ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
พุทไธสง
พุทไธสง
พุทไธสง
5700
500
5200
2
เตย
พุทไธสง
พุทไธสง
60702
2400
58302
3
โนนขิงไค
พุทไธสง
พุทไธสง
386814
203300
183514
4
หนองบก
พุทไธสง
พุทไธสง
17070
15470
1600
5
แดงน้อย
พุทไธสง
พุทไธสง
5500
0
5500
6
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
74103
0
74103
7
กอก
พุทไธสง
พุทไธสง
3700
0
3700
8
ท่างาม
พุทไธสง
พุทไธสง
5000
0
5000
9
ชาติ
พุทไธสง
พุทไธสง
1077
0
1077
10
โนนตะคร้อ
พุทไธสง
พุทไธสง
2300
0
2300
11
แดงใหญ่
พุทไธสง
พุทไธสง
160614
0
160614
12
มะเฟือง
มะเฟือง
พุทไธสง
4500
0
4500
13
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
6000
3935
2065
14
ศรีษะแรต
มะเฟือง
พุทไธสง
53641
0
53641
15
หนองน้ำคำ
มะเฟือง
พุทไธสง
119976
108600
11376
16
ชาด
มะเฟือง
พุทไธสง
6400
6700
-300
17
ดอนขาม
มะเฟือง
พุทไธสง
70291
11000
59291
18
ส้มกบ
มะเฟือง
พุทไธสง
5922
0
5922
19
ม่วงใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
9942
0
9942
20
ปลาค้าว
มะเฟือง
พุทไธสง
5300
500
4800
21
ศรีษะแรตใต้
มะเฟือง
พุทไธสง
14162
0
14162
22
ศรีษะแรตกลาง
มะเฟือง
พุทไธสง
9736
0
9736
23
ศรีษะแรตเหนือ
มะเฟือง
พุทไธสง
8035
0
8035
24
โนนจำปา
มะเฟือง
พุทไธสง
43951
0
43951
25
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
2800
0
2800
26
คลองม่วง
บ้านจาน
พุทไธสง
2200
0
2200
27
เขว้า
บ้านจาน
พุทไธสง
3000
0
3000
28
กุดเทา
บ้านจาน
พุทไธสง
12100
0
12100
29
ข่อย
บ้านจาน
พุทไธสง
2630
0
2630
30
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
23500
0
23500
31
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
117137
0
117137
32
ดอนดู่
บ้านจาน
พุทไธสง
12410
0
12410
33
บุ่งเบ้า
บ้านจาน
พุทไธสง
5000
0
5000
34
จาน
บ้านจาน
พุทไธสง
13000
0
13000
35
บุ่งเบา
บ้านจาน
พุทไธสง
7087
0
7087
36
น้อยกระทุ่มทอง
บ้านจาน
พุทไธสง
2000
0
2000
37
หัวฝาย
บ้านจาน
พุทไธสง
10400
0
10400
38
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
500
0
500
39
หนองบัวตะไก้
บ้านเป้า
พุทไธสง
15000
0
15000
40
ดอนกลาง
บ้านเป้า
พุทไธสง
55251
9000
46251
41
โสกบก
บ้านเป้า
พุทไธสง
17200
0
17200
42
แฮด
บ้านเป้า
พุทไธสง
2400
0
2400
43
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
5200
0
5200
44
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
20000
0
20000
45
คูณ
บ้านเป้า
พุทไธสง
2100
0
2100
46
โพธิ์ทอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
1820
0
1820
47
หนองบัวลอง
บ้านเป้า
พุทไธสง
11000
500
10500
48
ส้มโฮง
บ้านเป้า
พุทไธสง
30000
30000
0
49
สระแก้ว
บ้านเป้า
พุทไธสง
1000
0
1000
50
แวง
บ้านแวง
พุทไธสง
16310
0
16310
51
โนนสะอาด
บ้านแวง
พุทไธสง
3200
0
3200
52
บัว
บ้านแวง
พุทไธสง
4700
0
4700
53
จิก
บ้านแวง
พุทไธสง
