สรุปผลการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง จังหวัดบุรีรัมย์

ดูช้างอำเภอ    ดูช้างตำบล      ดูช้างหมู่บ้าน

 

อำเภอ
ระดับอำเภอ
ระดับตำบล
ระดับหมู่บ้าน
รวม
 
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เพิ่มทุน
ดำเนินการ
คงเหลือ
เมืองบุรีรัมย
0.00
0.00
0.00
2,000.00
0.00
2,000.00
7,750,626.00
1,730,301.00
6,020,325.00
7,752,626.00
1,730,301.00
6,022,325.00
กระสัง
6,310.00
0.00
6,310.00
0.00
0.00
0.00
3,193,285.00
225,655.00
2,967,630.00
3,199,595.00
225,655.00
2,973,940.00
คูเมือง
37,365.00
8,000.00
29,365.00
0.00
0.00
0.00
1,828,528.00
188,700.00
1,639,828.00
1,865,893.00
196,700.00
1,669,193.00
แคนดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
651,642.00
1,000.00
650,642.00
เฉลิมพระเกียรติ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
1,676,466.00
95,002.00
1,581,464.00
ชำนิ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
1,285,016.00
18,000.00
1,267,016.00
นางรอง
0.00
0.00
0.00
16,450.00
0.00
16,450.00
5,383,375.00
517,383.00
4,865,992.00
5,399,825.00
517,383.00
4,882,442.00
นาโพธิ์
8,298.00
3,000.00
5,298.00
0.00
0.00
0.00
1,078,008.00
3,800.00
1,074,208.00
1,086,306.00
6,800.00
1,079,506.00
โนนดินแดง
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
996,789.00
401,278.00
595,511.00
โนนสุวรรณ
0.00
0.00
0.00
91,810.00
0.00
91,810.00
1,011,175.00
384,700.00
626,475.00
1,102,985.00
384,700.00
718,285.00
บ้านกรวด
993,382.00
0.00
993,382.00
993,382.00
0.00
993,382.00
1,095,771.00
9,123.00
1,086,648.00
3,082,535.00
9,123.00
3,073,412.00
บ้านด่าน
100,000.00
0.00
100,000.00
990,000.00
0.00
990,000.00
990,905.00
3,000.00
987,905.00
2,080,905.00
3,000.00
2,077,905.00
บ้านใหม่ไชยพจน์
11,191.00
4,000.00
7,191.00
31,966.00
22,750.00
9,216.00
3,194,771.00
489,946.00
2,704,825.00
3,237,928.00
516,696.00
2,721,232.00
ประโคนชัย
0.00
0.00
0.00
60,000.00
2,000.00
58,000.00
4,143,412.00
282,130.00
3,861,282.00
4,203,412.00
284,130.00
3,919,282.00
ปะคำ
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
1,406,755.00
54,067.00
1,352,688.00
พลับพลาชัย
0.00
0.00
0.00
200,000.00
6,000.00
194,000.00
435,646.00
139,500.00
296,146.00
635,646.00
145,500.00
490,146.00
พุทไธสง
13,000.00
0.00
13,000.00
5,300.00
0.00
5,300.00
3,993,251.00
736,910.00
3,256,341.00
4,011,551.00
736,910.00
3,274,641.00
ละหานทราย
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
1,677,435.00
0.00
1,677,435.00
ลำปลายมาศ
0.00
0.00
0.00
96,759.00
0.00
96,759.00
2,937,664.00
492,782.00
2,444,882.00
3,034,423.00
492,782.00
2,541,641.00
สตึก
14,000.00
0.00
14,000.00
0.00
0.00
0.00
7,106,521.00
2,323,158.00
0.00
7,120,521.00
2,323,158.00
14,000.00
หนองกี่
96,062.00
0.00
96,062.00
0.00
0.00
0.00
1,818,592.00
0.00
4,783,363.00
1,914,654.00
0.00
4,879,425.00
หนองหงส์
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
1,459,069.00
13,350.00
1,445,719.00
ห้วยราช
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
1,249,560.00
364,620.00
884,940.00
รวม
1,279,608.00
15,000.00
1,264,608.00
2,487,667.00
30,750.00
2,456,917.00
56,364,262.00
8,474,405.00
46,071,265.00
60,131,537.00
8,520,155.00
49,792,790.00
ข้อมูลรายอำเภอ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ชื่อกิจกรรม
หมู่บ้าน
ตำบล
อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ทำบุญกลางบ้าน หนองกก ก้านเหลือง นางรอง 2015-06-10/17:07:54
176
0
2
การนำเงินกองทุนพึ่งพาตนเองมาจัดกิจกรรม หนองเสม็ด ก้านเหลือง นางรอง 2015-06-10/13:26:06
163
0
3
กิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน หนองบอน ละลวด ชำนิ 2015-06-08/14:44:51
151
0
4
ทำบุญบ้าน หนองหัวลาว หนองปล่อง ชำนิ 2015-06-08/11:21:41
164
1
5
ทำโต๊ะอาหารของหมู่บ้าน โคกเพชร ม.7 เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 2015-06-06/07:34:38
173
0
6
การสนับสนุนประเพณีบุญบั้งไฟ ถลุงเหล็ก ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 2015-06-05/15:48:36
164
0
7
ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี บ้านปากช่อง ม.7 ต.ละหานทราย อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ปากช่อง หนองแวง ละหานทราย 2015-06-04/09:44:13
257
0
8
ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี หนองกี่ หนองตระครอง ละหานทราย 2015-06-04/09:17:21
510
0
9
ขับเคลื่อนธรรมนูญหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี น้อยลำคลอง ละหานทราย ละหานทราย 2015-06-04/09:12:04
187
0
10
การเพิ่มทุนพลังชุมชนพึ่งตนเอง โบย พระครู เมืองบุรีรัมย์ 2015-06-03/14:38:40
166
0
11
การนำเงินกองทุนพึ่งพาตนเองมาพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ โนนสำราญ ถลุงเหล็ก เมืองบุรีรัมย์ 2015-06-03/14:24:40
161
0
12
ทำบุญหมู่บ้าน 58 เสม็ด เสม็ด เมืองบุรีรัมย์ 2015-05-31/10:28:24
155
2
13
กิจกรรมเพิ่มทุนกองทุนพึ่งพาตนเอง โนน หนองแวง บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-05-29/11:55:24
165
0
14
ทอดผ้าป่า ตะโคง บ้านด่าน บ้านด่าน 2015-05-29/11:55:05
158
0
15
จัดเวรยามหมู่บ้าน เจริญสุข เจริญสุข เฉลิมพระเกียรติ 2015-05-29/11:54:44
152
0
16
สสสสสสสสสส จอก นาโพธิ์ นาโพธิ์ 2015-05-29/11:53:28
150
0
17
ทอดผ้าป่าเพิ่มทุน เข้ากองทุนพึ่งพาตนเอง โคกน้ำซับ หัวถนน นางรอง 2015-05-28/16:32:01
217
0
18
ทำบุญหมู่บ้าน โคกน้ำซับ หัวถนน นางรอง 2015-05-28/16:27:37
165
0
19
สร้างซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านโคกน้ำซับ โคกน้ำซับ หัวถนน นางรอง 2015-05-28/16:15:50
227
0
20
ทอดผ้าป่าเพิ่มทุน เข้ากองทุนพึ่งพาตนเอง ปราสาททอง หัวถนน นางรอง 2015-05-28/15:52:38
190
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ] 8 [ 9 ]