ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
12899
0
12899
2
หนองงูเหลือม
นางรอง
นางรอง
16444
0
16444
3
หนองเสม็ด
นางรอง
นางรอง
10951
0
10951
4
ดอนแสลงพันธุ์
นางรอง
นางรอง
52929
0
52929
5
ทุ่งโคกหลวงพ่อ
นางรอง
นางรอง
32890
0
32890
6
บัวตารุ้ง
นางรอง
นางรอง
33289
0
33289
7
คอกควาย
นางรอง
นางรอง
21787
0
21787
8
ตากแดด
นางรอง
นางรอง
14405
0
14405
9
แพงพวย
นางรอง
นางรอง
10729
0
10729
10
หนองตาโรง
นางรอง
นางรอง
2335
0
2335
11
หนองตาเข็ม
นางรอง
นางรอง
10990
0
10990
12
หนองไทร
นางรอง
นางรอง
103293
0
103293
13
หนองงิ้ว
นางรอง
นางรอง
17554
0
17554
14
หนองเสม็ดพัฒนา
นางรอง
นางรอง
20075
0
20075
15
หนองพลวง
สะเดา
นางรอง
5000
0
5000
16
หนองแช่ไม้
สะเดา
นางรอง
4569
569
4000
17
หนองตาราด
สะเดา
นางรอง
5000
0
5000
18
มะขามโพรง
สะเดา
นางรอง
7500
0
7500
19
เขว้า
สะเดา
นางรอง
6719
1719
5000
20
สะเดา
สะเดา
นางรอง
7399
2999
4400
21
ดอนหวาย
สะเดา
นางรอง
27479
0
27479
22
ทุ่งมน
สะเดา
นางรอง
8419
0
8419
23
หนองกา
สะเดา
นางรอง
10090
0
10090
24
สองพี่น้อง
สะเดา
นางรอง
14748
0
14748
25
โคกพลวง
สะเดา
นางรอง
14060
0
14060
26
โคกมะค่าโหรน
สะเดา
นางรอง
7500
4500
3000
27
หนองสะเม็ด
สะเดา
นางรอง
113346
30000
83346
28
หนองมะค่า
สะเดา
นางรอง
16570
2900
13670
29
ลุงตาไก้
สะเดา
นางรอง
60280
0
60280
30
สะบ้า
สะเดา
นางรอง
37330
30093
7237
31
จอมปราสาท
สะเดา
นางรอง
14259
0
14259
32
บุลำดวน
ชุมแสง
นางรอง
8549
0
8549
33
ทุ่งโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
4870
0
4870
34
โคกตะคร้อ
ชุมแสง
นางรอง
6800
5372
1428
35
ลุงปลาดุก
ชุมแสง
นางรอง
10519
0
10519
36
โคกมะค่า
ชุมแสง
นางรอง
3829
0
3829
37
โคกกระสัง
ชุมแสง
นางรอง
9150
0
9150
38
เสลา
ชุมแสง
นางรอง
7400
0
7400
39
โพธิ์ทอง
ชุมแสง
นางรอง
2139
0
2139
40
หนองปรือ
ชุมแสง
นางรอง
5160
0
5160
41
โคกกลาง
ชุมแสง
นางรอง
6440
0
6440
42
หนองเจริญสุข
ชุมแสง
นางรอง
2479
0
2479
43
หนองโพธิ์
ชุมแสง
นางรอง
7880
0
7880
44
ดอนตาล
ชุมแสง
นางรอง
5240
0
5240
45
ทุ่งสันติสุข
ชุมแสง
นางรอง
7799
0
7799
46
สระขาม
หนองโบสถ์
นางรอง
5200
0
5200
47
สระประดู่
หนองโบสถ์
นางรอง
10399
0
10399
48
หนองทองลิ่ม
หนองโบสถ์
นางรอง
42430
0
42430
49
ลิ่มทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
9105
0
9105
50
โคกมะค่า
หนองโบสถ์
นางรอง
3630
0
3630
51
หนองโบสถ์
หนองโบสถ์
นางรอง
16499
0
16499
52
หนองยาง
หนองโบสถ์
นางรอง
437057
0
437057
53
ท่าปูน
หนองโบสถ์
นางรอง
241957
0
241957
54
โคกพลวง
หนองโบสถ์
นางรอง
178900
106100
72800
55
หนองกันงา
หนองโบสถ์
นางรอง
18355
0
18355
56
หนองตะเคียน
หนองโบสถ์
นางรอง
8930
0
8930
57
โนนศรีสุข
หนองโบสถ์
นางรอง
6480
0
6480
58
หนองโบสถ์พัฒนา
หนองโบสถ์
นางรอง
13140
0
13140
59
ไทยทอง
หนองโบสถ์
นางรอง
8440
0
8440
60
หนองกง
หนองกง
นางรอง
67499
0
67499
61
โคกพัฒนา
หนองกง
นางรอง
11940
0
11940
62
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
28999
0
28999
63
หนองตาไก้
หนองกง
นางรอง
12700
0
12700
64
ตาตึด
หนองกง
นางรอง
3159
0
3159
65
โคกพลวง
หนองกง
นางรอง
18282
0
18282
66
โคกสีพัฒนา
หนองกง
นางรอง
20721
0
20721
67
บุตาเวสน์
หนองกง
นางรอง
23780
0
23780
68
โคกก้านเหลือง
หนองกง
นางรอง
5950
0
5950
69
หนองพลวง
