ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
จอก
นาโพธิ์
นาโพธิ์
49000
800
48200
2
โศกกฐิน
นาโพธิ์
นาโพธิ์
63000
0
63000
3
หนองต่อ
นาโพธิ์
นาโพธิ์
9000
0
9000
4
หนองหญ้ารังกา
นาโพธิ์
นาโพธิ์
30006
0
30006
5
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
3961
0
3961
6
หนองหว้า
นาโพธิ์
นาโพธิ์
0
0
0
7
หนองลุมพุก
บ้านคู
นาโพธิ์
8000
0
8000
8
ทุ่งบ่อ
บ้านคู
นาโพธิ์
8000
0
8000
9
เก่าโก
บ้านคู
นาโพธิ์
4000
0
4000
10
บง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
0
0
11
หนองแอ่
บ้านคู
นาโพธิ์
8000
0
8000
12
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
27257
0
27257
13
ดอนกลาง
บ้านคู
นาโพธิ์
14966
0
14966
14
โศกดินแดง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
0
0
15
โคกพะงาด
บ้านคู
นาโพธิ์
0
0
0
16
หนองจาน
บ้านคู
นาโพธิ์
13000
0
13000
17
โคกเมฆ
บ้านคู
นาโพธิ์
0
0
0
18
โนนตะคร้อ
บ้านคู
นาโพธิ์
11739
0
11739
19
โนนสะอาด
บ้านคู
นาโพธิ์
9600
0
9600
20
คู
บ้านคู
นาโพธิ์
14000
0
14000
21
หนองปักบุ้ง
บ้านคู
นาโพธิ์
0
0
0
22
ขามป้อม
บ้านดู่
นาโพธิ์
13671
0
13671
23
ดู่
บ้านดู่
นาโพธิ์
5000
0
5000
24
นาเหล็ก
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
0
0
25
หัวช้าง
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
0
0
26
นาแค
บ้านดู่
นาโพธิ์
16118
0
16118
27
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
10000
0
10000
28
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
5006
0
5006
29
โนนตาล
บ้านดู่
นาโพธิ์
33800
0
33800
30
หญ้าคา
บ้านดู่
นาโพธิ์
0
0
0
31
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
18000
0
18000
32
โนนม่วง
บ้านดู่
นาโพธิ์
114393
0
114393
33
นาแพง
บ้านดู่
นาโพธิ์
46604
0
46604
34
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
63200
0
63200
35
หนองแวง
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
0
0
36
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
0
0
37
ดอนกอก
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
0
0
38
หัวฝาย
ดอนกอก
นาโพธิ์
11200
0
11200
39
หนองโก
ดอนกอก
นาโพธิ์
10234
0
10234
40
โคกกุง
ดอนกอก
นาโพธิ์
10000
0
10000
41
หัวหนอง
ดอนกอก
นาโพธิ์
42000
0
42000
42
หนองบัว
ดอนกอก
นาโพธิ์
45000
1500
43500
43
โคกสะแทน
ดอนกอก
นาโพธิ์
7772
0
7772
44
นาขาม
ดอนกอก
นาโพธิ์
33372
0
33372
45
ดอนกอย
ดอนกอก
นาโพธิ์
4000
0
4000
46
หนองแวงพัฒนา
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
0
0
47
แฮด
ดอนกอก
นาโพธิ์
0
0
0
48
หนองแสง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
1500
0
1500
49
โนนลาน
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
5000
0
5000
50
หนองม่วง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
89359
0
89359
51
เมืองน้อย
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
20000
0
20000
52
สงแดง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
12021
1500
10521
53
หัวขัว
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
0
0
54
เบ็ญ
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
0
0
55
สว่าง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
0
0
56
หนองแต้
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
0
0
57
หินตั้ง
ศรีสว่าง
นาโพธิ์
0
0
0
58
นาโพธิ์
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
4900
0
4900
59
หนองหว้าน้อย
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
54000
0
54000
60
ขมิ้น
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
2000
0
2000
61
คอกวัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
126329
0
126329
62
หัวขัว
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
0
0
63
หนองโก
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
0
0
64
โพธิ์พัฒนา
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
0
0
65
หนองถนนกลาง
เทศบาลตำบลนาโพธิ์
นาโพธิ์
0
0
0