
แคนดง
แคนดง
5300
0
5300
11
ม่วงน้อย
แคนดง
แคนดง
5300
0
5300
12
ดงพลอง
ดงพลอง
แคนดง
4500
0
4500
13
ดงพลอง 2
ดงพลอง
แคนดง
3000
1000
2000
14
หนองใหญ่
ดงพลอง
แคนดง
5500
0
5500
15
ยิ่งเจริญ
ดงพลอง
แคนดง
8883
0
8883
16
หนองแวง
ดงพลอง
แคนดง
5200
0
5200
17
ขาม
ดงพลอง
แคนดง
3300
0
3300
18
กระทุ่ม
ดงพลอง
แคนดง
4500
0
4500
19
ปาหนาม
ดงพลอง
แคนดง
4900
0
4900
20
พิมาย
ดงพลอง
แคนดง
28488
0
28488
21
น้อยโรงงาน
ดงพลอง
แคนดง
5300
0
5300
22
ขี้ตุ่น
ดงพลอง
แคนดง
4900
0
4900
23
จานน้อย
ดงพลอง
แคนดง
40900
0
40900
24
ชุมแสงใหม่
ดงพลอง
แคนดง
10304
0
10304
25
สระบัว
สระบัว
แคนดง
6500
0
6500
26
ยางน้อย
สระบัว
แคนดง
5500
0
5500
27
หัวหนองแคน
สระบัว
แคนดง
5700
0
5700
28
หนองสรวง
สระบัว
แคนดง
5700
0
5700
29
เมืองน้อย
สระบัว
แคนดง
5400
0
5400
30
แคนทะเล
สระบัว
แคนดง
5600
0
5600
31
ซาด
สระบัว
แคนดง
7934
0
7934
32
งิ้ว
สระบัว
แคนดง
6612
0
6612
33
โนนพยอม
สระบัว
แคนดง
34500
0
34500
34
เมืองบัวพัฒนา
สระบัว
แคนดง
7200
0
7200
35
เมืองใหม่พัฒนา
สระบัว
แคนดง
6200
0
6200
36
ประชาแสนสุข
สระบัว
แคนดง
7000
0
7000
37
โนนสำราญ
หัวฝาย
แคนดง
73079
0
73079
38
ตะแบง
หัวฝาย
แคนดง
5058
0
5058
39
ปอแดง
หัวฝาย
แคนดง
5600
0
5600
40
หัวฝาย
หัวฝาย
แคนดง
7550
0
7550
41
น้อยหนองบึง
หัวฝาย
แคนดง
6500
0
6500
42
โคกสว่าง
หัวฝาย
แคนดง
33300
0
33300
43
ขี้เหล็ก
หัวฝาย
แคนดง
5880
0
5880
44
โนนเขวา
หัวฝาย
แคนดง
7000
0
7000
45
หนองหญ้าคา
หัวฝาย
แคนดง
8700
0
8700
46
ปามัน
หัวฝาย
แคนดง
9100
0
9100
47
วังน้ำใส
หัวฝาย
แคนดง
6900
0
6900
48
แคนดง
เทศบาลตำบลแคนดง
แคนดง
22700
0
22700
49
สำโรง
เทศบาลตำบลแคนดง
แคนดง
33917
0
33917
50
หนองแสง
เทศบาลตำบลแคนดง
แคนดง
37600
0
37600
51
ซองแมว
เทศบาลตำบลแคนดง
แคนดง
4800
0
4800
52
อนามัย
เทศบาลตำบลแคนดง
แคนดง
12237
0
12237
53
เทพสัมพันธ์
เทศบาลตำบลแคนดง
แคนดง
11200
0
11200
54
ไมตรีจิต
เทศบาลตำบลแคนดง
แคนดง
17900
0
17900