56081
0
56081
54
แก่นท้าว
บ้านแวง
พุทไธสง
1000
0
1000
55
ข่า
บ้านแวง
พุทไธสง
1000
0
1000
56
สระแวง
บ้านแวง
พุทไธสง
22396
0
22396
57
โคกแดง
บ้านแวง
พุทไธสง
25463
0
25463
58
โคกยาว
บ้านแวง
พุทไธสง
4000
0
4000
59
หนองไผ่
บ้านแวง
พุทไธสง
39000
0
39000
60
ฝายโศก
บ้านแวง
พุทไธสง
17969
10000
7969
61
โนนศรีจันทร์
บ้านแวง
พุทไธสง
5245
0
5245
62
เหล่าเจริญ
บ้านแวง
พุทไธสง
16000
500
15500
63
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
140728
0
140728
64
โนนขี้เกลือ
บ้านยาง
พุทไธสง
40677
1500
39177
65
น้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
44107
0
44107
66
เพียแก้ว
บ้านยาง
พุทไธสง
2500
0
2500
67
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
57050
15300
41750
68
ยาง
บ้านยาง
พุทไธสง
12000
0
12000
69
ดอนตูม
บ้านยาง
พุทไธสง
348402
144335
204067
70
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
2500
0
2500
71
ผือฮี
บ้านยาง
พุทไธสง
21152
3000
18152
72
หนองเกาะ
บ้านยาง
พุทไธสง
144655
0
144655
73
ยางนกคู่
บ้านยาง
พุทไธสง
575229
0
575229
74
ดอนต้อน
บ้านยาง
พุทไธสง
8500
1000
7500
75
หัวตะพาน
บ้านยาง
พุทไธสง
58000
0
58000
76
หัวตะพานกลาง
บ้านยาง
พุทไธสง
5320
570
4750
77
แคน
บ้านยาง
พุทไธสง
51105
0
51105
78
แคนน้อย
บ้านยาง
พุทไธสง
46054
12000
34054
79
สระบัว
บ้านยาง
พุทไธสง
7500
0
7500
80
หัวสะพานใหม่
บ้านยาง
พุทไธสง
34662
1500
33162
81
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
5200
0
5200
82
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
54000
0
54000
83
โนนลาน
หายโศก
พุทไธสง
5000
0
5000
84
โนนสมบูรณ์
หายโศก
พุทไธสง
34212
1200
33012
85
ดอนพยอม
หายโศก
พุทไธสง
261774
12000
249774
86
ดอน
หายโศก
พุทไธสง
5820
0
5820
87
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
6487
0
6487
88
พลับ
หายโศก
พุทไธสง
3000
1400
1600
89
หนองขาม
หายโศก
พุทไธสง
2000
0
2000
90
ชัยชนะ
หายโศก
พุทไธสง
6000
1200
4800
91
โนนบ่อหลวง
หายโศก
พุทไธสง
2000
0
2000
92
สามเหลื่ยม
หายโศก
พุทไธสง
170000
36500
133500
93
จอกเตี้ย
หายโศก
พุทไธสง
43236
2000
41236
94
หายโศก
หายโศก
พุทไธสง
107096
101000
6096
95
หนองจิก
หายโศก
พุทไธสง
7850
0
7850
96
ชุมชนศาลเจ้าพ่อหลักเมือง
เทศบาลตำบลพุทไธสง
พุทไธสง
1200
0
1200
97
ชุมชนวัดเจริญ
เทศบาลตำบลพุทไธสง
พุทไธสง
1500
0
1500
98
ชุมชนบ้านโนนหนองสรวง
เทศบาลตำบลพุทไธสง
พุทไธสง
1200
0
1200
99
ชุมชนบ้านโพนทอง
เทศบาลตำบลพุทไธสง
พุทไธสง
1300
0
1300
100
ชุมชนบ้านมะเฟือง
เทศบาลตำบลพุทไธสง
พุทไธสง
1500
0
1500
101
ชุมชนวัดหงษ์
เทศบาลตำบลพุทไธสง
พุทไธสง
1200
0
1200
102
ชุมชนศรีษะแรต
เทศบาลตำบลพุทไธสง
พุทไธสง
1300
0
1300
103
ชุมชนเทศบาล
เทศบาลตำบลพุทไธสง
พุทไธสง
1300
0
1300
104
ชุมชนมหาราช
เทศบาลตำบลพุทไธสง
พุทไธสง
1400
0
1400