ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
17000
2000
15000
2
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
31000
26000
5000
3
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
26596
0
26596
4
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
45000
0
45000
5
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
35697
0
35697
6
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
210000
160000
50000
7
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
8500
0
8500
8
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
2500
0
2500
9
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
2827
0
2827
10
ซับสมบูรณ์
โนนดินแดง
โนนดินแดง
30000
5000
25000
11
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
4360
0
4360
12
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
2000
0
2000
13
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
16420
0
16420
14
ซับคะนิง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
5137
0
5137
15
โนนดินแดง
โนนดินแดง
โนนดินแดง
14700
0
14700
16
หนองกก
ส้มป่อย
โนนดินแดง
18000
0
18000
17
ส้มป่อย
ส้มป่อย
โนนดินแดง
23414
0
23414
18
น้อยสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
15119
0
15119
19
โคกตะแบง
ส้มป่อย
โนนดินแดง
7000
2000
5000
20
โคกกรวด
ส้มป่อย
โนนดินแดง
16354
0
16354
21
หนองสะแกกวน
ส้มป่อย
โนนดินแดง
12230
10300
1930
22
โคกตะคร้อ
ส้มป่อย
โนนดินแดง
14614
0
14614
23
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
11000
0
11000
24
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
70000
0
70000
25
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
3247
0
3247
26
คลองหิน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
178000
125778
52222
27
คลองโป่ง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
14500
0
14500
28
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
17774
0
17774
29
ป่าไม่สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
2000
0
2000
30
หนองบอน
ลำนางรอง
โนนดินแดง
11400
0
11400
31
คลองหินลาด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
5000
0
5000
32
ลำนางรอง
ลำนางรอง
โนนดินแดง
5400
0
5400
33
ป่าไม้สหกรณ์
ลำนางรอง
โนนดินแดง
2500
0
2500
34
ฐานเจ้าป่า
ลำนางรอง
โนนดินแดง
73000
70200
2800
35
เขากระเจียว
ลำนางรอง
โนนดินแดง
9500
0
9500
36
โคกเพชร
ลำนางรอง
โนนดินแดง
15000
0
15000
37
หนองเสม็ด
ลำนางรอง
โนนดินแดง
20000
0
20000