สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดูช้างอำเภอ    ดูช้างตำบล      ดูช้างหมู่บ้าน

 

อำเภอ
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
รวม
 
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เมืองบุรีรัมย
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
7,750,626.00
1,730,301.00
6,020,325.00
7,752,626.00
1,730,301.00
6,022,325.00
กระสัง
6,310.00
0.00
6,310.00
0.00
0.00
0.00
3,193,285.00
225,655.00
2,967,630.00
3,199,595.00
225,655.00
2,973,940.00
คูเมือง
37,365.00
8,000.00
29,365.00
0.00
0.00
0.00
1,828,528.00
188,700.00
1,639,828.00
1,865,893.00
196,700.00
1,669,193.00
แคนดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
เฉลิมพระเกียรติ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
ชำนิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
นางรอง
0.00
0.00
0.00
16,450.00
0.00
16,450.00
5,383,375.00
517,383.00
4,865,992.00
5,399,825.00
517,383.00
4,882,442.00
นาโพธิ์
8,298.00
3,000.00
5,298.00
0.00
0.00
0.00
1,078,008.00
3,800.00
1,074,208.00
1,086,306.00
6,800.00
1,079,506.00
โนนดินแดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
โนนสุวรรณ
0.00
0.00
0.00
91,810.00
0.00
91,810.00
1,011,175.00
384,700.00
626,475.00
1,102,985.00
384,700.00
718,285.00
บ้านกรวด
993,382.00
0.00
993,382.00
993,382.00
0.00
993,382.00
1,095,771.00
9,123.00
1,086,648.00
3,082,535.00
9,123.00
3,073,412.00
บ้านด่าน
100,000.00
0.00
100,000.00
990,000.00
0.00
990,000.00
990,905.00
3,000.00
987,905.00
2,080,905.00
3,000.00
2,077,905.00
บ้านใหม่ไชยพจน์
11,191.00
4,000.00
7,191.00
31,966.00
22,750.00
9,216.00
3,194,771.00
489,946.00
2,704,825.00
3,237,928.00
516,696.00
2,721,232.00
ประโคนชัย
0.00
0.00
0.00
60,000.00
2,000.00
58,000.00
4,143,412.00
282,130.00
3,861,282.00
4,203,412.00
284,130.00
3,919,282.00
ปะคำ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
พลับพลาชัย
0.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
194,000.00
435,646.00
139,500.00
296,146.00
635,646.00
145,500.00
490,146.00
พุทไธสง
13,000.00
0.00
13,000.00
5,300.00
0.00
5,300.00
3,993,251.00
736,910.00
3,256,341.00
4,011,551.00
736,910.00
3,274,641.00
ละหานทราย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
ลำปลายมาศ
0.00
0.00
0.00
96,759.00
0.00
96,759.00
2,937,664.00
492,782.00
2,444,882.00
3,034,423.00
492,782.00
2,541,641.00
สตึก
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
7,106,521.00
2,323,158.00
0.00
7,120,521.00
2,323,158.00
14,000.00
หนองกี่
96,062.00
0.00
96,062.00
0.00
0.00
0.00
1,818,592.00
0.00
4,783,363.00
1,914,654.00
0.00
4,879,425.00
หนองหงส์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
ห้วยราช
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
รวม
1,279,608.00
15,000.00
1,264,608.00
2,487,667.00
30,750.00
2,456,917.00
56,364,262.00
8,474,405.00
46,071,265.00
60,131,537.00
8,520,155.00
49,792,790.00
ข้อมูลรายอำเภอ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ชื่อกิจกรรม
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กิจกรรมวันลอยกระทง หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2016-01-09/14:33:24
6737
6216
2
โครงการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบลและกระจ่ายสู่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้นโดยงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลคือตำบลละ5000000บ หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2015-12-07/19:16:37
215
0
3
ฝากเงินสัจจะออมทรัพย์ หนองไผ่ โคกมะขาม ประโคนชัย 2015-12-07/08:58:53
207
0
4
วันลอยกะทง โคกตะแบก บ้านไทร ประโคนชัย 2015-12-06/20:34:59
216
1
5
หมู่บ้านพัฒนา กม . แข้มแข็ง บุ จรเข้มาก ประโคนชัย 2015-12-02/22:15:42
180
0
6
ซ่อมประปาหมู่บ้าน หนองจันแดง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-11-24/13:44:58
197
0
7
รายงานการประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2015-10-12/21:04:16
204
0
8
ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ โคกเพ็ก ชุมเห็ด เมืองบุรีรัมย์ 2015-10-08/13:43:14
20931
13049
9
การขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง โคกวัด อิสาณ เมืองบุรีรัมย์ 2015-10-08/13:14:11
208
0
10
จัดเตรียมสถานที่จัดงานพิธีอัญเงินขวัญถุงพระราชทานฯ กองทุนแม่ของแผ่นดิน โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-10-07/10:22:58
184
0
11
การพัฒนาขุดลอกคูคลองน้ำ ฟากคลอง ลำไทรโยง นางรอง 2015-10-07/09:41:53
211
1
12
จัดทำการประชุมอำเภอสัจจรหมู่10บ้านหว่าน ต.ลำไทรโยง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2015-09-16/09:44:22
7844
6404
13
จัดทำการประชุมอำเภอสัจจรหมู่10บ้านหว่าน ต.ลำไทรโยงอ หว่าน ลำไทรโยง นางรอง 2015-09-16/09:29:49
206
0
14
สร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้าน ห้วยจรเข้มาก บ้านบัว เมืองบุรีรัมย์ 2015-08-31/09:51:37
343
0
15
พัฒนาหมู่บ้าน หนองตราด ไทยสามัคคี หนองหงส์ 2015-08-26/16:57:31
192
0
16
พัฒนาหมู่บ้าน หนองบัวลี ไทยสามัคคี หนองหงส์ 2015-08-26/16:54:44
203
0
17
พัฒนาหมู่บ้าน ไทยสามัคคี ไทยสามัคคี หนองหงส์ 2015-08-26/12:17:39
192
0
18
บ้านสงแดง ม.5 ต.ศรีสว่าง ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก จำนวน 230 ครัวเรือน สงแดง ศรีสว่าง นาโพธิ์ 2015-08-25/11:59:24
7102
6627
19
บ้านหนองบัวขุดลอดร่องระบายน้ำโดยใช้งบประมาณจากกองทุนพึ่งพาตนเอง หนองบัว ดอนกอก นาโพธิ์ 2015-08-25/11:40:55
198
0
20
ผลกำไรจากทองทุนเงินล้าน สมเจริญ หนองใหญ่ สตึก 2015-08-24/14:27:30
208
5

จำนวนหน้า

[ 1 ] 2 [ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]