สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดูช้างอำเภอ    ดูช้างตำบล      ดูช้างหมู่บ้าน

 

อำเภอ
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
รวม
 
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เมืองบุรีรัมย
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
7,750,626.00
1,730,301.00
6,020,325.00
7,752,626.00
1,730,301.00
6,022,325.00
กระสัง
6,310.00
0.00
6,310.00
0.00
0.00
0.00
3,193,285.00
225,655.00
2,967,630.00
3,199,595.00
225,655.00
2,973,940.00
คูเมือง
37,365.00
8,000.00
29,365.00
0.00
0.00
0.00
1,828,528.00
188,700.00
1,639,828.00
1,865,893.00
196,700.00
1,669,193.00
แคนดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
เฉลิมพระเกียรติ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
ชำนิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
นางรอง
0.00
0.00
0.00
16,450.00
0.00
16,450.00
5,383,375.00
517,383.00
4,865,992.00
5,399,825.00
517,383.00
4,882,442.00
นาโพธิ์
8,298.00
3,000.00
5,298.00
0.00
0.00
0.00
1,078,008.00
3,800.00
1,074,208.00
1,086,306.00
6,800.00
1,079,506.00
โนนดินแดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
โนนสุวรรณ
0.00
0.00
0.00
91,810.00
0.00
91,810.00
1,011,175.00
384,700.00
626,475.00
1,102,985.00
384,700.00
718,285.00
บ้านกรวด
993,382.00
0.00
993,382.00
993,382.00
0.00
993,382.00
1,095,771.00
9,123.00
1,086,648.00
3,082,535.00
9,123.00
3,073,412.00
บ้านด่าน
100,000.00
0.00
100,000.00
990,000.00
0.00
990,000.00
990,905.00
3,000.00
987,905.00
2,080,905.00
3,000.00
2,077,905.00
บ้านใหม่ไชยพจน์
11,191.00
4,000.00
7,191.00
31,966.00
22,750.00
9,216.00
3,194,771.00
489,946.00
2,704,825.00
3,237,928.00
516,696.00
2,721,232.00
ประโคนชัย
0.00
0.00
0.00
60,000.00
2,000.00
58,000.00
4,143,412.00
282,130.00
3,861,282.00
4,203,412.00
284,130.00
3,919,282.00
ปะคำ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
พลับพลาชัย
0.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
194,000.00
435,646.00
139,500.00
296,146.00
635,646.00
145,500.00
490,146.00
พุทไธสง
13,000.00
0.00
13,000.00
5,300.00
0.00
5,300.00
3,993,251.00
736,910.00
3,256,341.00
4,011,551.00
736,910.00
3,274,641.00
ละหานทราย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
ลำปลายมาศ
0.00
0.00
0.00
96,759.00
0.00
96,759.00
2,937,664.00
492,782.00
2,444,882.00
3,034,423.00
492,782.00
2,541,641.00
สตึก
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
7,106,521.00
2,323,158.00
0.00
7,120,521.00
2,323,158.00
14,000.00
หนองกี่
96,062.00
0.00
96,062.00
0.00
0.00
0.00
1,818,592.00
0.00
4,783,363.00
1,914,654.00
0.00
4,879,425.00
หนองหงส์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
ห้วยราช
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
รวม
1,279,608.00
15,000.00
1,264,608.00
2,487,667.00
30,750.00
2,456,917.00
56,364,262.00
8,474,405.00
46,071,265.00
60,131,537.00
8,520,155.00
49,792,790.00
ข้อมูลรายอำเภอ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ชื่อกิจกรรม
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
วันสงกรานต์หมู่บ้าน หนองมะค่า สะเดา นางรอง 2015-07-01/11:33:42
147
0
2
สร้างคอกหมู บ่อเลี้ยงปลา บ่อเลี้ยงกบ ปราสาททอง หัวถนน นางรอง 2015-07-01/10:48:33
266
0
3
พัฒนาหมู่บ้าน โคกมะค่าโหรน สะเดา นางรอง 2015-07-01/10:37:38
159
0
4
ทำบุญกลางบ้าน เขว้า สะเดา นางรอง 2015-07-01/09:52:37
143
0
5
ฝึกอบรม ช.ค.บ. หนองไทร หนองไทร นางรอง 2015-06-30/15:48:56
156
0
6
ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยนางสมนึก ปราบภัย โคกใหญ่ หนองไทร นางรอง 2015-06-30/14:48:12
126
0
7
ทำบุญหมู่บ้านและเลี้ยงตาปู่ประจำปี โคกใหญ่ หนองไทร นางรอง 2015-06-30/14:46:28
145
0
8
ฝึกอบรม ช.ค.บ. โคกใหญ่ หนองไทร นางรอง 2015-06-30/14:45:57
139
0
9
พัฒนาหมู่บ้าน โคกใหญ่ หนองไทร นางรอง 2015-06-30/14:44:56
140
0
10
ฝึกอบรม ช.ค.บ. โคกหลักหิน หนองไทร นางรอง 2015-06-30/11:47:04
149
0
11
พัฒนาหมู่บ้าน โคกหลักหิน หนองไทร นางรอง 2015-06-30/11:43:40
152
0
12
การขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง หนองครือ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 2015-06-26/10:19:39
141
0
13
การขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง หนองครือ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 2015-06-26/10:17:03
163
0
14
กิจกรรมนำเงินกองทุนพึ่งพาจัดทำซุ้มประตูหมู่บ้าน นาตากลม โกรกแก้ว โนนสุวรรณ 2015-06-25/15:16:07
150
0
15
ประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดึเด่น ปี 58 นาตากลม โกรกแก้ว โนนสุวรรณ 2015-06-25/15:09:39
160
0
16
พัฒนาศักยภาพกลไกระดับอำเภอ พุทไธสง พุทไธสง พุทไธสง 2015-06-18/14:48:36
155
1
17
ป้องกันไข้เลือดออก ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-06-17/16:16:59
172
1
18
ซ่อมแซมคุ้มหมู่บ้าน ทาสีทางเท้า โคกพลวง หนองโบสถ์ นางรอง 2015-06-17/16:13:08
318
1
19
ประชุมสัญจรกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลก้านเหลือง รวมไทยพัฒนา ก้านเหลือง นางรอง 2015-06-14/19:06:56
163
0
20
ประชุมกรรมการหมู่บ้าน หนองจันแดง บ้านสิงห์ นางรอง 2015-06-14/18:25:00
158
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ] 7 [ 8 ][ 9 ]