สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดูช้างอำเภอ    ดูช้างตำบล      ดูช้างหมู่บ้าน

 

อำเภอ
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
รวม
 
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เมืองบุรีรัมย
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
7,750,626.00
1,730,301.00
6,020,325.00
7,752,626.00
1,730,301.00
6,022,325.00
กระสัง
6,310.00
0.00
6,310.00
0.00
0.00
0.00
3,193,285.00
225,655.00
2,967,630.00
3,199,595.00
225,655.00
2,973,940.00
คูเมือง
37,365.00
8,000.00
29,365.00
0.00
0.00
0.00
1,828,528.00
188,700.00
1,639,828.00
1,865,893.00
196,700.00
1,669,193.00
แคนดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
เฉลิมพระเกียรติ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
ชำนิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
นางรอง
0.00
0.00
0.00
16,450.00
0.00
16,450.00
5,383,375.00
517,383.00
4,865,992.00
5,399,825.00
517,383.00
4,882,442.00
นาโพธิ์
8,298.00
3,000.00
5,298.00
0.00
0.00
0.00
1,078,008.00
3,800.00
1,074,208.00
1,086,306.00
6,800.00
1,079,506.00
โนนดินแดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
โนนสุวรรณ
0.00
0.00
0.00
91,810.00
0.00
91,810.00
1,011,175.00
384,700.00
626,475.00
1,102,985.00
384,700.00
718,285.00
บ้านกรวด
993,382.00
0.00
993,382.00
993,382.00
0.00
993,382.00
1,095,771.00
9,123.00
1,086,648.00
3,082,535.00
9,123.00
3,073,412.00
บ้านด่าน
100,000.00
0.00
100,000.00
990,000.00
0.00
990,000.00
990,905.00
3,000.00
987,905.00
2,080,905.00
3,000.00
2,077,905.00
บ้านใหม่ไชยพจน์
11,191.00
4,000.00
7,191.00
31,966.00
22,750.00
9,216.00
3,194,771.00
489,946.00
2,704,825.00
3,237,928.00
516,696.00
2,721,232.00
ประโคนชัย
0.00
0.00
0.00
60,000.00
2,000.00
58,000.00
4,143,412.00
282,130.00
3,861,282.00
4,203,412.00
284,130.00
3,919,282.00
ปะคำ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
พลับพลาชัย
0.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
194,000.00
435,646.00
139,500.00
296,146.00
635,646.00
145,500.00
490,146.00
พุทไธสง
13,000.00
0.00
13,000.00
5,300.00
0.00
5,300.00
3,993,251.00
736,910.00
3,256,341.00
4,011,551.00
736,910.00
3,274,641.00
ละหานทราย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
ลำปลายมาศ
0.00
0.00
0.00
96,759.00
0.00
96,759.00
2,937,664.00
492,782.00
2,444,882.00
3,034,423.00
492,782.00
2,541,641.00
สตึก
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
7,106,521.00
2,323,158.00
0.00
7,120,521.00
2,323,158.00
14,000.00
หนองกี่
96,062.00
0.00
96,062.00
0.00
0.00
0.00
1,818,592.00
0.00
4,783,363.00
1,914,654.00
0.00
4,879,425.00
หนองหงส์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
ห้วยราช
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
รวม
1,279,608.00
15,000.00
1,264,608.00
2,487,667.00
30,750.00
2,456,917.00
56,364,262.00
8,474,405.00
46,071,265.00
60,131,537.00
8,520,155.00
49,792,790.00
ข้อมูลรายอำเภอ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ชื่อกิจกรรม
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
พัฒนาหมู่บ้าน โคกไม้แดง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:34:14
136
0
2
พัฒนาหมู่บ้าน สิงห์ บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:32:17
119
0
3
พัฒนาหมู่บ้าน หนองขาม บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/14:30:21
127
0
4
พัฒนาหมู่บ้าน โนนทองหลาง ก้านเหลือง นางรอง 2015-07-09/11:56:19
129
1
5
พัฒนาหมู่บ้าน โคกใหญ่ ก้านเหลือง นางรอง 2015-07-09/11:54:40
131
0
6
พัฒนาหมู่บ้าน หนองปรือ ก้านเหลือง นางรอง 2015-07-09/11:53:05
125
0
7
พัฒนาหมู่บ้าน หนองถนน ก้านเหลือง นางรอง 2015-07-09/11:51:21
12977
10921
8
พัฒนาหมู่บ้าน โคกยาง ก้านเหลือง นางรอง 2015-07-09/11:49:36
11496
10039
9
พัฒนาหมู่บ้าน ก้านเหลือง ก้านเหลือง นางรอง 2015-07-09/11:48:15
128
0
10
จัดทำป้ายคุ้ม ๕ คุ้ม หนองจันแดง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/11:39:50
11535
10103
11
ประชุมประจำเดิอน หนองดุม บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/11:35:12
136
0
12
ประชุมประจำเดิอน หนองหญ้าวัว ก้านเหลือง นางรอง 2015-07-09/11:29:40
7766
6300
13
ประชุมประจำเดิอน หนองสองห้อง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/11:22:07
126
0
14
ประชุมประจำเดิอน โพธิ์ทอง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-07-09/11:14:48
11315
9907
15
ทำบุญหมู่บ้านและเลี้ยงตาปู่ ลุงตาไก้ สะเดา นางรอง 2015-07-08/14:55:22
116
0
16
สร้างห้องน้ำศาลากลางหมู่บ้าน หนองสะเม็ด สะเดา นางรอง 2015-07-08/14:33:21
118
0
17
จัดอบรม ชรบ.หมู่บ้าน หนองเต็ง หัวถนน นางรอง 2015-07-08/14:30:44
141
0
18
ปรับปรุงสนามเด็กโรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ หนองถั่วแปบ หัวถนน นางรอง 2015-07-08/14:28:09
176
0
19
จัดทำป้ายเหล็ก หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บายศรีจากผ้าบ้านนาใหม่ ต.หัวถนน อ.นางรอง จำนวน 3 ป้าย นาใหม่ หัวถนน นางรอง 2015-07-08/14:12:44
264
0
20
สนับสนุนงานกีฬาเยาวชนภายในหมู่บ้านเพื่อแข่งขันในระดับตำบล เดือนเมษายน 58 หนองปรือใหญ่ ลำไทรโยง นางรอง 2015-07-08/13:56:31
138
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] 5 [ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ]