ระบบรายงานผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

No.
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
การเพิ่มทุน
กิจกรรม
คงเหลือ (บาท)
รายงานผลการดำเนินงาน
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
จำนวนเงินรวม
(บาท)
ดูข้อมูล
ดูข้อมูล
1
สระแก้ว
สระแก้ว
หนองหงส์
3000
0
3000
2
หนองจิก
สระแก้ว
หนองหงส์
10911
0
10911
3
หนองกวางทอง
สระแก้ว
หนองหงส์
5000
0
5000
4
สระขวัญ
สระแก้ว
หนองหงส์
111000
0
111000
5
หนองกราด
สระแก้ว
หนองหงส์
68580
0
68580
6
โนนกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
7000
0
7000
7
ใหม่กระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
7380
0
7380
8
หนองหงส์
สระแก้ว
หนองหงส์
13458
0
13458
9
หนองสองห้อง
สระแก้ว
หนองหงส์
3062
0
3062
10
นา
สระแก้ว
หนองหงส์
44000
0
44000
11
หนองหวางคำ
สระแก้ว
หนองหงส์
10000
0
10000
12
หนองกระสัง
สระแก้ว
หนองหงส์
3100
0
3100
13
รัตนะ
สระแก้ว
หนองหงส์
14248
0
14248
14
หนองคลอง
สระแก้ว
หนองหงส์
14100
0
14100
15
ไผ่พัฒนา
สระแก้ว
หนองหงส์
5000
0
5000
16
ห้วยหิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
131482
0
131482
17
โคกกลาง
ห้วยหิน
หนองหงส์
10000
0
10000
18
สระมะค่า
ห้วยหิน
หนองหงส์
8000
0
8000
19
โพธิ์ทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
6000
0
6000
20
หนองเพชร
ห้วยหิน
หนองหงส์
27258
0
27258
21
โพธิ์เงิน
ห้วยหิน
หนองหงส์
11000
0
11000
22
โนนงิ้ว
ห้วยหิน
หนองหงส์
33660
0
33660
23
โนนสำราญ
ห้วยหิน
หนองหงส์
20256
0
20256
24
ไผ่สมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
3000
0
3000
25
โคกล่าม
ห้วยหิน
หนองหงส์
2500
0
2500
26
โพธิ์พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
3000
0
3000
27
ศิลาทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
5000
0
5000
28
สวน
ห้วยหิน
หนองหงส์
4500
0
4500
29
ร่อนทอง
ห้วยหิน
หนองหงส์
5000
0
5000
30
ใหม่พัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
14000
12000
2000
31
ประชาสรรค์
ห้วยหิน
หนองหงส์
108385
0
108385
32
โพธิ์ศรี
ห้วยหิน
หนองหงส์
20000
0
20000
33
หนองหว้าพัฒนา
ห้วยหิน
หนองหงส์
3500
0
3500
34
เพชรสมบูรณ์
ห้วยหิน
หนองหงส์
3500
0
3500
35
ไทยสามัคคี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
5000
450
4550
36
หนองบัวลี
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
10000
450
9550
37
หนองบัวลอง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
4000
0
4000
38
ศรีสง่า
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
3500
0
3500
39
หนองตาเรียม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
2000
0
2000
40
ขาม
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
1500
0
1500
41
หนองเสม็ด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
14060
0
14060
42
หนองตราดใหญ่
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
5000
0
5000
43
ชุมแสง
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
14000
0
14000
44
ขามใหม่พัฒนา
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
17000
0
17000
45
หนองเสม็ดน้อย
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
4500
0
4500
46
หนองสมบูรณ์
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
9033
0
9033
47
หนองบัวคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
9800
0
9800
48
หนองตราด
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
9800
450
9350
49
หนองตราดคำ
ไทยสามัคคี
หนองหงส์
4500
0
4500
50
หนองชัยศรี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
8324
0
8324
51
โนนสูงน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
3500
0
3500
52
ศรีภูมิ
หนองชัยศรี
หนองหงส์
4000
0
4000
53
กระเบื้องใหญ่
หนองชัยศรี
หนองหงส์
122617
0
122617
54
