ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
ละหานทราย
ละหานทราย
ละหานทราย
5000
0
5000
2
โคกสะอาด
ละหานทราย
ละหานทราย
2000
0
2000
3
โคกพยอม
ละหานทราย
ละหานทราย
40000
0
40000
4
น้อยลำคลอง
ละหานทราย
ละหานทราย
50000
0
50000
5
ชลประทาน
ละหานทราย
ละหานทราย
22000
0
22000
6
หนองตาแอก
ละหานทราย
ละหานทราย
4000
0
4000
7
โนนสง่าพัฒนา
ละหานทราย
ละหานทราย
3000
0
3000
8
ยางโป่งสะเดา
ตาจง
ละหานทราย
15000
0
15000
9
โคกตาพรม
ตาจง
ละหานทราย
10000
0
10000
10
บุ
ตาจง
ละหานทราย
1000
0
1000
11
ละลม
ตาจง
ละหานทราย
66000
0
66000
12
ตาจง
ตาจง
ละหานทราย
130000
0
130000
13
หนองปรือ
ตาจง
ละหานทราย
8000
0
8000
14
หนองปรือใหม่
ตาจง
ละหานทราย
5000
0
5000
15
หัวสะพาน
ตาจง
ละหานทราย
5000
0
5000
16
หัวสนาม
ตาจง
ละหานทราย
13000
0
13000
17
ตางอุน
ตาจง
ละหานทราย
36000
0
36000
18
โคกว่าน
ตาจง
ละหานทราย
5000
0
5000
19
ดอนมัน
ตาจง
ละหานทราย
15000
0
15000
20
หัวทำนบ
ตาจง
ละหานทราย
18500
0
18500
21
สว่างพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
20000
0
20000
22
หนองคัน
ตาจง
ละหานทราย
15000
0
15000
23
หนองมดแดง
ตาจง
ละหานทราย
50000
0
50000
24
หนองโบสถ์
ตาจง
ละหานทราย
5000
0
5000
25
เทพพยัคฆ์พัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
15000
0
15000
26
ไทยพัฒนา
ตาจง
ละหานทราย
85000
0
85000
27
หนองยาง
ตาจง
ละหานทราย
5000
0
5000
28
ศิลาทอง
ตาจง
ละหานทราย
2000
0
2000
29
เทพพยัคฆ์ใต้
ตาจง
ละหานทราย
10500
0
10500
30
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
6000
0
6000
31
โคกเฟือง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
1000
0
1000
32
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
1500
0
1500
33
หนองปลาอีด
สำโรงใหม่
ละหานทราย
7000
0
7000
34
สำโรง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
2500
0
2500
35
บ่อโพธิ์
สำโรงใหม่
ละหานทราย
3500
0
3500
36
หนองด่าน
สำโรงใหม่
ละหานทราย
150000
0
150000
37
น้อยหนองหว้า
สำโรงใหม่
ละหานทราย
2000
0
2000
38
โคกจบก
สำโรงใหม่
ละหานทราย
3000
0
3000
39
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
52000
0
52000
40
โคกตาด้วง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
3000
0
3000
41
โคกไม้แดง
สำโรงใหม่
ละหานทราย
5000
0
5000
42
โคกใหม่
สำโรงใหม่
ละหานทราย
5000
0
5000
43
สันติสุข
สำโรงใหม่
ละหานทราย
1000
0
1000
44
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
1000
0
1000
45
หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
4000
0
4000
46
หงอนไก่
หนองแวง
ละหานทราย
2000
0
2000
47
หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
1000
0
1000
48
หนองตาเยา
หนองแวง
ละหานทราย
15000
0
15000
49
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
1000
0
1000
50
ปากช่อง
หนองแวง
ละหานทราย
164400
0
164400
51
ศรีทายาท
หนองแวง
ละหานทราย
70000
0
70000
52
ราษฎร์รักแดน
หนองแวง
ละหานทราย
15000
0
15000
53
แท่นทัพไทย
หนองแวง
ละหานทราย
7000
0
7000
54
ผไทรวมพล
หนองแวง
ละหานทราย
10000
0
10000
55
ใหม่หนองแวง
หนองแวง
ละหานทราย
16000
0
16000
56
ใหม่หนองหว้า
หนองแวง
ละหานทราย
1000
0
1000
57
สระคู
หนองตระครอง
ละหานทราย
7000
0
7000
58
หนองกี่
หนองตระครอง
ละหานทราย
5000
0
5000
59
หนองตะครอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
12500
0
12500
60
โคกสะอาด
หนองตระครอง
ละหานทราย
3000
0
3000
61
สระแก้ว
หนองตระครอง
ละหานทราย
1000
0
1000
62
หนองกราด
หนองตระครอง
ละหานทราย
1000
0
1000
63
ตากอง
หนองตระครอง
ละหานทราย
41617
0
41617
64
โนนเพชร
หนองตระครอง
ละหานทราย
100000
0
100000
65
โนนสวรรค์
หนองตระครอง
ละหานทราย
3000
0
3000
66
หนองตะครองพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
2000
0
2000
67
โคกสะอาดพัฒนา
หนองตระครอง
ละหานทราย
5000
0
5000
68
สระกลาง
หนองตระครอง
ละหานทราย
21000
0
21000
69
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
36718
0
36718
70
โคกว่าน 2
โคกว่าน
ละหานทราย
8500
0
8500
71
โคกสระ
โคกว่าน
ละหานทราย
36000
0
36000
72
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
2200
0
2200
73
สมจิต
โคกว่าน
ละหานทราย
14000
0
14000
74
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
5000
0
5000
75
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
5000
0
5000
76
หนองตะครองน้อย
โคกว่าน
ละหานทราย
120000
0
120000
77
โคกว่าน
โคกว่าน
ละหานทราย
1000
0
1000
78
หนองหมี
โคกว่าน
ละหานทราย
20000
0
20000
79
หนองถนน
โคกว่าน
ละหานทราย
3000
0
3000
80
ชุมชนโคกเก่า
เทศบาลตำบลละหานทราย
ละหานทราย
3000
0
3000
81
ชุมชนโคกงิ้วเหนือ
เทศบาลตำบลละหานทราย
ละหานทราย
3000
0
3000
82
ชุมชนสะเดา
เทศบาลตำบลละหานทราย
ละหานทราย
3000
0
3000
83
ชุมชนโรงเลื่อย
เทศบาลตำบลละหานทราย
ละหานทราย
2000
0
2000
84
ชุมชนโรงงาน
เทศบาลตำบลละหานทราย
ละหานทราย
2000
0
2000