หนองกง
นางรอง
12211
0
12211
70
หนองบัว
หนองกง
นางรอง
7100
0
7100
71
ผักหวานพัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
11370
0
11370
72
กระเดื่อง
ถนนหัก
นางรอง
82039
0
82039
73
ใต้พัฒนา
ถนนหัก
นางรอง
9500
0
9500
74
โคกเนิน
ถนนหัก
นางรอง
37570
0
37570
75
ผักหวาน
ถนนหัก
นางรอง
7500
0
7500
76
โคกประดู่
ถนนหัก
นางรอง
18024
0
18024
77
สนวน
ถนนหัก
นางรอง
14400
0
14400
78
ตลาดแย้
ถนนหัก
นางรอง
5100
0
5100
79
สวายสอ
ถนนหัก
นางรอง
11729
0
11729
80
หนองม่วง
ถนนหัก
นางรอง
32000
0
32000
81
โคกตาอิ่ม
ถนนหัก
นางรอง
65302
0
65302
82
หนองม่วงเหนือ
ถนนหัก
นางรอง
2320
400
1920
83
โคกสะอาด
ถนนหัก
นางรอง
25890
0
25890
84
หนองไทร
หนองไทร
นางรอง
129830
1000
128830
85
ตะกุดตาสา
หนองไทร
นางรอง
10732
0
10732
86
หนองเตียน
หนองไทร
นางรอง
12920
0
12920
87
หนองกราด
หนองไทร
นางรอง
7000
0
7000
88
โคกใหญ่
หนองไทร
นางรอง
34597
13718
20879
89
หินลาด
หนองไทร
นางรอง
6000
0
6000
90
คลองไผ่
หนองไทร
นางรอง
11870
0
11870
91
โคกหลักหิน
หนองไทร
นางรอง
12590
5000
7590
92
นิคมเขต
หนองไทร
นางรอง
9025
0
9025
93
ดอนขุนพรม
หนองไทร
นางรอง
13038
7200
5838
94
หนองทะยูง
หนองไทร
นางรอง
145919
0
145919
95
ดอนขวาง
หนองไทร
นางรอง
7038
0
7038
96
โคกเปราะหอม
หนองไทร
นางรอง
11100
0
11100
97
โคกปอแดง
หนองไทร
นางรอง
12509
0
12509
98
ก้านเหลือง
ก้านเหลือง
นางรอง
15515
1200
14315
99
โคกยาง
ก้านเหลือง
นางรอง
12000
6000
6000
100
หนองถนน
ก้านเหลือง
นางรอง
12330
1000
11330
101
หนองเสม็ด
ก้านเหลือง
นางรอง
27430
5500
21930
102
หนองปรือ
ก้านเหลือง
นางรอง
9739
1000
8739
103
หนองกก
ก้านเหลือง
นางรอง
11080
6500
4580
104
หนองหญ้าวัว
ก้านเหลือง
นางรอง
8700
500
8200
105
โคกใหญ่
ก้านเหลือง
นางรอง
2000
1000
1000
106
โนนทองหลาง
ก้านเหลือง
นางรอง
1000
500
500
107
รวมไทยพัฒนา
ก้านเหลือง
นางรอง
9800
1000
8800
108
หนองดุม
บ้านสิงห์
นางรอง
20190
800
19390
109
หนองขาม
บ้านสิงห์
นางรอง
19800
3000
16800
110
สิงห์
บ้านสิงห์
นางรอง
4310
1200
3110
111
โคกไม้แดง
บ้านสิงห์
นางรอง
7000
800
6200
112
หนองตาสี
บ้านสิงห์
นางรอง
4999
500
4499
113
สระหมู
บ้านสิงห์
นางรอง
2000
1000
1000
114
หนองบัวรอง
บ้านสิงห์
นางรอง
1850
1000
850
115
หนองกง
บ้านสิงห์
นางรอง
12410
1000
11410
116
หนองจันแดง
บ้านสิงห์
นางรอง
73401
22350
51051
117
หนองทะยิง
บ้านสิงห์
นางรอง
23550
1200
22350
118
หนองโคลน
บ้านสิงห์
นางรอง
4499
1000
3499
119
หนองม่วง
บ้านสิงห์
นางรอง
26449
1000
25449
120
หนองสองห้อง
บ้านสิงห์
นางรอง
2210
1000
1210
121
โพธิ์ทอง
บ้านสิงห์
นางรอง
12140
1000
11140
122
หนองตะลุมปุ๊ก
ลำไทรโยง
นางรอง
119050
0
119050
123
โคกแร่
ลำไทรโยง
นางรอง
13240
0
13240
124
ลุงไผ่
ลำไทรโยง
นางรอง
57070
33300
23770
125
หนองนา
ลำไทรโยง
นางรอง
10500
0
10500
126
หนองยาง
ลำไทรโยง
นางรอง
46300
0
46300
127
ฟากคลอง
ลำไทรโยง
นางรอง
10700
3000
7700
128
ลำมาศพัฒนา
ลำไทรโยง
นางรอง
3002
0
3002
129
หนองปรือ
ลำไทรโยง
นางรอง
12200
0
12200
130
ไร่โคก
ลำไทรโยง
นางรอง
6460
0
6460
131
หว่าน
ลำไทรโยง
นางรอง
177496
0
177496
132
หนองปรือใหญ่
ลำไทรโยง
นางรอง
60099
29500
30599
133
โคกลอย
ลำไทรโยง
นางรอง
4300
0
4300
134
หนองไทร
ลำไทรโยง
นางรอง
138118
12563
125555
135