โนนแดง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
11000
0
11000
55
โคกกระเบื้อง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
3500
0
3500
56
สระขมิ้น
หนองชัยศรี
หนองหงส์
3000
0
3000
57
หนองม่วง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
12000
0
12000
58
ม่วงสามัคคี
หนองชัยศรี
หนองหงส์
5000
0
5000
59
พะไล
หนองชัยศรี
หนองหงส์
4200
0
4200
60
ศรีสะยาง
หนองชัยศรี
หนองหงส์
3000
0
3000
61
สระสมบูรณ์
หนองชัยศรี
หนองหงส์
3000
0
3000
62
หนองแก
หนองชัยศรี
หนองหงส์
18740
0
18740
63
ใหม่พัฒนา
หนองชัยศรี
หนองหงส์
3000
0
3000
64
กระเบื้องน้อย
หนองชัยศรี
หนองหงส์
4500
0
4500
65
เสาเดียว
เสาเดียว
หนองหงส์
3500
0
3500
66
ไทรงาม
เสาเดียว
หนองหงส์
8500
0
8500
67
โนนศรีคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
4500
0
4500
68
ศรีพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
5000
0
5000
69
ศรีสมบูรณ์
เสาเดียว
หนองหงส์
5300
0
5300
70
ศรีบุญเรือง
เสาเดียว
หนองหงส์
5500
0
5500
71
หนองเต่า
เสาเดียว
หนองหงส์
4500
0
4500
72
ไทรออ
เสาเดียว
หนองหงส์
3500
0
3500
73
หนองกก
เสาเดียว
หนองหงส์
3400
0
3400
74
นายาว
เสาเดียว
หนองหงส์
8000
0
8000
75
ห้วยก้อม
เสาเดียว
หนองหงส์
4500
0
4500
76
สระคูณ
เสาเดียว
หนองหงส์
3500
0
3500
77
หนองไผ่
เสาเดียว
หนองหงส์
5500
0
5500
78
นาอุดม
เสาเดียว
หนองหงส์
5000
0
5000
79
หนองไฮพัฒนา
เสาเดียว
หนองหงส์
5500
0
5500
80
ฝ้าย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
5000
0
5000
81
หนองเต็ง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
6500
0
6500
82
หนองตะคร้อ
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
8500
0
8500
83
หนองย่างหมู
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
3000
0
3000
84
โคกปราสาท
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
4000
0
4000
85
หนองสาม
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
4500
0
4500
86
หนองม่วง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
6239
0
6239
87
ประชาสามัคคี
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
3500
0
3500
88
ปราสาททอง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
104165
0
104165
89
คูเมือง
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
4500
0
4500
90
ปราสาทอำนวย
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
8500
0
8500
91
โปลงตึกพัฒนา
เมืองฝ้าย
หนองหงส์
4500
0
4500
92
สระทอง
สระทอง
หนองหงส์
4200
0
4200
93
ไทรทม
สระทอง
หนองหงส์
3600
0
3600
94
ไทยจาน
สระทอง
หนองหงส์
4000
0
4000
95
หนองโคลน
สระทอง
หนองหงส์
5000
0
5000
96
โนนสวรรค์
สระทอง
หนองหงส์
3000
0
3000
97
ม่วงเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
5000
0
5000
98
บุ่งเจริญ
สระทอง
หนองหงส์
8000
0
8000
99
บุ่งช้าง
สระทอง
หนองหงส์
5000
0
5000
100
สุขสำราญ
สระทอง
หนองหงส์
4500
0
4500
101
สระแก้ว
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
5000
0
5000
102
หนองจิก
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
10911
0
10911
103
โนนกระสัง
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
7000
0
7000
104
ใหม่กระสัง
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
5000
0
5000
105
หนองหงส์
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
7200
0
7200
106
หนองสองห้อง
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
6000
0
6000
107
นา
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
44000
0
44000
108
หนองกระสัง
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
8000
0
8000
109
รัตนะ
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
4000
0
4000
110
หนองคลอง
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
14100
0
14100
111
ไผ่พัฒนา
เทศบาลตำบลหนองหงส์
หนองหงส์
4000
0
4000