สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดูช้างอำเภอ    ดูช้างตำบล      ดูช้างหมู่บ้าน

 

อำเภอ
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
รวม
 
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เมืองบุรีรัมย
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
7,750,626.00
1,730,301.00
6,020,325.00
7,752,626.00
1,730,301.00
6,022,325.00
กระสัง
6,310.00
0.00
6,310.00
0.00
0.00
0.00
3,193,285.00
225,655.00
2,967,630.00
3,199,595.00
225,655.00
2,973,940.00
คูเมือง
37,365.00
8,000.00
29,365.00
0.00
0.00
0.00
1,828,528.00
188,700.00
1,639,828.00
1,865,893.00
196,700.00
1,669,193.00
แคนดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
เฉลิมพระเกียรติ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
ชำนิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
นางรอง
0.00
0.00
0.00
16,450.00
0.00
16,450.00
5,383,375.00
517,383.00
4,865,992.00
5,399,825.00
517,383.00
4,882,442.00
นาโพธิ์
8,298.00
3,000.00
5,298.00
0.00
0.00
0.00
1,078,008.00
3,800.00
1,074,208.00
1,086,306.00
6,800.00
1,079,506.00
โนนดินแดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
โนนสุวรรณ
0.00
0.00
0.00
91,810.00
0.00
91,810.00
1,011,175.00
384,700.00
626,475.00
1,102,985.00
384,700.00
718,285.00
บ้านกรวด
993,382.00
0.00
993,382.00
993,382.00
0.00
993,382.00
1,095,771.00
9,123.00
1,086,648.00
3,082,535.00
9,123.00
3,073,412.00
บ้านด่าน
100,000.00
0.00
100,000.00
990,000.00
0.00
990,000.00
990,905.00
3,000.00
987,905.00
2,080,905.00
3,000.00
2,077,905.00
บ้านใหม่ไชยพจน์
11,191.00
4,000.00
7,191.00
31,966.00
22,750.00
9,216.00
3,194,771.00
489,946.00
2,704,825.00
3,237,928.00
516,696.00
2,721,232.00
ประโคนชัย
0.00
0.00
0.00
60,000.00
2,000.00
58,000.00
4,143,412.00
282,130.00
3,861,282.00
4,203,412.00
284,130.00
3,919,282.00
ปะคำ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
พลับพลาชัย
0.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
194,000.00
435,646.00
139,500.00
296,146.00
635,646.00
145,500.00
490,146.00
พุทไธสง
13,000.00
0.00
13,000.00
5,300.00
0.00
5,300.00
3,993,251.00
736,910.00
3,256,341.00
4,011,551.00
736,910.00
3,274,641.00
ละหานทราย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
ลำปลายมาศ
0.00
0.00
0.00
96,759.00
0.00
96,759.00
2,937,664.00
492,782.00
2,444,882.00
3,034,423.00
492,782.00
2,541,641.00
สตึก
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
7,106,521.00
2,323,158.00
0.00
7,120,521.00
2,323,158.00
14,000.00
หนองกี่
96,062.00
0.00
96,062.00
0.00
0.00
0.00
1,818,592.00
0.00
4,783,363.00
1,914,654.00
0.00
4,879,425.00
หนองหงส์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
ห้วยราช
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
รวม
1,279,608.00
15,000.00
1,264,608.00
2,487,667.00
30,750.00
2,456,917.00
56,364,262.00
8,474,405.00
46,071,265.00
60,131,537.00
8,520,155.00
49,792,790.00
ข้อมูลรายอำเภอ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ชื่อกิจกรรม
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
งานหล่อเทียนเข้าพรรษา หนองตะเคียน ละลวด ชำนิ 2016-07-20/11:29:15
249
0
2
โครงการเพิ่มความเข็มแข็งของเศรษฐกิจรากฐานตามแนวทางประชารัฐ หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2016-07-13/19:53:50
275
0
3
ลงปลาในแหล่งน้ำสาธารณะ โสน บ้านตะโก ห้วยราช 2016-06-24/10:59:10
268
0
4
ทำความสะอาดรอบหมู่บ้าน บ้านราษฏร์รกแดน ม.9 ต.หนองแวง อ ล.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ราษฎร์รักแดน หนองแวง ละหานทราย 2016-06-10/09:04:30
331
0
5
ทำบุญหมู่บ้านเลี้ยงตาปู หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2016-06-04/15:04:35
326
0
6
โครงการประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 3 ปี หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2016-06-04/14:36:33
7840
6952
7
กิจกรรมลงปลา บ้านหว่าน ม.10 หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2016-06-04/14:15:36
231
0
8
ผู้นำหมู่บ้านและอสม.ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2016-06-04/13:42:53
238
0
9
ทำบุญขึ้นศาลากลางบ้าน หนองขาม บ้านสิงห์ นางรอง 2016-05-25/11:47:35
226
1
10
ประชุมประจำเดือน พ.ค.59 หนองม่วงเหนือ ถนนหัก นางรอง 2016-05-25/11:37:27
230
0
11
ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนเพิ่งพาตนเอง โคกตาอิ่ม ถนนหัก นางรอง 2016-05-25/11:34:40
263
1
12
เลี้ยงตาปู่บ้าน ทุ่งใหญ่ ทุ่งแสงทอง นางรอง 2016-05-25/11:25:42
293
0
13
เลี้ยงตาปู่บ้าน นาใหม่ หัวถนน นางรอง 2016-05-25/11:16:24
431
0
14
ซ่อมบ้านคนพิการ โคกน้ำซับ หัวถนน นางรอง 2016-05-25/10:52:13
21030
12934
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ขายผล ท่าม่วงใหม่ ท่าม่วง สตึก 2016-05-02/17:38:16
255
0
16
จัดงานประเพณีทำบุญกลางหมู่บ้าน ปราสาททอง หัวถนน นางรอง 2016-04-26/15:57:34
298
0
17
พัฒนาหมู่บ้าน ปราสาททอง หัวถนน นางรอง 2016-04-26/15:55:29
472
0
18
จัดประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ในวันสงกรานต์ โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2016-04-26/15:50:41
291
2
19
งานอุปสมบตภาคฤดูร้อน ณ ที่พักสงฆ์บ้านหนองถั่วแปบ ม.3 ต.หัวถนน เมือ 9 เม. ย. 59 หนองถั่วแปบ หัวถนน นางรอง 2016-04-26/15:44:25
234
0
20
จัดงานประเพณีประกวดก่อพระเจดีย์ทราย วังกระโดน หัวถนน นางรอง 2016-04-26/15:40:39
382
0

จำนวนหน้า

1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]