โชคชัย
ลำไทรโยง
นางรอง
27476
0
27476
136
หนองม่วง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
33399
0
33399
137
หินโคน
ทรัพย์พระยา
นางรอง
7690
0
7690
138
โคกสะอาด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
65000
0
65000
139
หนองตาสี
ทรัพย์พระยา
นางรอง
10720
0
10720
140
โคกสูง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
5070
0
5070
141
เสลาโสง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
4800
0
4800
142
หนองหว้า
ทรัพย์พระยา
นางรอง
21100
0
21100
143
หนองขุนอัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
26000
0
26000
144
แท่นบัลลังก์
ทรัพย์พระยา
นางรอง
3570
0
3570
145
โคกยาง
ทรัพย์พระยา
นางรอง
7129
0
7129
146
ยางทองพัฒนา
ทรัพย์พระยา
นางรอง
12120
0
12120
147
โคกสงัด
ทรัพย์พระยา
นางรอง
4500
0
4500
148
สระสี่เหลี่ยม
ทรัพย์พระยา
นางรอง
1000
0
1000
149
หนองยายพิมพ์
หนองยายพิมพ์
นางรอง
4259
0
4259
150
หนองเสม็ด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
4320
0
4320
151
บุตาสุ่ม
หนองยายพิมพ์
นางรอง
11680
0
11680
152
หนองโจด
หนองยายพิมพ์
นางรอง
9320
0
9320
153
หนองยาง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
5390
0
5390
154
หนองถนน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
4140
0
4140
155
ก้านเหลือง
หนองยายพิมพ์
นางรอง
354700
0
354700
156
จาน
หนองยายพิมพ์
นางรอง
51535
0
51535
157
โนนศาลา
หนองยายพิมพ์
นางรอง
3360
0
3360
158
หนองตารัก
หนองยายพิมพ์
นางรอง
102810
0
102810
159
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
105370
65000
40370
160
โคกน้ำซับ
หัวถนน
นางรอง
43435
25000
18435
161
หนองถั่วแปบ
หัวถนน
นางรอง
22100
14500
7600
162
ดอนยาว
หัวถนน
นางรอง
38221
3000
35221
163
วังกระโดน
หัวถนน
นางรอง
46000
2000
44000
164
หนองเต็ง
หัวถนน
นางรอง
20000
15000
5000
165
สระสี่เหลี่ยม
หัวถนน
นางรอง
39600
0
39600
166
หัวถนน
หัวถนน
นางรอง
52520
700
51820
167
โคกแสงทอง
หัวถนน
นางรอง
26500
0
26500
168
นาใหม่
หัวถนน
นางรอง
32500
17500
15000
169
ปราสาททอง
หัวถนน
นางรอง
52993
17700
35293
170
ทุ่งแสงทอง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
3200
0
3200
171
ชุ่มแสง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
2537
0
2537
172
หนองมน
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
700
1000
-300
173
ทุ่งใหญ่
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
86700
5000
81700
174
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
1700
0
1700
175
หนองบัวหนองกง
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
1200
0
1200
176
หนองมะมา
ทุ่งแสงทอง
นางรอง
10780
0
10780
177
โคกหว่าน
หนองโสน
นางรอง
10000
0
10000
178
หนองจันดุม
หนองโสน
นางรอง
93050
0
93050
179
หนองม่วง
หนองโสน
นางรอง
3790
0
3790
180
โคกสูง
หนองโสน
นางรอง
7120
0
7120
181
หนองโสน
หนองโสน
นางรอง
6241
0
6241
182
ระนามพลวง
หนองโสน
นางรอง
11700
0
11700
183
ห้วย
หนองโสน
นางรอง
13070
0
13070
184
สี่เหลี่ยมน้อย
หนองโสน
นางรอง
80441
0
80441
185
โคกตะโก
หนองโสน
นางรอง
7607
0
7607
186
โคกน้อย
หนองโสน
นางรอง
8159
0
8159
187
บุคราม
หนองโสน
นางรอง
3280
0
3280
188
โสนน้อยพัฒนา
หนองโสน
นางรอง
19969
0
19969